Improving the practice of model based problem solving with a systemic behavioral perspective

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hämäläinen, Raimo P., Prof., Aalto University, Department of Mathematics and Systems Analysis, Finland
dc.contributor.author Lahtinen, Tuomas J.
dc.date.accessioned 2018-01-06T10:02:27Z
dc.date.available 2018-01-06T10:02:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7775-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7774-1 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29554
dc.description.abstract In practice, behavioral phenomena and procedural aspects are often the most important factors determining the overall success in model based problem solving. Earlier literature has discussed procedural practices and behavioral phenomena such as cognitive biases. However, little attention has been paid to the interdependence between behavioral phenomena and the problem solving process. This Dissertation introduces the idea of path dependence in model based problem solving and in decision analysis, which is a branch of model based problem solving. This idea offers a systemic perspective for capturing the overall impact of cognitive biases and other behavioral phenomena. The term path refers to the sequence of steps taken in the problem solving process. There are usually alternative paths to be followed and the choice of the path can matter. The factors affecting the path include the behavior of the problem solving team, as well as the processes followed, the modeling techniques used, and the problem solving environment, for instance. The idea of paths draws attention to the dynamic interaction of these factors. This Dissertation includes considerations of the effect of the starting point, the accumulation of behavioral effects, and difficulties in changing the path. Taking the path perspective can support the management of model based problem solving projects. This Dissertation provides a checklist to help the problem solving team to reflect on their path and to be aware of its drivers. Procedures are described to help reduce the risk that the problem solving project gets stuck on a poor path. In decision analysis, the path perspective can help in mitigating the effects of cognitive biases. Biases are a concern especially when their effects build up along the path followed in the decision analysis process. This Dissertation shows that it is sometimes possible to find paths along which the effects of biases cancel out each other. In general, one should try to avoid paths where the effects of biases build up in favor of certain alternatives. This Dissertation introduces new bias mitigation techniques. These techniques are shown to be effective in a decision analysis process. Portfolio decision analysis is another systemic perspective discussed in this Dissertation. Environ-mental decisions are often portfolio problems where the task is to find a combination of actions, i.e. a portfolio, to meet the overall objectives. In these decision problems, the traditional approach has been to follow a standard decision analysis process to evaluate alternative portfolios generated manually by experts. This Dissertation describes how biases and path dependence create risks in such processes. The portfolio approach helps avoid these risks and creates new possibilities for stakeholder engagement. This Dissertation presents a review and a synthesis of alternative portfolio modeling approaches. A framework is developed to help environmental modelers use portfolio decision analysis. en
dc.description.abstract Malliperusteisessa ongelmanratkaisussa keskeisiä tekijöitä ovat osallistujien toiminta ja heidän seuraamansa prosessit. Aiemmassa kirjallisuudessa on käsitelty prosesseihin liittyviä käytänteitä ja ihmisten käyttäytymiseen liittyviä ilmiöitä kuten kognitiivisia vinoumia. Näiden vuorovaikutukseen ei kuitenkaan ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Tässä väitöskirjassa esitellään polkuriippuvuuden käsite malliperusteisen ongelmanratkaisun ja monitavoitteisen päätösanalyysin kentille. Tämä käsite luo systeemisen näkökulman, joka auttaa hahmottamaan kognitiivisten vinoumien ja muiden käyttäytymiseen liittyvien ilmiöiden kokonaisvaikutusta. Polku muodostuu ongelmanratkaisuprosessin vaiheiden tai askelten ketjusta. Vaihtoehtoisia polkuja on yleensä tarjolla, ja polun valinnalla on merkitystä. Mallinnusprojektissa voidaan päätyä eri poluille riippuen muun muassa osallistujien toiminnasta, ongelmanratkaisuympäristöstä, seuratuista prosesseista ja käytetyistä mallinnustekniikoista. Ajatus polusta nostaa esiin dynaamisia ilmiöitä. Tässä työssä pohditaan projektin alussa tehtävien valintojen merkitystä, ihmisen toiminnan vaikutusten kasautumista ja polun vaihtamisen vaikeutta. Käytännössä polkunäkökulma