Milleniaalien itsensä johtamisen voimavaratekijät tietotyössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäki, Eerikki
dc.contributor.advisor Järvenpää, Eila
dc.contributor.author Talvio-Röhr, Tuulia
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:52:28Z
dc.date.available 2017-12-18T11:52:28Z
dc.date.issued 2017-12-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29216
dc.description.abstract Taito johtaa itseään on noussut yhä tärkeämmäksi tekijäksi niin asiantuntijatyössä kuin muussakin elämässä. Työntekijöiden on osattava innostaa itseään, asettaa itselleen tavoitteita sekä motivoida itsensä saavuttamaan kyseiset tavoitteet. Itsensä johtamisen taidot ovat tärkeitä myös organisaatioille, ja itsensä johtamisella on tutkitusti lukuisia positiivisia vaikutuksia niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasolla. Ikäryhmänä etenkin milleniaalit tulevat tarvitsemaan itsensä johtamisen taitoja, sillä vuoteen 2020 mennessä milleniaalien on ennustettu kasvavan suurimmaksi ikäluokaksi työelämässä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten milleniaalit johtavat itseään tietotyössä ja mitä tekijöitä milleniaalit kokevat itsensä johtamisen voimavaroiksi tietotyössä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään työn vaatimusten ja voimavarojen (JD-R) mallia, ja tutkimuksessa keskitytään erityisesti voimavaratekijöiden toimintaan. Työn tavoitteena on luoda uudenlainen näkökulma itsensä johtamiseen sekä kirjallisuuskatsauksen että empiirisen tutkimuksen avulla. Empiirinen tutkimus toteutettiin tekemällä yhdeksän puolistrukturoitua haastattelua milleniaalien keskuudessa. Tutkimuksen tuloksena luotiin uusi itsensä johtamisen voimavaratekijät -malli, jonka mukaan itsensä johtamisen voimavaratekijät voidaan nähdä työn voimavarojen kaltaisina tekijöinä, jotka johtavat yksilön parempaan suoriutumiseen, sekä saavat aikaan positiivisen vaikutuksen yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Kirjallisuuden pohjalta löydettiin kolme itsensä johtamisen voimavaratekijää: itsensä johtamisen strategiat, minäpystyvyys sekä ulkoiset tekijät. Empiirisen tutkimuksen perusteella havaittiin, että kaikkia kolmea tekijää joko hyödynnettiin työssä tai niiden olemassaolo koettiin hyödylliseksi. Lisäksi kunkin voimavaratekijän käyttöä operationalisoitiin löytämällä esimerkkejä milleniaalien toiminnasta. Tutkimus osoitti, että itsensä johtamisen voimavaratekijät ovat tärkeitä sekä yksittäisinä tekijöinä että kokonaisuutena. Itsensä johtamisen strategiat, minäpystyvyys ja ulkoiset tekijät toimivat tärkeänä tekijänä sekä työstä selviytymiselle, työssä jaksamiselle että työtehtävien suorittamiseen menestyksekkäästi. Lisäksi itsensä johtamisen voimavaratekijöiden tunnistaminen on hyödyksi sekä yksilöille että organisaatiolle. fi
dc.description.abstract Self-leadership skills are becoming increasingly important both in expert work and in other areas of life. Employees need to be able to inspire themselves, set goals for themselves and motivate themselves to reach those goals. Self-leadership skills are important on an organizational level as well, and self-leadership has been shown to have multiple positive effects for individuals, teams and organizations. As a generation, millennials will have a special need for self-leadership skills, as millennials are predicted to be the biggest generation in work life by 2020. The goal of this research is to uncover how millennials lead themselves in knowledge work and what factors millennials feel as resources for self-leadership in their work. The Job Demands-Resources (JD-R) Model is used as the theoretical framework for this research and the focus is on the functions of the resources. This research aims to create a new perspective to self-leadership with the help of a literature review and empirical research. The empirical research was gathered by conducting nine half-structured theme interviews with millennials. As a result of this research, a new Self-Leadership Resources model was created. According to the model, self-leadership resources and job resources can be seen as similar factors, which can improve individual’s performance and lead to positive effects on the individual, team and organizational level. Based on existing literature and empirical research, three self-leadership resources were identified: self-leadership strategies, self-efficacy, and external factors. Based on the empirical research, all three factors were either used or their existence was seen as useful according to millennials. The use of each self-leadership resource was operationalized by providing examples of the actions taken by the millennials. This research indicated that self-leadership resources are important both as individual factors and as a whole. Self-leadership strategies, self-efficacy, and external factors are important factors for surviving in one’s work, coping with work, and successfully accomplishing one’s work tasks. In addition, recognizing self-leadership resources are useful both for individuals and for organizations. en
dc.format.extent 102+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Milleniaalien itsensä johtamisen voimavaratekijät tietotyössä fi
dc.title Millennials’ Self-Leadership Resources in Knowledge Work en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword itsensä johtaminen fi
dc.subject.keyword itsensä johtamisen voimavaratekijät fi
dc.subject.keyword työn vaatimukset ja voimavarat fi
dc.subject.keyword tietotyö fi
dc.subject.keyword minäpystyvyys fi
dc.subject.keyword jaettu johtajuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712188014
dc.programme.major Information Networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account