Toisen sukupolven älykkään sähkömittarijärjestelmän toiminnallisuusmäärittely

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Forsman, Jimmy
dc.contributor.author Rauhala, Jaakko
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:43:05Z
dc.date.available 2017-12-18T11:43:05Z
dc.date.issued 2017-12-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29118
dc.description.abstract Tämän työn tuloksena on syntynyt viitekehys toisen sukupolven älymittareiden toiminnallisuusmäärittelyksi Suomessa. Käyttöönoton edellytykset toisen sukupolven älymittausjärjestelmille on todettu työssä hyviksi, sillä Suomessa käytännössä kaikki sähkömittarit ovat jo etäluettavia ja Suomen lainsäädäntö pyrkii edistämään energiatehokkuutta myös älykkäiden sähkömittarien kautta. Markkinoilla voidaan katsoa olevan vahva kokemus ja osaaminen mittarikannan päivittämiseksi. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Iso-Britannian, Alankomaiden ja Italian lainsäädäntöön ja muihin julkisiin lähteisiin perustuen. Lisäksi tarkasteltiin EU-tason direktiivejä ja asetuksia, jotka velvoittavat jokaista jäsenmaata. Sidosryhmähaastatteluiden avulla on tunnistettu tarpeita ja vaatimuksia toisen sukupolven älymittausjärjestelmille Suomessa. Viitekehys on laadittu kirjallisuuskatsaukseen ja sidosryhmähaastatteluihin pohjautuen. Olennaisimpia tunnistettuja toisen sukupolven älymittarintoiminnallisuustarpeita ovat erittäin luotettava ja tarkka mittaus sekä nykyistä reaaliaikaisempi tiedonsiirto. Kirjallisuuskatsauksen avulla täydennettiin haastatteluista saatuja näkemyksiä ja näin on voitu määritellä perustoiminnallisuudet toisen sukupolven älymittausjärjestelmälle. Näitä toiminnallisuuksia ovat ainakin kahdensuuntainen tiedonsiirto, sähköntuotannon ja -kulutuksen mittaus, edistynyt tietoturva, etäkatkaisulaite, standardoitu fyysinen tiedonsiirtorajapinta sekä mittauslaitteen näyttö. Lisäksi kahdelle toiminnallisuudelle, kuormanohjausreleelle sekä reaaliaikaiselle tiedonsiirrolle, suositellaan kustannushyötyanalyysin laatimista, jotta voidaan määritellä näiden toiminnallisuuksien hyödyllisyys älymittareissa. Myös tietoturvaa ja tietosuojaa tulisi tutkia erillisessä työssä soveltuvien ratkaisujen löytämiseksi. Toiminnallisuusmäärittely on laadittu teknologianeutraalisti ottaen huomioon eri markkinaosapuolien tarpeet ja vaatimukset. fi
dc.description.abstract As a result of this master thesis, minimal functional demands for the second-generation smart electricity meter in Finland have been created. The Finnish energy market is well prepared for the roll-out of the second-generation smart meters. In Finland, practically all the electricity meters can send their measurements over a communication channel to the distribution grid operator. The Finnish legislation seeks to encourage the use of smart meters. The energy market has a strong experience and knowledge about the meters to be able to update the current meters. This work has been conducted as a literature review in to legislation and country specific regulations as well as EU laws and by interviewing market stakeholders. The countries studies are Finland, Sweden, Norway, Denmark, Germany, Great Britain, The Netherlands and Italy. In the interviews, relevant market needs have been identified. Smart meters need to be even more reliable and accurate in the second generation smart metering system. With the help of the literature review, the findings from the interviews have been completed and thus the functional demands could be defined. These functionalities include bi-directional communications, measurement of consumption and production of electricity, advanced security, switching device, a standard physical communication interface and a meter display. Additionally, more research is recommended for auxiliary load control switch and for near real time transfer of meter readings. Security should also be examined further in additional research. The functional demands in this work have been defined in a technologically neutral way, taking in to account the needs and requirements of the different market segments. en
dc.format.extent 78 + 20
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Toisen sukupolven älykkään sähkömittarijärjestelmän toiminnallisuusmäärittely fi
dc.title Functional demands for the second generation smart meter infrastructure en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword älymittari fi
dc.subject.keyword mittausjärjestelmä fi
dc.subject.keyword taseselvitysjakso fi
dc.subject.keyword etäkatkaisulaite fi
dc.subject.keyword kuormanohjausrele fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712187916
dc.programme.major K3007 fi
dc.programme.mcode Energiatekniikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Syri, Sanna
dc.programme Master’s Programme in Energy Technology (EEN) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account