Learning Centre

NO<sub>x</sub> reduction by hydrocarbons and hydrogen on metal oxide and zeolite based catalysts in lean conditions

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Maunula, Teuvo
dc.date.accessioned 2012-02-24T08:34:42Z
dc.date.available 2012-02-24T08:34:42Z
dc.date.issued 2007-09-14
dc.identifier.isbn 978-951-22-8904-2
dc.identifier.issn 1235-6840
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2908
dc.description.abstract The removal of nitrogen oxides (NOx) from exhaust and flue gases is a demanding technical problem particularly in the presence of excess oxygen. The reduction of nitrogen oxides by hydrocarbons (HC-SCR) is a promising but also challenging method to utilize in applications, where fuels like diesel oil or natural gas might be used as a reductant. In this work new high activity HC-SCR catalysts were developed based on metal oxides (cobalt, indium, gallium) supported on sol-gel aluminum oxide or ZSM-5 zeolite. The interaction of indium and cobalt with aluminum oxide was studied by the catalysts prepared by impregnation, sol-gel, ion exchange and mechanical mixing methods. The active compounds were Co2+ on Co/Al2O3, In2O3 on In/Al2O3 and intrazeolitic InO+ on In/ZSM-5. A significant promotion in NOx conversions was reached by mechanically mixing a small amount (5%) of Mn3O4 with In/Al2O3 or Ga/Al2O3 in propene-SCR and Mn3O4 or Pt/Al2O3 with In/ZSM-5 in methane-SCR. Gaseous or mobile surface intermediates are necessary to explain the observed promotion. Pt/alumina and Mn3O4 seemed themselves to catalyze the N2 formation step in addition to promotion on HC and NO oxidation. Surface intermediates were detected by in situ FTIR in the presence of flowing reaction gas mixtures. Before the reaction initiation the catalyst surface was usually covered with the inhibiting compounds (nitrates, carbonates), which disappeared at higher reaction temperatures (300-400°C) and the amount of surface reactants remained low in HC-SCR operation window (> 300°C). The derived reaction mechanisms for SCR by light hydrocarbons (C1-C3) included six potential surface reductants (H2NCO, HNCO, NCO, NH2, NH, N) for NO. The reductants with NHi functional groups were found to be final reductants and the adsorbed NH2 (amine) was the most probable in a single surface reaction. The micro-kinetic modeling based on surface reactions was used parallel to other methods to evaluate the reaction routes and dynamics. The kinetic models for propene-SCR with Co/alumina and methane-SCR with In/ZSM-5 were based on the assumption that adsorbed H2NCO (amide) acts as the reductant for NO. The improved model for methane-SCR on In/ZSM-5 was based on a mechanism where NO is reduced by NH2. The binary catalyst combination (In/ZSM-5+Pt/Al2O3) was modeled using two different NO reduction mechanisms assuming NH2 path on indium sites and NO decomposition to nitrogen on platinum sites. The models were able to quantitatively describe the concentrations of all observed gaseous reactants and products and as well as the defined surface coverages in propene- and methane-SCR. Finally, a generic reaction mechanism for HC-SCR was proposed. The analysis of NO-H2 reactions in transient conditions on Pt, Pt-Rh and Rh three-way catalysts was used as a tool to categorize the NOx reduction mechanisms. The NOx reduction studies resulted in four mechanisms to form nitrogen: 1) N route, 2) N2O route, 3) ONNO route and 4) NHi route. In fact, nitrogen formation on three-way and HC-SCR catalysts has similar final steps but requires different catalysts due to diverse conditions. en
dc.description.abstract Typen oksidien poistaminen pako- ja savukaasuista on vaativa tekninen ongelma varsinkin, kun happea on läsnä ylimäärin. Typen oksidien selektiivinen katalyyttinen pelkistys hiilivedyillä (HC-SCR) on lupaava, mutta myös haastava menetelmä käyttökohteisiin, joissa käytetään pelkistimenä polttoaineita kuten dieselöljyä tai maakaasua. Tässä työssä on kehitetty uusia, erittäin aktiivisia HC-SCR-katalyyttejä, jotka pohjautuvat metallioksideihin (koboltti, indium, gallium) sooli-geelitekniikalla valmistetun alumiinioksidin tai ZSM-5-zeoliitin pinnalla. Indiumin ja koboltin vuorovaikutusta alumiinioksidiin tutkittiin katalyyteillä, jotka oli valmistettu imeyttämällä, ioninvaihtamalla tai mekaanisesti seostamalla. Aktiiviset yhdisteet olivat Co2+ Co/Al2O3:ssa, In2O3 In/Al2O3:ssa ja zeoliitin sisällä oleva InO+ In/ZSM-5:ssä. NOx-konversioissa saatiin aikaan merkittävä parannus sekoittamalla mekaanisesti pieni määrä (5%) Mn3O4:a yhteen In/Al2O3:n tai Ga/Al2O3:n kanssa propeeni-SCR:ssä ja Mn3O4 tai Pt/Al2O3 yhteen In/ZSM-5:n kanssa metaani-SCR:ssä. Kaasumaiset tai liikkuvat pintayhdisteet ovat välttämättömiä selittämään havaitun parantuneen aktiivisuuden. Pt/Al2O3 