Integration of existing energy production-related and circular economy services

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heinolainen, Antti
dc.contributor.author Hietaranta, Aku
dc.date.accessioned 2017-12-18T12:13:22Z
dc.date.available 2017-12-18T12:13:22Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29341
dc.description.abstract This master's thesis was conducted for Fortum's Performance unit that is part of City Solutions division. The work was related to Fortum's acquisition of circular economy company Ekokem that formed the Recycling and Waste Solutions (RWS) unit as it was integrated to Fortum's supply of services in April 2017. The purpose of this thesis was to study existing services of Performance and RWS units and to utilise them in the integration of service packages that can be utilised in the cross-selling of the services. The service integration process was divided into three parts. In the first part the services were analysed and grouped according to the synergies between the services. In the second part the groups formed service clusters, in which the cross-selling and synergy potential were evaluated. The most potential service cluster was chosen for further study and it formed the frame for the literature review of the thesis. The literature review focused on circular economy, co-incineration of waste in combustion plants and the effect of waste fuel on the plant operations. In the third part, the results of the literature review and service analysation were utilised in the forming of the service packages. In addition, the thesis included analysation of customer data from both organisations in order to define the common customers in different industrial segments and to identify potential customers for cross-selling of the services. The formed service packages are used to give technical services and solutions related to waste co-incineration, and the packages cover different aspects of the power plant such as requirements related to combustion of waste as well as emission and ash formation. The packages are composed from basic, advanced and additional service modules that are used for completion of projects of different sizes. The advanced services are used in situations where the threshold values, which were collected from the literature, indicate the need for specific services. The additional services are used to offer other services from the organisations. The customer data analysation revealed potential customers. According to the results, there are noticeable synergies between the services and benefits compared to the existing situation. The actual potential and applicability of the service packages is undetermined as the work is based on literature review and existing service descriptions. The packages can be developed and the potential determined through acquisition of reference projects from the potential customers. As a recommendation for future work, the service packages should be adapted to biomass and other combustion applications as well as formation of new service packages from new service clusters. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö tehtiin Fortumin Performance-yksikölle, joka on osa City Solutions -divisioonaa. Työn taustalla oli Fortumin kiertotalousyhtiö Ekokemin hankinta, missä Ekokem integroitiin huhtikuussa 2017 osaksi Fortumin palvelutarjontaa, muodostaen Recycling and Waste Solutions (RWS) -yksikön. Diplomityön tarkoituksena oli tutkia Performance ja RWS -yksiköiden olemassa olevia palveluita ja yhdistää niistä palvelukokonaisuuksia, joita voidaan hyödyntää palveluiden ristiinmyynnissä. Palveluiden yhdistämisprosessi tapahtui kolmessa osassa. Ensimmäisen osassa palvelut analysoitiin ja ryhmiteltiin palveluiden välisien synergioiden mukaan. Toisessa osassa ryhmistä muodostettiin klustereita, missä ryhmien välisiä ristiinmyynti- ja synergiapotentiaaleja arvioitiin. Potentiaalisin klusteri valittiin tarkempaa analysointia varten ja se muodosti työn kirjallisuuskatsauksen rungon. Kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin kiertotalouteen, jätteen rinnakkaispolttoon voimalaitoksissa sekä jätepolttoaineen vaikutuksiin laitoksen toimintaan. Kolmannessa osassa palveluiden arvioinnin ja kirjallisuuskatsauksen tuloksia hyödynnettiin palvelukokonaisuuksien muodostamisessa. Lisäksi työhön kuului yksiköiden asiakastietokantojen läpikäynti, minkä tarkoituksena oli yhteisten asiakkaiden määrittäminen eri teollisuusaloilla sekä potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen palveluiden ristiinmyyntiä varten. Työssä muodostetut palvelukokonaisuudet koostuvat teknisistä asiantuntijapalveluista ja -ratkaisuista liittyen jätteen rinnakkaispolttoon. Ne kattavat voimalaitoksen eri osa-alueita kuten jätepolttoaineiden polttoon liittyvät vaatimuksia sekä päästöjen ja tuhkan muodostumista. Palvelukokonaisuudet koostuvat syventävistä, perus- ja jatkopalvelumoduuleista, joiden tarkoituksena on mahdollistaa eri laajuisten projektien läpivienti. Syventäviä palveluita käytetään tilanteissa, joissa kirjallisuudesta kerätyt kynnysarvot indikoivat kyseisten palveluiden tarvetta. Jatkopalveluiden tarkoituksena on tarjota muita organisaatioiden palveluita. Asiakastietokannoista tunnistettiin potentiaalisia asiakkaita. Tuloksien perusteella palveluiden välillä voidaan havaita synergioita ja hyötyjä verrattuna olemassa tilanteeseen. Työn pohjautuessa kirjallisuuteen ja palvelukuvauksiin, palvelukokonaisuuksien todellinen potentiaali ja soveltuvuus ovat määrittelemättä. Kokonaisuuksien kehittäminen ja potentiaalin selvittäminen on mahdollista potentiaalisilta asiakkailta saatavien referenssiprojektien avulla. Jatkotoimenpiteinä voidaan suositella kokonaisuuksien soveltamista biomassa- ja muihin polttoteknisiin sovelluksiin sekä uusien kokonaisuuksien muodostamista muista palveluklusterista. fi
dc.format.extent 90+1
dc.language.iso en en
dc.title Integration of existing energy production-related and circular economy services en
dc.title Olemassa olevien energiantuotantoon ja kiertotalouteen liittyvien palveluiden yhdistäminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword circular economy en
dc.subject.keyword combustion en
dc.subject.keyword energy production en
dc.subject.keyword service integration en
dc.subject.keyword solid recovered fuel en
dc.subject.keyword waste co-incineration en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188139
dc.programme.major Master's Programme in Energy Technology fi
dc.programme.mcode ENG21 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Järvinen, Mika
dc.programme Master’s Programme in Energy Technology (EEN) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account