Adoption problems of modern release engineering practices

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Itkonen, Juha, Dr., Nitor Delta Oy, Finland
dc.contributor.advisor Paasivaara, Maria, Prof., University of Copenhagen, Denmark
dc.contributor.author Laukkanen, Eero
dc.date.accessioned 2017-12-05T10:02:54Z
dc.date.available 2017-12-05T10:02:54Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7714-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7713-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29051
dc.description.abstract Release engineering means the process of bringing the individual changes made to a software system to the end users of the software with high quality. The modern release engineering practices emphasize using build, test and deployment automation and facilitating collaboration across functional boundaries, so that it is possible to achieve both speed and quality in the release engineering process. While some companies have been successful in adopting modern release engineering practices, other companies have found the adoption to be problematic. In this dissertation, we aim to understand what prevents organizations from adopting modern release engineering practices. First, we conducted a systematic literature review to survey the literature about the adoption problems, their causes and solutions. In addition, we conducted four case studies which included qualitative interviews and software repository mining as data collection methods. In the first case study, we investigated the adoption problems in a distributed organization. The case study was extended in a follow-up case study, in order to see how the release stabilization period could be reduced after the adoption efforts. In the third case study, we focused on the consequences of the stage-gate development process and how it explained the adoption problems. Finally, we compared two organizations with different organizational contexts working with similar products in the fourth case study, in order to compare the effects of different organizational contexts. This dissertation identifies, that adopting modern release engineering practices decreases the time needed for stabilizing a software system before it can be deployed. Problems during the adoption of modern release engineering practices are categorized under problem themes of technical adoption and social adoption. Technical adoption problems include build automation (slow, complex or inflexible build), test automation (slow, unreliable or insufficent tests) and deployment automation (slow, complex or unreliable deployment) problems, and social adoption problems include organizational adoption (lack of resources or coordination) and individual adoption (lack of motivation or experience) problems. These primary problems can be explained with three identified explanations: system design (system not testable or deployable) explains technical adoption problems, organizational distribution (more difficult communication, motivation and coordination) explains social adoption problems and limited resources explain both adoption problem themes. Organizations can use the results of the dissertation to design their software processes and practices accordingly to suit modern release engineering practices. en
dc.description.abstract Ohjelmistojen julkaisutekniikalla tarkoitetaan prosessia, jolla yksittäiset ohjelmistoon tehdyt muutokset julkaistaan loppukäyttäjille hyvällä laadulla. Modernit julkaisutekniikat korostavat käännös-, testi- ja asennusautomaatiota ja yhteistyötä funktionaalisten rajojen yli, jotta julkaisuprosessi olisi nopea ja takaisi hyvän laadun. Vaikka jotkin yritykset ovat onnistuneet modernien julkaisutekniikoiden käyttöönotossa, toiset ovat kohdanneet tekniikoiden omaksumisessa ongelmia. Tässä väitöskirjassa pyrimme ymmärtämään mikä estää organisaatioita omaksumasta moderneja julkaisutekniikoita. Toteutimme ensin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, jossa kartoitimme ongelmia, ongelmien syitä ja ratkaisuja modernien julkaisutekniikoiden omaksumisessa. Tämän jälkeen suoritimme neljä tapaustutkimusta, joissa käytimme laadullisia haastatteluita ja ohjelmistovarastojen louhimista tiedonkeruumenetelminä. Ensimmäisessä tapaustutkimuksessa selvitimme omaksumisongelmia hajautetussa organisaatiossa. Jatkoimme saman organisaation tutkimista toisessa tapaustutkimuksessa, jossa tarkastelimme, kuinka julkaisun vakauttamisaikaa voitiin lyhentää omaksumisen jälkeen. Kolmannessa tapaustutkimuksessa