Edging the existent // Materializing experience

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Pantouvaki, Sofia
dc.contributor.advisor Uusitalo, Marja
dc.contributor.author Suurla, Susanna
dc.date.accessioned 2017-12-20T07:20:23Z
dc.date.available 2017-12-20T07:20:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29445
dc.description.abstract This thesis examines my personal process of materializing lived experiences into a material installation. The aim is to understand how the complex structures of knowledge, conscious and preconscious experience and material qualities influence and take shape in the process of materializing experience. The subject is examined through a specific artistic research project, EDGES OF THE EXISTENT – An installation about the biology of time, which was exhibited in August 2016 at Gallery Laterna Magica in Helsinki, as a part of the thesis. The reflective and subjective, practice-led research approach focuses on examining the diverse modes of conscious, preconscious and embodied knowledge structures present in my process of creating the material installation. This process is viewed through several theories on human cognition, which include embodied cognition, intuition, the flow state and the preconceptual image schematic structure of experience. Additionally, the interrelations and interconnections between material qualities and embodied perceptions, which contribute to processes of meaning making, are explored by analyzing the corresponsive nature of ‘making’ in relation to the philosophy of new material thinking. In this paper, materializing experience is seen as a form of transference, through which lived experience is turned into tangible material artefacts, which perform, express and interpret the embodied, emotional and reflected content related to experiences. Through this transference, the artist is able to access their preconscious levels of experience and articulate them in a manner that is both embodied and experiential. The tangibility of material creates a multidimensional layer to conscious experience through which the preconscious structures of experience are influenced. These dimensions add to the experiential value of the work of art, as embodied experiences evolve into more metaphoric and abstract processes of thought. The main finding in this thesis is that our relationship with materiality is not merely embodied; rather it is multilayered, consisting of both the embodied and metaphoric layers of perception, experience and interpretation. Material expressions offer us with perceptions, which are not available through linear expression. This thesis also reveals how, through the arts, the preconscious structures of experience are set in to movement, and how these movements allow imaginative, metaphoric and meaningful experiences to emerge. As all artists use these structures of meaning making in their expressions inherently, understanding the role of embodied cognition in metaphorical thinking allows adding to the experiential layers of the artist’s work. en
dc.description.abstract Tämä opinnäyte tutkii henkilökohtaista prosessiani luodessani materiaalista installaatiota elettyjen kokemusten pohjalta. Pyrkimyksenä on ymmärtää, kuinka monitahoisesti tietoisen tiedon ja esitietoisen kokemuksen rakenteet sekä materiaalilliset laadut vaikuttavat kokemuksen materialisoimisen prosessiin ja muotoutuvat sen aikana. Aihetta tarkastellaan spesifin taiteellisen tutkimusprosessin ELÄVÄN ÄÄRET – installaatio ajasta ja ruumiillisuudesta kautta, joka oli näytteillä Helsingissä, Galleria Laterna Magicassa elokuussa 2016, osana tätä opinnäytetyötä. Tutkimuksen subjektiivinen, reflektiivinen ja tekemisperusteinen lähestymiskulma keskittyy selvittämään tietoisen, esitietoisen ja kehollisen tiedon monisäikeisiä muotoja, jotka ilmenivät luodessani materiaalista installaatiota. Tätä prosessia tarkastellaan useiden ihmisen tietoisuutta selvittävien teorioiden kautta, joita ovat: kehollinen tieto (embodied cognition), intuitio, flow eli optimaalisen kokemuksen tila, sekä esikäsitteelliset mielikuvaskeemat (image schema). Lisäksi tutkitaan materiaalisten laatujen ja kehollisten havaintojen keskinäisiä suhteita ja yhteyksiä, jotka myötävaikuttavat merkitysten rakentumisen ketjussa; analysoimalla tekemisen vuorovaikutteista luonnetta suhteessa materiaalisen ajattelun (material thinking) filosofiaan. Tässä opinnäytteessä kokemuksen materialisointi nähdään siirtymänä, jonka myötä eletyt kokemukset muuntuvat käsin kouruuntuviksi teoksiksi, ’olemuksiksi’. Tämä materiaalisen teoksen olemus ilmaantuu sen tavasta ’esittää, ilmaista ja tulkita’ kehollisia, tunnepohjaisia ja reflektoituja sisältöjä suhteessa alkuperäisiin kokemuksiin. Tämän siirtymän myötä tekijä kykenee tavoittamaan esitietoisia rakenteitaan ja artikuloimaan niitä tavalla joka on sekä kehollinen, että kokemuksellinen. Materian todelliset, aistittavat ulottuvuudet luovat moniulotteisen kerroksen tietoiseen kokemukseen, jonka kautta ne myös vaikuttavat esitietoisiin rakenteisiin. Koska keholliset kokemukset kehittyvät metaforisemmiksi ja abstraktimmiksi ajatuksiksi, materian sisällölliset ulottuvuudet lisäävät myös taideteoksen elämyksellistä merkitystä. Opinnäytteen päätulos tuo näkyväksi, että yhteytemme aineellisuuteen ei ole vain kehollista. Se on monikerroksellista ja sisältää sekä keholliset, että metaforiset havainnon, kokemuksen ja tulkinnan ulottuvuudet. Materiaaliset ilmaisut tuottavat havaintoja, joita ei ole saatavilla lineaarisen ilmaisun kautta. Työstä käy myös ilmi, kuinka taiteiden kautta esitietoiset rakenteet saatetaan liikkeeseen ja kuinka tämä liike kehkeytyy mielikuvituksellisiksi, metaforisiksi ja merkityksellisiksi kokemuksiksi. Koska kaikki taiteilijat rakentavat merkityksiä sisäsyntyisesti, ymmärrys kehollisen tiedon asemasta metaforisessa ajattelussa, auttaa elämyksellisten ja kokemuksellisten kerrosten aikaansaamisessa taiteellisessa työssä. fi
dc.format.extent 88
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Edging the existent // Materializing experience en
dc.title Elävän äärellä // Kokemusta materialisoimassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword embodied experience en
dc.subject.keyword materiality en
dc.subject.keyword image schema en
dc.subject.keyword transforming experience en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712208243
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pantouvaki, Sofia
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse