Yhteiskehittäminen kiinteistö- ja rakennusalan digitaalisten innovaatioiden edistämisessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Puhto, Jukka
dc.contributor.author Kankaanpää, Tuomas
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:53:02Z
dc.date.available 2017-12-18T11:53:02Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29222
dc.description.abstract Digitaalisista innovaatiosta on tullut nopeasti edellytys kaikkien yritysten jatkuvuudelle riippumatta toimialasta. Samaan aikaan yritysten sisäisesti tuottaman arvon merkitys on vähenemässä, minkä vuoksi avoimia innovaatiomalleja ja yhteiskehittämistä on esitetty ratkaisuksi nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Kiinteistö- ja rakennusalaa sekä sen yrityksiä on yleisesti kritisoitu laiskasta kehittämisestä ja tutkimuksen vähäisyydestä sekä innovaatiotoiminnan kehnosta tuloksellisuudesta. Lisäksi ala on jäänyt jälkeen digitalisaatiossa ja avoimien innovaatiomallien sekä yhteiskehittämisen hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa on vähäistä. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä digitaalisten innovaatioiden ja yhteiskehittämisen haasteista ja keinoista kiinteistö- ja rakennusalan pk-yrityksissä. Lisäksi selvitetään mitä organisaatioiden innovaatiotoiminnalla ja yhteiskehittämisellä ymmärretään yleisesti ja millaisia innovaatiotoiminnan malleja on olemassa yritysten liiketoiminnan digitalisointiin. Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena ja työssä on hyödynnetty abduktiivista päättelytapaa. Tapaustutkimusta tukee kirjallisuuskatsaus, jossa on luotu yritysten innovaatiotoiminnan ja yhteiskehittämisen teoreettinen viitekehys. Tutkimuskysymyksiin on vastattu sekä empiirisen osuuden että teoreettisen tarkastelun perusteella. Tutkimuksen empiirinen aineisto koottiin esihaastatteluiden ja neljän kiinteistö- ja rakennusalan pk-yrityksen kanssa järjestetyn työpajan kautta. Tutkimuksen tulokset osoittavat kolme keskeistä kiinteistö- ja rakennusalan pk-yritysten haastetta, jotka jarruttavat yritysten innovaatiotoimintaa ja yhteiskehittämisen hyödyntämistä alan digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimuksen perusteella alan yritykset eivät omaa tarvittavaa ymmärrystä digitaalisesta liiketoiminnasta eikä eikä tiedetä miten sen kehittämisessä päästäisiin alkuun. Lisäksi kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiltä puuttuu resursseja, osaamista ja valmiita yhteistyöverkostoja digitaalisen liiketoiminnan kehityksen tueksi. Tutkimuksen tulokset viittaavat myös siihen, että alan pk-yritysten innovaatiotoiminta on hyvin tuotekeskeistä asiakaskeskeisyyden sijaan ja innovaatiot ovat luonteeltaan inkrementaalisia. fi
dc.description.abstract Digital innovations has become a main driver for the continuity of all businesses regardless of industry. Simultaneously, the significance of companies internal value creation is decreasing which is why open innovation models and co-creation have been presented as a solution to the challenges of a rapidly changing business environment. The real estate and construction industry has been criticized for its slow development, lack of research, and the poor performance of innovation activities. Additionally, the sector is lagging behind other industries in digitalization and in utilizing open innovation and co-creation practices. This study aims to increase understanding of the challenges of digital innovation and co-creation in real estate and construction SMEs. Furthermore, the study clarifies how innovation and co-creation are generally understood and which kind of innovation models exist for the digitalization of businesses. The study is conducted as a qualitative case study and abductive reasoning is utilized. The case study is supported by a theoretical framework for innovation activities and co-creation which is utilized together with empirical research to answer research questions. The empirical data of the study is gathered through preliminary interviews and workshops with four real estate and construction SMEs. The results of the study show three key challenges for SMEs in real estate and construction, which inhibits the innovation activities and execution of co-creation in the development of digital business. According to the study, companies in the sector do not have the necessary understanding of digital business, nor are they aware of how to get started in its development. Additionally, real estate and construction SMEs have insufficient resources, capabilities and networks to support the development of digital business. The results of the study also suggest that the innovation activity of SMEs in the field is focused on products instead of customers and innovations are mostly incremental instead of radical. en
dc.format.extent 59+6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yhteiskehittäminen kiinteistö- ja rakennusalan digitaalisten innovaatioiden edistämisessä fi
dc.title Co-creation in the development of digital innovations in the real estate and construction sector en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword innovaatio fi
dc.subject.keyword yhteiskehittäminen fi
dc.subject.keyword avoin innovaatio fi
dc.subject.keyword digitalisaatio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188020
dc.programme.major Rakentamistalous fi
dc.programme.mcode IA3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Peltokorpi, Antti
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account