Strateginen kaupunkiseutu - Spatiaalinen suunnittelu radikaalina yhteensovittamisena

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Bäcklund, Pia, Dr., University of Tampere, Finland
dc.contributor.author Kanninen, Vesa
dc.date.accessioned 2017-12-07T10:02:49Z
dc.date.available 2017-12-07T10:02:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7728-4 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7727-7 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29057
dc.description.abstract I see the city-region as a space of strategic collaboration. I inquire the conceptual nature of the "city-region", as well as the framings and models of collaborative action in those city-regions. My work emphasizes the "emerging" local character of self-governance, state guidance and local development spheres: a strategic city-region is a dynamic partnership forum that, on the one hand, has institutional sustainability, but which, on the one hand, only exists contextually for addressing problems and development issues. The works and practices of the strategic city-region are "loose" and prone to change. The ability of strategic co-operation to create and promote coordination in turbulent and antagonistic environments is a key success factor in imagining the city-region and realising its potentials for creating transformative action for better futures. Contextually, my work focuses on the theoretical discussion of and institutional approach to strategic spatial planning. My second contextual viewpoint deals with the dimensions of governance and the "new regionalism" discourses concerning the formations of power relations between economy, state and localities, in the context of city-regions. My research strategy emphasizes a pragmatist approach to research and the theories and activities of city-regional strategic spatial planning alike. In my work I ask what could be a useful pragmatist interpretation of strategic spatial planning co-operation for identifying, reflecting, and addressing social and local contradictions and confrontations. My work is particularly concerned with the emerging criticism of communicative planning theory by agonistic democracy theory and ideas of agonistic planning. I probe the foundations of agonistic planning theory, and present a useful view of agonistic power relations to support my pragmatism. The central conclusion is a model of and for the construction and dynamics of agonistic planning co-operation. The model developed is based on the theoretisation of the concept of "contact zone" emanating from transcultural studies, postcolonial research and linguistics, as well as the concepts "trading zone" and "boundary object" from science and technology studies and organisation studies. My model emphasises voicing power, creating mutual talk and learning with differences, in the materialities of planning practice. I see city-regional strategic spatial planning to be radically coordinative in nature. This means that coordination is unavoidable, both in theory and in practice. My job leans on the normative, so I present both, my original research questions and my model, with intent to improve the understanding of strategic planning cooperation, and at least indirectly the practice itself. en
dc.description.abstract Työssäni näen kaupunkiseudun strategisena yhteistyöalueena. Asetan kysymysteni kohteeksi "kaupunkiseudun" käsitteen sekä kaupunkiseutujen yhteistyön ehdollistumat ja muodot. Työni korostaa itseohjautuvuuden, valtionohjauksen ja ylipaikallisten kehityskulkujen "emergenttiä" paikallista luonnetta: strateginen kaupunkiseutu on dynaaminen, institutionaalisesti hahmottuva ja tilanteisesti kaupunkiseudun ongelmien ja kehittämiskysymysten käsittelyä varten muotoutuva yhteistoimintafoorumi. Hallinnan rakenteiltaan ja käytännöiltään se on "löyhä" ja muuttuvainen. Strategisen yhteistyön kyky luoda ja edistää toiminnan koordinaatiota turbulentissa ja ristiriitojen sävyttämässä toimintaympäristössä on keskeinen kaupunkiseutua näkyväksi tekevä ja paremman tulevaisuuden potentiaaleja realisoivien toimintojen menestystekijä. Työni on tutkimusotteessaan vahvasti strategisen spatiaalisen suunnittelun teoreettisen keskusteluun ja institutionaaliseen tarkastelutapaan kiinnittyvä. Toinen kontekstoiva lähestymistapani käsittelee hallinnan ulottuvuuksia ja "uuden regionalismin" diskursseja talouden, valtion ja paikallisuuksien valtasuhteiden ilmenemisestä kaupunkiseutujen kontekstissa. Tutkimusstrategiani korostaa pragmatistista suhdetta sekä tutkimukseen että suunnittelun käytäntöjen teorioihin ja toimintaan. Työssäni kysyn, millainen on strategisen spatiaalisen suunnittelun yhteistyön sellainen pragmatistinen tulkinta, joka hyödyllisesti tunnistaa, reflektoi ja pystyy käsittelemään yhteiskunnallisia ja paikallisia ristiriitoja ja vastakkainasetteluja. Työni kiinnittyy erityisesti kommunikatiivisen suunnittelun nk. agonistisen demokratiateorian ja suunnittelunäkemyksen kautta nousevaan kritiikkiin. Luotaan agonismin perusteita erityisesti suunnittelukontekstissa, ja samalla esitän hyödyllisen valtanäkemyksen pragmatismini tueksi. Tutkimuksen keskeinen tulos on malli agonistisesta suunnitteluyhteistyöstä. Mallissani nojaan yhtäältä kulttuurintutkimuksen ja kielentutkimuksen "kontaktivyöhykettä" käsittelevään teoretisointiin, toisaalta tieteen ja teknologin tutkimuksen ja organisaatiotutkimuksen käsitteisiin "vaihdon vyöhyke" ja "rajaesine". Mallini korostaa valtasuhteiden käsittelyä, yhteisen kielen muotoilua ja erilaisuuden avulla oppimista suunnittelukäytäntöjen materiaalisuudessa. Näen kaupunkiseudun strategisen spatiaalisen suunnittelun olevan radikaalilla tavalla yhteensovittavaa luonteeltaan. Tämä tarkoittaa koordinaation välttämättömyyttä niin teoriassa kuin käytännössäkin. Työssäni on normatiivinen ote, joten esitänkin niin lähtökohtaisen kysymykseni kuin mallinikin aikomuksenani parantaa strategisen suunnitteluyhteistyön käytäntöjen ymmärrystä, ja vähintään epäsuorasti myös itse käytäntöjä. fi
dc.format.extent 268
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS fi
dc.relation.ispartofseries 227/2017
dc.subject.other Regional planning en
dc.subject.other Transport engineering en
dc.title Strateginen kaupunkiseutu - Spatiaalinen suunnittelu radikaalina yhteensovittamisena fi
dc.title The Strategic city-region - Spatial planning as radical coordination en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword kaupunkiseutu fi
dc.subject.keyword spatiaalinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword agonismi fi
dc.subject.keyword strateginen suunnittelu fi
dc.subject.keyword city-region en
dc.subject.keyword spatial planning en
dc.subject.keyword agonism en
dc.subject.keyword strategic planning en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7728-4
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Mäntysalo, Raine, Prof., Aalto-yliopisto, Department of Built Environment, Finland
dc.opn Moisio, Sami, Prof., University of Helsinki, Finland
dc.contributor.lab Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka en
dc.rev Kalliomäki, Helka, Dr., University of Turku, Finland
dc.rev Sotarauta, Markku, Prof., University of Tampere, Finland
dc.date.defence 2017-12-15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account