Paikkatiedon hyödyntäminen soratieverkon kantavuustilan arvioinnissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Valtonen, Jarkko
dc.contributor.author Bussman, Sebastian
dc.date.accessioned 2017-12-18T12:12:47Z
dc.date.available 2017-12-18T12:12:47Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29335
dc.description.abstract Sorateiden kelirikonaikainen kantavuustila liittyy pohjimmillaan tierakenteen hydrologiseen tilaan, joka taas määräytyy hyvin pitkälti tietä ympäröivän maaston mukaan. Yhä täsmällisemmän paikkatiedon saatavuus myös väljemmin asutetuilta alueilta mahdollistaa sorateitä ympäröivän maaston kosteusolosuhteiden yhä tarkemman mallintamisen. Näin herää kysymys, olisiko maaston paikkatietopohjaisella analysoinnilla mahdollista hyödyttää soratiestön kelirikonaikaista kantavuustilan arvioimista. Jotta kyseisen lähestymistavan käytettävyyden edellytyksiä voitaisiin arvioida, tarvitaan ensin nykyistä parempi ymmärrys siitä, millainen yhteys sorateillä vallitsevan kelirikon ja teitä ympäröivän maaston välillä vallitsee. Tämä diplomityö pyrkii muodostamaan kuvan kyseisen yhteyden vahvuudesta tarkkailemalla sorateillä sijaitsevia tienkohtia ja arvioimalla, poikkeaako kohtien kelirikko niin kuin kohtien lähimaastossa ilmenevien eroavaisuuksien perustella voitaisiin olettaa. Tämän toteuttamiseksi valittiin paikkatiedon avulla tarkasteluun tienkohtia, joissa ne maaston ominaisuudet, jotka määräävät teiden routimisolosuhteet, vastaavat mahdollisimman hyvin toisiaan. Tällöin myös kohtien routimistilan oletettiin olevan samanlainen, minkä vuorostaan nähtiin tarkoittavan, että kohtien kantavuustilassa ilmenevät eroavaisuudet riippuvat ainoastaan sulamisaikaisiin olosuhteisiin vaikuttavista maaston ominaisuuksista. Kyseiset ominaisuudet määritettiin ja lisäksi täsmennettiin, millä tavalla nämä poikkesivat toisistaan valittujen kohtien välillä. Tämän jälkeen muodostettiin käsitys siitä, miten todettujen maaston eroavaisuuksien tulisi näkyä kohtien kantavuustilassa. Lopuksi arvioitiin, missä määrin tienkohdissa todetut kantavuustilan eroavaisuudet olivat selitettävissä maaston vaikutuksista tehtyjen oletusten avulla. Havaitut poikkeavuudet osoittautuivat olevan yhtäpitäviä tehtyjen oletusten kanssa, mutta vertailussa käytetyn tiedon rajallisuudesta johtuen mahdollisen yhteyden olemassaolosta ei pystytty tekemään varmaa päätelmää. Havainnot viittasivat kuitenkin siihen, että yhteyden olemassaolo lienee selvitettävissä työssä käytetyn lähestymistavan avulla, ja että kyse on ennemminkin siitä, onko menetelmän edellyttämä tieto tuotettavissa niin suurella täsmällisyydellä, että yhteyden olemassaolon luotettava toteaminen mahdollistuu. fi
dc.description.abstract Thaw weakening of gravel roads is linked to the moisture regime of the road structure, which in turn depends highly on the characteristics of the surrounding terrain. As high-quality GIS (geographical information system) data is becoming available even in remote areas, making it possible to model hydrological conditions of the terrain surrounding rural roads with increasing precision, one could ask if GIS based analysis could be utilized to facilitate determination on the bearing situation of the road network during the thawing period. In order to find out to what extent the mentioned approach can be expected to serve this kind of purpose, it is necessary to better understand the correlation between thaw weakening of roads and their surrounding terrain. This thesis attempts to find out how strong the connection might be by monitoring the thaw weakening of different locations on the road network, and by estimating if the loss in bearing differs in a way that one would expect based on differences in the terrain. By using GIS, locations on the street network were found in which the terrain attributes related to frost formation were as similar as possible. By doing this, it was assumed that the frost depth, too, would be similar among the locations, which in turn would mean that the differences in bearing would depend only on terrain attributes that affect the conditions prevailing during the thawing period. It was then specified which attributes should be taken into account and how they differ among the monitored locations, after which it was estimated how the differences were expected to be reflected on the thaw weakening of the locations. Finally, it was found out, to what extent the differences occurring in the bearing loss of the locations could be explained using the assumptions made considering the impact of the terrain deviances. The observed differences in the thaw weakening proved to be in line with the expectations, although, due to the limitedness of the information on which the comparison was based, no statement regarding the connection could be made for certain. However, the observations seemed to prove that the method being used was capable of determining whether a connection exists, and that it is more of a matter of whether information precise enough can be produced for a more reliable judgment. en
dc.format.extent 61 + 3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Paikkatiedon hyödyntäminen soratieverkon kantavuustilan arvioinnissa fi
dc.title Utilizing geographical information to locate thaw weakening on the gravel road network en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kelirikko fi
dc.subject.keyword kantavuustila fi
dc.subject.keyword paikkatieto fi
dc.subject.keyword soratieverkko fi
dc.subject.keyword maasto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188133
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pellinen, Terhi
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account