Taloteknisten töiden rakennettavuus tietomallinnetussa asuntotuotannossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehto, Mikko
dc.contributor.author Koivu, Kasperi
dc.date.accessioned 2017-12-18T12:11:46Z
dc.date.available 2017-12-18T12:11:46Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29324
dc.description.abstract Talotekniikan rakennettavuuteen liittyy ongelmia. Muun muassa, yhteistyössä, suunnittelunohjauksessa ja aikataulutuksessa on usein parannettavaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä ongelmia talotekniikan rakennettavuuteen liittyy ja kuinka niitä voitaisiin välttää. Tavoitteena oli kehittää rakennushankkeiden prosessia siten, että rakennuksen taloteknisten järjestelmien rakennettavuutta voidaan parantaa erityisesti tietomalleja hyödyntäen. Tuloksena esitetään toimenpide-ehdotuksia rakennushankkeen eri vaiheisiin, joilla talotekniikan rakennettavuutta voidaan parantaa. Tutkimus koostuu kirjallisuus- ja haastattelututkimusosioista. Kirjallisuustutkimuksen materiaali koostuu alan perusteoksista sekä ulkomaisista alan julkaisuista löytyneistä artikkeleista. Empiiristä tietoa talotekniikan rakennettavuudesta kerättiin asiantuntijahaastatteluilla. Haastatellut ovat talotekniikan, talonrakennuksen ja taloteknisen suunnittelun asiantuntijoita. Haastattelututkimus toteutettiin teemahaastatteluina. Kehitysehdotukset ovat haastatteluista sekä kirjallisuustutkimuksesta yhdistettyjä hyväksi ja tehokkaiksi todettuja ratkaisuja. Tutkimuksen tuloksena saadut kehitysehdotukset koskevat yhteistyön parantamista, urakoitsijoiden aikaisempaa ja syvempää osallistamista sekä tietomallien tehokkaampaa hyödyntämistä rakennushankkeen aikana. Suurin osa kehitysehdotuksista olisi mahdollista toteuttaa, eikä niiden käyttöönotto vaadi merkittäviä investointeja. fi
dc.description.abstract Multiple problems are related to constructability of building services. For example, collaboration, design management and scheduling have often room for improvement. The purpose of this study was to find out the problems associated with the constructability of building services and how to avoid them. The goal was to develop the process of building projects in a way that improves the constructability of building services, especially by utilizing BIM. The results are a set of suggested actions in various stages of a construction project. The study consists of a literature review and interviews. The material of the literature review consists of books and articles in the field. Empirical information on the constructability of building services was collected through expert interviews. The interviewees are experts in building services, building construction and building services engineering. The interviews were conducted as theme interviews. The development proposals are based on findings in both the literature review and empirical study. The suggested actions include, improving stakeholder collaboration, earlier and deeper involvement of subcontractors and more efficient use of BIM during the construction project. Most of the development proposals can be implemented and their implementation does not require significant investments. en
dc.format.extent 56+2
dc.language.iso fi en
dc.title Taloteknisten töiden rakennettavuus tietomallinnetussa asuntotuotannossa fi
dc.title Constructability of building services in residential building BIM projects en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tietomalli fi
dc.subject.keyword talotekniikka fi
dc.subject.keyword rakennettavuus fi
dc.subject.keyword suunnittelunohjaus fi
dc.subject.keyword tuotannonohjaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188122
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode IA3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Puttonen, Jari
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account