Developing a co-creation space

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Oinonen, Päivi
dc.contributor.advisor Abrell, Thomas
dc.contributor.author Aitola, Kaisa
dc.date.accessioned 2017-12-18T12:14:59Z
dc.date.available 2017-12-18T12:14:59Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29359
dc.description.abstract Co-creation is an act of collective creativity. Collective methods of creativity, such as co-creation, are needed to resolve the new complex problems known as wicked problems. A more diverse view and a better foundation for development could be obtained in organizations by taking full advantage of its workforce in collaborative means. Co-creation could also enhance the value created for the co-creating individuals and companies as well. The goal of the thesis is to give a clearer view on what are the necessary and desirable aspects of a functioning co-creation space. The thesis answers in following research questions: Why to co-create and what enables co-creation? How the space can enable co-creation? The thesis is divided into two parts: the literature review and the multiple case study. First, the theoretical background is mapped by a literature review. The literature review is supported with the multiple case study which gives a deeper insight on the subject. As hypotheses are not made in the thesis, the nature of the study is qualitative. Nine suggestions for developing a co-creation space are given in conclusion. These suggestions are following. (1) Stakeholders should share a common understanding of the meaning of co-creation in this particular co-creation space. (2) The first things to consider are the goal, the stakeholders and the space. (3) The values that are derived from the goal of the space should be reflected by the space. (4) The openness, collaboration and sharing should be exercised both internally and externally. (5) The space should be flexible. (6) The space should attract people. (7) The possibility to build tangible prototypes and other physical presentations is important. (8) Temporary spaces could be effective on testing co-creation in a particular case. (9) The co-creation space is never ready. en
dc.description.abstract Co-creation (yhteiskehittely tai yhteiskehittäminen) on yhteistyössä tehtävää luovaa toimintaa. Yhteistyöhön perustuvia luovan toiminnan metodeja tarvitaan ratkaisemaan uusenlaisia monimuotoisia ongelmia, jotka tunnetaan yleisesti englanninkielisellä termillä ‘wicked problems.’ Jos organisaatioissa kyetään käyttämään hyväksi niiden koko työvoimaa yhteistyön avulla, voidaan saavuttaa monimuotoisempi näkemys ja parempi pohja kehitykselle. Co-creationin avulla voidaan myös luoda arvoa paremmin yksilöille sekä yrityksille. Diplomityön tavoite on antaa kirkkaampi kuva tarvittavista sekä toivotuista sekoista, jotka edesauttavat co-creation-tilan toimintaa. Diplomityö vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miksi käyttää co-creationin menetelmillä ja mikä edesauttaa co-creationia? Miten tila voi edesauttaa co-creationia? Diplomityö on jaettu kahteen osaan. Teoreettinen viitekehys selvitetään ensin kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskatsausta tukee tapaustutkimus, joka antaa syvemmän kuvan aiheesta. Koska diplomityössä ei tehdä hypoteeseja, on kyseessä laadullinen tutkimus. Lopuksi annetaan yhdeksän ehdostusta co-creation-tilan kehittäjälle. Nämä ehdotukset ovat seuraavat: (1) Sidosryhmillä on oltava yhteinen käsitys co-creationin tarkoituksesta. (2) Ensimmäiset asiat, jotka on otettava huomioon ovat tavoite, sidosryhmät sekä itse tila. (3) Tilan tulee heijastaa tavoitteen pohjalta määriteltyjä arvoja. (4) Sekä sisäinen että ulkoinen avoimuus, yhteistyö ja jakaminen on tärkeää. (5) Tilan tulisi olla joustava. (6) Tilan tulisi houkutella ihmisiä. (7) Mahdollisuus rakentaa konkreettisia prototyyppejä on tärkeää. (8) Väliaikaiset tilat voivat olla tehokkaita co-creationin testaamiseen tapauskohtaisesti. (9) Co-creation-tila ei ole koskaan valmis. fi
dc.format.extent 56+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Developing a co-creation space en
dc.title Co-creation-tilan kehittäminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword co-creation en
dc.subject.keyword co-creative en
dc.subject.keyword space en
dc.subject.keyword co-creation space en
dc.subject.keyword creative space en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188157
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account