ja Mn3O4 näyttivät katalysoivan typen muodostusvaihetta sen lisäksi, että ne edistivät hiilivetyjen ja NO:n hapetusta. Pintavälituotteita analysoitiin käyttäen in situ FTIR:ää virtaavassa reaktiokaasussa. Ennen reaktion käynnistymistä katalyytin pinta oli täysin peittynyt inhiboivilla yhdisteillä (nitraatit, karbonaatit), jotka katosivat reaktiolämpötiloissa (300-400°C) ja pintareaktanttien määrä oli alhainen HC-SCR:n toimintaikkunassa (> 300°C). Kevyitä hiilivetyjä (C1-C3) pelkistimenä käyttävälle SCR:lle johdettiin reaktiomekanismit, jotka sisälsivät kuusi mahdollista pelkistävää pintayhdistettä (H2NCO, HNCO, NCO, NH2, NH, N) NO:lle. Funktionaalisen ryhmän NHi sisältävät pelkistimet havaittiin olevan lopullisia pelkistimiä ja adsorboitunut NH2 on todennäköisin yksittäisessä pintareaktiossa. Reaktioreittejä ja -dynamiikkaa tutkittiin käyttämällä pintareaktioihin perustuvaa mikrokineettistä mallinnusta rinnakkain muiden tutkimusmenetelmien kanssa. Kineettinen malli propeeni-SCR:lle Co/Al2O3:lla ja metaani-SCR:lle In/ZSM-5:lla perustui oletukseen, että adsorboitunut H2NCO on NO:n pelkistin. Parannettu malli metaani-SCR:lle In/ZSM:llä perustui mekanismiin, jossa adsorboitunut NH2 pelkistää NO:n. Binäärinen katalyyttiyhdistelmä (In/ZSM-5+Pt/Al2O3) mallinnettiin kahdella NO:n pelkistysmekanismilla olettaen NH2-reitti indiumpaikoilla ja NO-hajotus typeksi platinapaikoilla. Kaikki havaitut kaasumaiset reaktantit ja tuotteet sekä määritellyt pintapeitot kyettiin selittämään mallien avulla kvantitatiivisesti propeeni- ja metaani-SCR:ssä. Lopuksi esitettiin HC-SCR:lle yleiset reaktiomekanismit. NO-H2-reaktioiden analyysiä transienteissa olosuhteissa Pt-, Pt-Rh- ja Rh-katalyyteillä käytettiin työkaluna NOx-pelkistysmekanismien luokitteluun. NOx-pelkistystutkimukset päätyivät neljään mekanismiin typen muodostamiseksi: 1) N-reitti, 2) N2O-reitti, 3) ONNO-reitti ja 4) NHi-reitti. Typen muodostuksessa kolmitoimi- ja HC-SCR-katalyyteissä on samanlaiset viimeiset reaktiovaiheet, mutta tarvitaan erilaisia katalyyttejä riippuen olosuhteista. fi
dc.format.extent 129, [89]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Industrial chemistry publication series en
dc.relation.ispartofseries 22 en
dc.relation.haspart Maunula, T., Ahola, J., Salmi, T., Haario, H., Härkönen, M., Luoma, M. and Pohjola, V., Investigation of CO oxidation and NO reduction on three-way monolith catalysts with transient response techniques, Applied Catalysis B: Environmental, 12 (1997) 287-308. [article1.pdf] © 1997 Elsevier Science. By permission.
dc.relation.haspart Maunula, T., Kintaichi, Y., Inaba, M., Haneda, M., Sato, K. and Hamada, H., Enhanced activity of In and Ga-supported sol–gel alumina catalysts for NO reduction by hydrocarbons in lean conditions, Applied Catalysis B: Environmental, 15 (1998) 291-304. [article2.pdf] © 1998 Elsevier Science. By permission.
dc.relation.haspart Maunula, T., Kintaichi, Y., Haneda, M. and Hamada, H., Preparation and reaction mechanistic characterization of sol–gel indium/alumina catalysts developed for NO<sub>x</sub> reduction by propene in lean conditions, Catalysis Letters, 61 (1999) 121-130.
dc.relation.haspart Maunula, T., Ahola, J. and Hamada, H., Reaction mechanism and kinetics of NO<sub>x</sub> reduction by propene on CoO<sub>x</sub>/alumina catalysts in lean conditions, Applied Catalysis B: Environmental, 26 (2000) 173-192. [article4.pdf] © 2000 Elsevier Science. By permission.
dc.relation.haspart Maunula, T., Ahola, J. and Hamada, H., Reaction mechanism and kinetics of NO<sub>x</sub> reduction by methane on In/ZSM-5 under lean conditions, Applied Catalysis B: Environmental, 64 (2006) 13-24. [article5.pdf] © 2006 Elsevier Science. By permission.
dc.relation.haspart Maunula, T., Ahola, J. and Hamada, H., Reaction mechanism and microkinetic model for the binary catalyst combination of In/ZSM-5 and Pt/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> for NO<sub>x</sub> reduction by methane under lean conditions, Industrial & Engineering Chemistry Research, 46 (2007) 2715-2725 and correction note, Industrial & Engineering Chemistry Research, 46 (2007) 4726.
dc.subject.other Chemistry en
dc.title NO<sub>x</sub> reduction by hydrocarbons and hydrogen on metal oxide and zeolite based catalysts in lean conditions en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Chemical Technology en
dc.contributor.department Kemian tekniikan osasto fi
dc.subject.keyword catalysis en
dc.subject.keyword reaction mechanism en
dc.subject.keyword reaction kinetics en
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-009836
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.lab Laboratory of Industrial Chemistry en
dc.contributor.lab Teknillisen kemian laboratorio fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse