Betonielementtirakenteisen kerrostalon rungon rakennepaksuuksien minimointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ahola, Pekka
dc.contributor.author Holmqvist, Jessica
dc.date.accessioned 2017-12-18T12:21:27Z
dc.date.available 2017-12-18T12:21:27Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29424
dc.description.abstract Työn tarkoitus on tutkia mahdollisuutta minimoida rakennuksen rungon rakennepaksuuksia enintään 8-kerroksisissa betonielementtirakenteisissa kerrostaloissa. Rungon minimointi toisi säästöä ja helpottaisi eri suunnittelualojen yhteensovittamista. Tutkittavia rakenneosia ovat ulkoseinät, väliseinät ja välipohjalaatat. Tutkimuksen taustalla on halu selvittää, mihin NCC Buildingissa nyt käytössä olevat rakennepaksuudet perustuvat sekä tarkistaa, että tutkittavat rakenteet täyttävät Eurokoodin vaatimukset.   Tutkimuksen teoreettinen osuus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään suunnittelua määrääviin ohjeisiin ja sääntöihin, betonirakenteiden ominaisuuksiin, palomitoitukseen sekä akustiseen suunnitteluun. Tapaustutkimusosassa kirjallisuudesta saatua materiaalia sovelletaan NCC:n Bertta–konseptitaloon, joka on lähiöiden täydennysrakentamiseen kehitetty konsepti. Bertta-konseptitalo on viisikerroksinen asuinrakennus, jossa ulkoseinärakenteena ovat sandwich-elementit. Lisäksi tutkitaan tapausta, jossa Bertta-konseptitalossa on viiden sijaan kahdeksan kerrosta ja ulkoseinärakenteena ovat eristysrappauselementit. Mitoitus toteutetaan eurokoodien, sekä palo- ja äänimääräysten osalta myös rakentamismääräyskokoelman mukaan. Tapaustutkimuksen perusteella arvioidaan pienempien rakennepaksuuksien soveltuvuus kerrostalorakentamiseen. Tutkimus osoittaa, että rakennesuunnittelu on aina kokonaisuus, jossa tulee ottaa huomioon monia eri tekijöitä. Etenkin asuinrakennuksessa palo- ja ääneneristysmääräyksillä on suuri rooli rakenteiden mitoituksessa. Rakenteita ei voida siis mitoittaa vain rakenteellisen kestävyyden mukaan. Tutkimuksen mukaan ohuemman sisäkuoren käyttö ulkoseinässä on mahdollista tietyin ehdoin; Ohuempi sisäkuori asettaa usein suuremmat ääneneristävyysvaatimukset oville ja ikkunoille, joten ääneneristävyys liikennemelua vastaan tulee aina laskea kohdekohtaisesti jokaisen huoneiston osalta. Palomitoitus tulee myös tehdä kohdekohtaisesti tarkastamalla palotilanteen kuormat. Usein myös kantavuus muodostaa haasteita yli 5 kerroksisissa rakennuksissa. Ohuemman sisäkuoren käyttö vaatii 200 mm paksujen kantavien väliseinän käyttöä, kun taas 180 mm paksuja väliseiniä voidaan tutkimuksen mukaan käyttää yhdessä nykyisin käytössä olevan sisäkuoren paksuuden kanssa. Ontelolaatan valinta tulee aina tehdä tapauskohtaisesti kantavuuden ja äänitekniikan perusteella. Tutkimuksessa on keskitytty vain teoriaan, joten erikseen tulee vielä tutkia rakennepaksuuksien pienentämisen vaikutus elementtien suunnitteluun ja asennettavuuteen käytännössä. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to explore the possibility to minimize the thickness of structures in prefabricated apartment houses of concrete with eight storeys at the most. Minimizing the structure would bring cost savings and would ease the combination of different fields of engineering. This thesis will study the exterior walls, partition walls and floor slabs. The reason behind this study is to clarify where the structure thicknesses currently used by NCC Building are based on and to review whether the structures under scrutiny fulfill the requirements of the Eurocodes. The theoretical part of this thesis is executed as a literature review. The literature review will introduce the guides and regulations dictating the planning work, features of concrete structures, fire design and acoustic design. In the case study the material acquired from the literature review will be applied to NCC’s Bertta concept building. The Bertta concept building is a five-storey apartment building where the structure on the external walls is constructed of sandwhich-elements. In addition, another case regarding the Bertta concept building with eight storeys and plastered outer walls will be studied. Dimensioning will be carried out regarding the Eurocodes and also through the building Regulations collection when it comes to fire and acoustic regulations. The suitability of the reduced structure thicknesses while building apartment housing will be assessed based on the results of the case studies. This thesis will show how structural design is always an entirety where many different factors need to be considered. Especially in aparment buildings, fire and sound insulation regulations play a great role when dimensioning the build structures. Thus, the structures cannot be dimensioned solely based on structural durability. Based on the study, utilizing a thinner inner layer on the exterior wall is possible under certain conditions; a thinner inner layer places often greater sound insulation requirements for the doors and windows. The sound insulation against traffic noise and the fire design should be made based on each project. Carrying capacity creates frequently also challenges in buildings over five storeys. Utilizing a thinner inner layer demands the use of partition walls with a thickness of 200 mm. Selection of the hollow-core slab should be always done depending on each project and based on the carrying capacity and sound-engineering for the particular case. This thesis focuses only on the theory. Thus, it is recommended to conduct a separate study regarding designing and installation of an element in practice. en
dc.format.extent 86+35
dc.language.iso fi en
dc.title Betonielementtirakenteisen kerrostalon rungon rakennepaksuuksien minimointi fi
dc.title Minimizing the thickness of structures in prefabricated apartment houses of concrete en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword rakennesuunnittelu fi
dc.subject.keyword elementtirakentaminen fi
dc.subject.keyword asuntorakentaminen fi
dc.subject.keyword betonirakenteet fi
dc.subject.keyword palomitoitus fi
dc.subject.keyword ääneneristys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188222
dc.programme.major Rakennetekniikka fi
dc.programme.mcode R3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Paavola, Juha
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account