tutkimme, kuinka vaihe-portti-kehitysprosessin käyttö selittää omaksumisongelmia. Lopuksi neljännessä tapaustutkimuksessa vertailimme kahta organisaatiota, joilla oli erilaiset organisatoriset kontekstit mutta samankaltaiset tuotteet, jotta pystyimme vertailemaan erilaisten organisatoristen kontekstien vaikutusta omaksumisongelmiin. Tässä väitöskirjassa tunnistettiin, että modernien julkaisutekniikoiden omaksuminen vähentää ohjelmiston vakauttamiseen tarvittavaa aikaa ennen ohjelmiston asennusta. Modernien julkaisutekniikoiden omaksumisongelmat kategorisoitiin teknisiin ja sosiaalisiin ongelmateemoihin. Tekniset omaksumisongelmat sisältävät käännös- (hidas, monimutkainen tai joustamaton käännös), testi- (hidas, epäluotettava tai riittämätön testaus) ja asennusautomaatio-ongelmat (hidas, monimutkainen tai epäluotettava asennus), ja sosiaaliset omaksumisongelmat sisältävät organisatoriset (resurssien ja koordinoinnin puute) ja yksilölliset (motivaation tai kokemuksen puute) omaksumisongelmat. Näitä primäärisiä ongelmia selittävät kolme selitystekijää: ohjelmiston arkkitehtuuri (järjestelmä ei testattava tai asennettava) selittää teknisiä omaksumisongelmia, organisatorinen hajautus (vaikeampi kommunikointi, motivointi ja koordinointi) selittää sosiaalisia omaksumisongelmia ja puutteelliset resurssit selittävät molempia ongelmateemoja. Organisaatiot voivat käyttää tämän väitöskirjan tuloksia suunnitellessaan prosessejaan ja käytäntöjään, jotta ne sopivat moderneille julkaisutekniikoille. fi
dc.format.extent 62 + app. 112
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 220/2017
dc.relation.haspart [Publication 1]: Eero Laukkanen, Juha Itkonen, Casper Lassenius. Problems, causes and solutions when adopting continuous delivery - A systematic literature review. Information and Software Technology, 82, 55–79, February 2017. DOI: 10.1016/j.infsof.2016.10.001
dc.relation.haspart [Publication 2]: Eero Laukkanen, Maria Paasivaara, Teemu Arvonen. Stakeholder Perceptions of the Adoption of Continuous Integration – A Case Study. In Proceedings of the 2015 Agile Conference, Washington, D.C., 11–20, August 2015. DOI: 10.1109/Agile.2015.15
dc.relation.haspart [Publication 3]: Eero Laukkanen, Maria Paasivaara, Juha Itkonen, Casper Lassenius, Teemu Arvonen. Towards Continuous Delivery by Reducing the Feature Freeze Period: A Case Study. In Proceedings of the 39th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice Track, Buenos Aires, Argentina, 23–32, May 2017. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP.2017.21
dc.relation.haspart [Publication 4]: Eero Laukkanen, Timo O.A. Lehtinen, Juha Itkonen, Maria Paasivaara, Casper Lassenius. Bottom-up Adoption of Continuous Delivery in a Stage-Gate Managed Software Organization. In Proceedings of the 10th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, Ciudad Real, Spain, 45:1–45:10, September 2016. DOI: 10.1145/2961111.2962608
dc.relation.haspart [Publication 5]: Eero Laukkanen, Maria Paasivaara, Juha Itkonen, Casper Lassenius. Comparison of Release Engineering Practices in a Large Mature Company and a Startup. Submitted to Empirical Software Engineering, May 2017
dc.subject.other Computer science en
dc.title Adoption problems of modern release engineering practices en
dc.title Modernien julkaisutekniikoiden käyttöönotto-ongelmat fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science en
dc.subject.keyword software engineering en
dc.subject.keyword release engineering en
dc.subject.keyword adoption en
dc.subject.keyword continuous integration en
dc.subject.keyword continuous delivery en
dc.subject.keyword continuous deployment en
dc.subject.keyword devops en
dc.subject.keyword case study en
dc.subject.keyword systematic literature review en
dc.subject.keyword ohjelmistotuotanto fi
dc.subject.keyword julkaisutekniikka fi
dc.subject.keyword käyttöönotto fi
dc.subject.keyword jatkuva integrointi fi
dc.subject.keyword jatkuva toimitus fi
dc.subject.keyword jatkuva asennus fi
dc.subject.keyword devops fi
dc.subject.keyword tapaustutkimus fi
dc.subject.keyword systemaattinen kirjallisuuskatsaus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7714-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.opn Bosch, Jan, Orof., Chalmers University of Technology, Sweden
dc.contributor.lab Software Process Research Group en
dc.rev Mikkonen, Tommi, Prof., University of Helsinki, Finland
dc.rev Sjøberg, Dag, Prof., University of Oslo, Norway
dc.date.defence 2017-12-21


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account