voi tukea malliperusteista ongelmanratkaisua hyödyntävien projektien hallintaa. Tässä väitöskirjassa esitetään tarkistuslista, joka auttaa polun hahmottamisessa ja polkuun vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa. Lisäksi tässä väitöskirjassa kuvataan tapoja vähentää kehnolle polulle jumiutumisen riskiä. Päätösanalyysissä polkunäkökulma auttaa lieventämään kognitiivisten vinoumien vaikutusta. Vinoumat ovat ongelma erityisesti, jos niiden vaikutukset kasaantuvat. Tässä väitöskirjassa näytetään, että joskus on mahdollista löytää polkuja, joita pitkin kuljettaessa eri vaiheissa syntyvien vinoumien vaikutukset kumoavat toisensa. Yleisesti ottaen tulisi välttää polkuja, joilla vinoumien vaikutukset kasaantuvat joidenkin päätösvaihtoehtojen eduksi. Tässä työssä esitellään uusia tekniikoita vinoumien vaikutusten lieventämiseksi. Nämä osoitetaan toimiviksi eräässä päätösanalyysiprosessissa. Portfoliopäätösanalyysi on toinen tässä väitöskirjassa käsiteltävä systeeminen näkökulma. Ympäristöä koskevassa päätöksenteossa on usein haasteena muodostaa sopiva toimenpidekokonaisuus, eli portfolio. Perinteistä monitavoitemenetelmää sovellettaessa asiantuntijat luovat vaihtoehtoisia portfolioita ilman portfoliomallien apua. Tässä on riskinä, että ajattelun vinoumat ja polkuriippuvuus muodostuvat ongelmaksi. Tässä väitöskirjassa esitetään kuinka portfoliopäätösanalyysi voi auttaa välttämään nämä riskit, ja kuvataan vaihtoehtoisia tapoja mallintaa portfoliopäätöksiä. Portfoliopäätösanalyysin soveltamisen vaiheista luodaan viitekehys ympäristökysymyksiin erikoistuneiden mallintajien tueksi. fi
dc.format.extent 31 + app. 77
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 250/2017
dc.relation.haspart [Publication 1]: Hämäläinen, R.P., Lahtinen, T.J. 2016. Path Dependence in Operational Research - How the Modeling Process Can Influence the Results. Operations Research Perspectives, 3: 14-20. Full text at Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201705113984. DOI: 10.1016/j.orp.2016.03.001
dc.relation.haspart [Publication 2]: Lahtinen, T.J., Guillaume, J.H.A., Hämäläinen, R.P. 2017. Why Pay Attention to Paths in the Practice of Environmental Modeling? Environmental Modeling & Software, 92: 74-81. DOI: 10.1016/j.envsoft.2017.02.019
dc.relation.haspart [Publication 3]: Lahtinen, T.J., Hämäläinen, R.P. 2016. Path Dependence and Biases in the Even Swaps Decision Analysis Method. European Journal of Operational Research, 249(3): 890-898. DOI: 10.1016/j.ejor.2015.09.056
dc.relation.haspart [Publication 4]: Lahtinen, T.J., Hämäläinen, R.P., Jenytin, C. 2017. A Systemic Perspective on Bias Mitigation in Decision Analysis. Submitted manuscript, 22 pages
dc.relation.haspart [Publication 5]: V. Lahtinen, T.J., Hämäläinen, R.P., Liesiö, J. 2017. Portfolio Decision Analysis Methods in Lahtinen, T.J., Hämäläinen, R.P., Liesiö, J. 2017. Portfolio Decision Analysis Methods in Environmental Decision Making. Environmental Modeling & Software, 94: 73-86. DOI: 10.1016/j.envsoft.2017.04.001
dc.subject.other Mathematics en
dc.title Improving the practice of model based problem solving with a systemic behavioral perspective en
dc.title Malliperusteisen ongelmanratkaisun käytänteiden parantaminen systeemisen käyttäytymisnäkökulman avulla fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Matematiikan ja systeemianalyysin laitos fi
dc.contributor.department Department of Mathematics and Systems Analysis en
dc.subject.keyword behavioral operational research en
dc.subject.keyword multi-criteria decision making en
dc.subject.keyword environmental modelling en
dc.subject.keyword portfolio decision making en
dc.subject.keyword path dependence en
dc.subject.keyword systems perspective en
dc.subject.keyword cognitive biases en
dc.subject.keyword debiasing en
dc.subject.keyword käyttäytymistutkimuksellinen operaatioanalyysi fi
dc.subject.keyword monikriteerinen päätöksenteko fi
dc.subject.keyword ympäristömallinnus fi
dc.subject.keyword portfoliopäätöksenteko fi
dc.subject.keyword polkuriippuvuus fi
dc.subject.keyword systeeminäkökulma fi
dc.subject.keyword kognitiiviset vinoumat fi
dc.subject.keyword vinoumien lieventäminen fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7775-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Raimo P., Prof., Aalto University, Department of Mathematics and Systems Analysis, Finland
dc.contributor.supervisor Virtanen, Kai, Prof., Aalto University, Department of Mathematics and Systems Analysis, Finland
dc.opn Keeney, Ralph, Prof., Duke University, USA
dc.contributor.lab Systems Analysis Laboratory en
dc.rev Vetschera, Rudolph, Prof., University of Vienna, Austria
dc.rev Linkov, Igor, Dr., US Army Engineer Research and Development Center, USA
dc.date.defence 2018-01-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse