A life cycle assessment of potable water treatment plant

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laurell, Panu
dc.contributor.author Salo, Hanna
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:56:44Z
dc.date.available 2017-12-18T11:56:44Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29261
dc.description.abstract The pressure to optimize the water treatment process bases on the changing climatic conditions and population increase in the capital region. The chancing climatic conditions has lead to an increase in natural organic matter (NOM) in Lake Päijänne. NOM-concentration in turn has increased the consumption of chemicals in the past years. The increase in chemical consumption increases the costs. The population increase will result the existing water treatment plant to function near its maximum capacity. This research is a life cycle assessment of enhanced conventional potable water treatment plant located in Helsinki. In the future, the results will be used in a comparative assertion disclosed to the public. The choices in the LCA were done in such a way that adaptation to the comparison would be possible. The plant includes granular activated carbon filtration (GAC), ultraviolet-disinfection, and ozonation. Treated raw water is surface water and it originates from Lake Päijänne. Life Cycle Assessment (LCA) is a tool for understanding environmental impacts of a process or a product. LCA is an internationally standardized method, which describes the needed resources, emissions, environmental impacts and health impacts of the process according to scope definition. LCA was conducted according to the Handbook provided by International Reference Life Cycle Data System (ILCD). Life cycle impact assessment method was a midpoint method. Applied LCIA-method was ReCiPe (H) Midpoint and for sensitivity analysis CML-Baseline was applied. The software was OpenLCA. The results showed operation creating most of the environmental impacts while infrastructure created significantly less impacts. The impacts of operation resulted mostly from the electricity consumption of the water treatment plant. Production of chemicals, namely limewater, ammonia water and sodium hypochlorite were the other important sources of impacts. The impacts in production of chemicals resulted from the use of natural gas, electricity, and hard coal. en
dc.description.abstract Muuttuva pohjoinen ilmasto ja väestönkasvu pääkaupunkiseudulla ovat herättäneet kiinnostuksen talousvedenpuhdistusprosessin optimoimiseen. Muuttuneet ilmaston olosuhteet ovat kasvattaneet luonnollisen orgaanisen aineksen pitoisuutta Päijänne-järvessä. Luonnollisen orgaanisen aineksen kasvu on puolestaan lisännyt kemikaalien kulutusta viime vuosina ja kemikaalien kulutuksen kasvu on lisännyt puolestaan kustannuksia. Muuttuneen ilmaston lisäksi väestönkasvu pääkaupunkiseudulla on johtanut talousvedenpuhdistuksen toimimiseen lähellä sen maksimikapasiteettia. Tutkimus on elinkaariarviointi tehostetusta perinteisestä talousvedenpuhdistusprosessista Helsingissä. Tutkimusta tullaan käyttämään vertailevassa elinkaariarvioinnissa myöhemmin, joten elinkaariarviointi on tehty siten, että se soveltuu kyseiseen tarkoitukseen. Vedenpuhdistuslaitos sisältää mm. aktiivihiilisuodatuksen, ultraviolettidesinfioin-nin ja otsonoinnin. Vedenpuhdistusprosessiin tuleva raakavesi on pintavettä Päijänne-järvestä. Elinkaariarviointi (LCA) on työkalu prosessin tai tuotteen ympäristövaikutuksien arvioinnissa. LCA on kansainvälisesti standardisoitu menetelmä, jossa selvitetään tuotteen/prosessin materiaalit, päästöt ja ympäristövaikutukset ja terveysvaikutukset tutkimuksen rajausten mukaan. Elinkaariarviointi suoritettiin ILCD-käsikirjojen mukaisesti. Elinkaa-riarvioinnissa käytettiin vaikutusarviointimenetelmänä keskipistemallinnusta, joka oli ReCiPe 2008 (H) Midpoint –menetelmää. Herkkyysanalyysi suoritettiin CML-Baseline- keskipistemenetelmän avulla. Elinkaariarvioinnin ohjelmistona oli OpenLCA. Tuloksien perusteella toiminnalliset tapahtumat aiheuttivat huomattavan osan ympäristövaikutuksista, kun taas vedenpuhdistusprosessin infrastruktuuri ei aiheuttanut merkittäviä ympäristövaikutuksia. Laitoksen sähkönkulutus aiheutti suurimman osan toiminnallisten tapahtumien ympäristövaikutuksista. Lisäksi merkittäviin toiminnallisiin tapahtumiin lukeutui kemikaalien valmistus kuten kalkkimaidon, ammoniakkiveden ja natriumhypokloriitin valmistus. Kemikaalien valmistuksen ympäristövaikutus johtui maakaasun, sähkön ja kivihiilen käytöstä. fi
dc.format.extent 47+41
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title A life cycle assessment of potable water treatment plant en
dc.title Elinkaariarviointi talousveden puhdistusprosessista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword LCA en
dc.subject.keyword environmental impact en
dc.subject.keyword potable water treatment en
dc.subject.keyword ReCiPe 2008 (H) Midpoint en
dc.subject.keyword OpenLCA en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188059
dc.programme.major Vesi- ja ympäristötekniikka fi
dc.programme.mcode R3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vahala, Riku
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse