Kiinteistöjen vesijohdoista ja -kalusteista talousveteen liukenevat metallit

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peltonen, Päivi
dc.contributor.advisor Liikanen, Riina
dc.contributor.author Sipilä, Meri
dc.date.accessioned 2017-12-18T12:08:47Z
dc.date.available 2017-12-18T12:08:47Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29293
dc.description.abstract EU:n juomavesidirektiivin 98/83/EY muutoksen myötä talousveden kuparin, lyijyn ja nikkelin valvontanäytteet tullaan jatkossa ottamaan käyttäjän hanasta satunnaisena ajankohtana ilman edeltävää veden juoksuttamista, jolloin kiinteistöjen vesijohdot ja -kalusteet voivat vaikuttaa näyteveden laatuun. Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten direktiivimuutos tulee mahdollisesti vaikuttamaan talousveden valvontatutkimusnäytteiden metallipitoisuuksiin. Lisäksi tarkasteltiin kiinteistöjen hanojen ja putkistojen iän ja materiaalin sekä suomalaisen talousveden vaikutusta metallipitoisuuksiin. Vesinäytteitä otettiin 30 kiinteistön hanoista eri puolilta Suomea. Yhdestä näytepisteestä otettiin näytteitä kolmella eri seisotusajalla (2, 4 ja yli 8 h) sekä veden juoksuttamisen jälkeen. Vesinäytteistä analysoitiin ICP-MS- ja ICP-OES-menetelmillä seuraavat metallit: alumiini, antimoni, kadmium, kromi, kupari, lyijy, mangaani, nikkeli, rauta ja sinkki. Tutkimuksessa havaittiin, että kiinteistöjen vesijohdoista ja -kalusteista liukeni seisoneeseen veteen merkitsevästi kuparia, lyijyä, nikkeliä ja sinkkiä. Pitoisuudet olivat pääsääntöisesti sitä korkeammat, mitä kauemmin vesi oli seissyt ennen näytteenottoa. Uutta näytteenottotapaa vastaavissa litran vesinäytteissä talousveden nikkelille asetettu laatuvaatimus 20 µg/l ylittyi yhdeksässä näytepisteessä yli 8 h veden seisotuksen jälkeen. Nikkeliä havaittiin erityisesti kiinteistöissä, joissa hana oli uusittu alle vuotta aiemmin. Nikkeliä liukeni todennäköisesti hanojen nikkeli-kromipinnoitteesta. Muutamassa näytepisteessä kuparipitoisuudet olivat korkeat seisoneessa vedessä, mutta laatuvaatimus 2 mg/l ei kuitenkaan ylittynyt. Lyijyn laatuvaatimus 10 µg/l ylittyi yhdessä näytepisteessä. Lisäksi lyijypitoisuus oli korkea useissa näytteissä. Lyijyä liukeni talousveteen todennäköisesti messinkiosista, kuten hanoista ja liitoskappaleista. Tämän aineiston perusteella direktiivimuutos voi aiheuttaa metallien pitoisuusraja-arvojen ylityksiä aiempaa enemmän erityisesti, jos vesi on seissyt pitkään kiinteistön vesijohdoissa ja -kalusteissa ennen näytteenottoa ja kiinteistössä on uusittu hana tai putkisto alle vuotta aiemmin tai ne ovat olleet vähällä käytöllä. Veden juoksuttaminen aina ennen juomista tai ruuanlaittoa on suositeltavaa, koska seisoneessa vedessä voi olla korkeita metallipitoisuuksia. Tutkimuksen yhteydessä toteutetun juoksutustottumuskyselyn perusteella noin 70 % vastaajista juoksutti vettä aina tai useimmiten ennen veden juomista tai veden käyttämistä ruuanlaittoon. fi
dc.description.abstract The Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption was amended in 2015. In consequence, the compliance water samples of copper, lead and nickel must be taken from the consumer’s tap as one litre random day time samples without prior flushing. The aim of this master’s thesis was to study how this change in directive will influence the observed concentrations of metals in drinking water. Moreover, it was examined, if the age and material of domestic drinking water installations and the Finnish drinking water quality have effects on the observed metal release. In this study, 30 sampling points including public buildings and private apartments were selected from different parts of Finland. In all sampling points, water samples were taken after three different stagnation times (2, 4 and over 8 h). Moreover, at each sampling point, one water sample was taken from fully flushed water. The concentrations of aluminium, antimony, cadmium, chromium, copper, lead, manganese, nickel, iron and zinc were analysed by ICP-MS- and ICP-OES-methods from the water samples. In this study, it was observed that high amounts of copper, nickel, lead and zinc were released to stagnated drinking water from domestic drinking water installations. The concentrations were higher when the stagnation time was longer. In one litre samples, the nickel concentrations were over the quality requirement 20 µg/l in nine sampling points after over 8 h stagnation time. Nickel was observed especially in buildings, where the tap was renewed within one year. The source of nickel release was most probably the nickel-chromium plating in taps. The concentrations of copper were high at some sampling points in stagnated water, but were still under the 2 mg/l quality requirement. The lead concentration was over the quality requirement 10 µg/l in one sampling point. Additionally, lead concentrations were high in several samples. The sources of lead release were most probably the brass installations like taps and fittings. In Finland, the change of the drinking water directive may cause the compliance water samples to exceed the quality requirements for metals more often than before, especially if the stagnation time is long before the sample is taken and there are new or rarely used domestic drinking water installations at the sampling point. It is recommended to always flush drinking water before using it for cooking or drinking because stagnated water may include high amounts of metals. According to a survey that was organized during this project, about 70 % of the respondents always or usually flushed water before they took it for cooking or drinking. en
dc.format.extent 63 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kiinteistöjen vesijohdoista ja -kalusteista talousveteen liukenevat metallit fi
dc.title Release of metals from domestic drinking water installations en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword talousvesi fi
dc.subject.keyword metallien liukeneminen fi
dc.subject.keyword nikkeli fi
dc.subject.keyword lyijy fi
dc.subject.keyword kupari fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188091
dc.programme.major Vesi- ja ympäristötekniikka fi
dc.programme.mcode R3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vahala, Riku
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse