From incremental to radical innovation and corporate entrepreneurship

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Donoghue, Ilkka
dc.contributor.author Nordström, Marcus
dc.date.accessioned 2017-12-18T12:12:30Z
dc.date.available 2017-12-18T12:12:30Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29332
dc.description.abstract Incremental innovation, quality improvements and cost reduction of existing offerings are commonly the focus points of large established organizations, but concentrating solely on the core business is not enough in today’s fierce global market. To remain on top of the game and sustain competitive advantages, organizations must additionally develop radical innovations and new businesses to ensure they can create and dominate fundamentally new markets in the future. Further, organizations focus more than ever on creating cultures that foster and promote innovative and entrepreneurial behavior, that make employees so comfortable around change and innovation that they create it. The purpose of the study was to measure the current innovation culture of a company struggling to improve their innovation performance and to highlight areas that could be improved. The results were obtained through a survey conducted in the company, using the CEAI - ‘Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument’ consisting of 48 questions together with 25 additional questions and by comparing the results against research literature about innovation culture, radical innovation and corporate entrepreneurship. The results show that there are many similarities between cultures supporting radical innovation and cultures supporting corporate entrepreneurship. Both require a culture that promotes e.g. flexibility, autonomy, work discretion, willingness to take risks and experiment, top management support and dedicated resources separate from everyday business. However, there must be a well-managed balance between flexibility and control in order to make creativity thrive (flexibility and freedom) but still be able to predictably create output (control and discipline). A company trying to implement a corporate entrepreneurship strategy or boost radical innovation must carefully consider different inhibitors and required capabilities. In this study five inhibitor-themes and four capability-groups were identified. The company being studied struggled most with time availability and top management support for entrepreneurial activities along with narrow usage of innovation types. Additional problem areas included that; the current structure and processes were seen as too rigid and slow; the attitude towards entrepreneurial efforts were perceived as negative and there was a lack of collaboration between departments. en
dc.description.abstract Inkrementell innovation, kvalitetsförbättringar och kostnadsbesparingar är oftast i focus hos stora etablerade organisationer, men i dagens hårda globala konkurrens räcker det inte att enbart fokusera på kärnverksamheten. För att förbli en stark spelare och upprätthålla sina konkurrensfördelar måste organisationer ytterligare utveckla radikala innovationer och nya affärsverksamheter och genom dessa utveckla och skapa helt nya marknader i framtiden. I dagens läge fokuserar organisationer mer än någonsin på att utveckla organisationskulturer som främjar innovativt och entreprenöriellt beteende, för att skapa en omgivning där förändring och innovation känns naturligt och bekvämt. Målet med denna studie var att mäta den rådande kulturen i en organisation som kämpar med att förbättra sin innovationsprestanda, och att belysa de områden som är i behov av förbättring. Resultaten erhölls genom att undersöka organisationskulturen i organisationen med hjälp av CEAI –’Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument’ som består av 48 frågor, tillsammans med ytterligare 25 frågor och genom att jämföra undersökningsresultatet med forskningslitteratur om innovationskultur, radikala innovationer och entreprenörskap inom organisationer. Resultaten visar att det finns många likheter mellan kulturer som främjar radikala innovationer och kulturer som främjar entreprenörskap inom organisationer. Båda kräver kulturer som lyfter fram; flexibilitet, autonomi, diskretion i arbretet, en vilja att ta risker och experimentera, stöd från högsta ledningen och resurser som är åtskilda från den dagliga verksamheten. För att kreativiteten skall flöda, men så att en stadig prestation och produktion ändå säkerställs, måste organisationer ytterligare noggrant balansera mellan flexibilitet och kontroll. En organisation som vill utveckla sin radikala innovations- och entreprenörskapsprestation måste omsorgsfullt beakta olika hinder och nödvändiga förmågor. I denna studie presenteras fem olika teman kring hinder och fyra olika teman kring förmågor som är viktiga för radikal innovation. Organisationen som undersöktes hade främst problem med att hitta tillgänglig tid och få högsta ledningens stöd för entreprenöriella aktiviter, samt att fokus låg på väldigt få typer av innovation. Ytterligare problemområden som kunde urskiljas var att den rådande strukturen och processerna sågs som stela och långsamma, attityden mot entreprenöriellt beteende var negativ och att det saknades samarbete mellan olika delar av organisationen. sv
dc.format.extent 52 + 5
dc.language.iso en en
dc.title From incremental to radical innovation and corporate entrepreneurship en
dc.title Från inkrementell till radikal innovation och entreprenörskap inom organisationer sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword innovation en
dc.subject.keyword radical innovation en
dc.subject.keyword entrepreneurship en
dc.subject.keyword innovation culture en
dc.subject.keyword CEAI en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188130
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account