Keskeiset ympäristö- ja jätelainsäädännön vastuukysymykset rakennusliikkeen kannalta ja vastuiden siirtyminen sopimussuhteilla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Weurlander, Frej
dc.contributor.author Rönnblad, Timo
dc.date.accessioned 2017-11-27T13:04:49Z
dc.date.available 2017-11-27T13:04:49Z
dc.date.issued 2017-10-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29004
dc.description.abstract Diplomityössä on selvitetty laajasta ympäristö- ja jätelainsäädännön kentästä rakennusyrityksen rakentamisen aikaiseen toimintaan olennaisesti vaikuttavat säädökset sekä ympäristövahingon käsite ja ympäristövahinkovastuu. Lisäksi on tutkittu sopimuksen olemassaolon ja sopimusperusteisen vastuun vaikutusta deliktivastuuseen ympäristövahinkotilanteissa. Vuonna 2014 uudistettu ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen torjunnan yleislaki, joka soveltamisalansa mukaisesti ulottuu kaikkiin toimintoihin, joista aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista ja ohjaa siten myös rakennusliikkeen toimintaa. Vuosituhannen vaihteessa toteutetun rakennuslainsäädännön kokonaisvaltaisen uudistuksen myötä säädetyssä maankäyttö- ja rakennuslaissa edistettiin muun maussa ympäristöasioita ja lakia on myös uudistettu kahdesti ympäristönsuojelulainsäädännön uudistuessa. Keskeistä lainsäädäntöä täydentävät edelleen ympäristöoikeudelliset periaatteet ristiriitaisten tai tulkinnanvaraisten normien kohdalla. Ympäristövahinkojen korvausvastuusta säätävä ympäristövahinkolaki on ollut voimassa yli kaksikymmentä vuotta, mutta lakia soveltavaa korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä on edelleen vain muutamien tapausten verran. Tämä osoittaa, että ympäristövahinkotilanteet on käsitelty lähes poikkeuksetta vahinko-osapuolten välisin sopimuksin, mikä asettaa merkittävän painoarvon osapuolten sopimusoikeudelliselle osaamiselle ympäristövahinkotilanteissa. Tutkimus osoitti, että ympäristölainsäädännön muutos on ollut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana nopeaa ja lakitasoisen sääntelyn volyymi on laaja-alaista sekä paikoittain yksityiskohtaista, mikä asettaa suuren haasteen rakennusyrityksen toiminnan ajantasaisuudelle. Samanaikaisesti sopimusten sisällön hallinnan merkitys myös ympäristöön ja mahdollisiin vahinkotilanteisiin liittyvin osin korostuu. Ympäristökysymykset ja vastuiden jakautuminen mahdollisessa vahinkotilanteessa jäävät sopimusneuvotteluissa sopimuksen ydinsisällön ohessa helposti toissijaisiksi ja yleisluontoisin lausekkein käsitellyiksi, vaikka vahingon taloudelliset vaikutukset saattavat olla mittavat. fi
dc.description.abstract The essential enactments of environmental and waste legislation concerning construction company’s construction site activities have been studied in this thesis. Also the concepts of environmental damage and liability following accidents resulting in environmental damage have been looked into. Furthermore, the influences of contracts and contractual liabilities have been taken into account. The Environmental Protection Act, renewed in 2014, is the general legislation in prevention of environmental contamination. The purview of the Act reaches to all activities that produce or could produce environmental contamination and therefore reaches also to construction. The Land Use and Building Act, enacted during the overall restructuring of construction legislation in the millennium, promote environmental matters and have been renewed twice during the restructuring of environmental legislation. Environmental principles complement legislation when the enactments are conflicted or open to interpretations. The Act on Compensation for Environmental Damage came into effect over twenty years ago but there is still only a few precedents applying to the purview of the Act. This indicates that accidents resulting in environmental damage are mainly being reconciled with contractual arrangements. For that reason, knowledge of contract law is remarkably important. Revision of environmental legislation has been drastic during the last two decades. Construction companies are facing challenges with legislative regulation being wide-ranging but at the same time also detailed. Significance of contract management stands out as environmental issues and distribution of potential liabilities are too easily secondary to the core content in contract negotiations and covered only in general clauses even though the financial impacts of the environmental damage may be severe. en
dc.format.extent 62
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Keskeiset ympäristö- ja jätelainsäädännön vastuukysymykset rakennusliikkeen kannalta ja vastuiden siirtyminen sopimussuhteilla fi
dc.title Essential liabilities to a construction company according to environmental and waste legislation and liability distribution via contractual relations en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ympäristönsuojelulaki fi
dc.subject.keyword maankäyttö- ja rakennuslaki fi
dc.subject.keyword ympäristövahinko fi
dc.subject.keyword ympäristövahinkolaki fi
dc.subject.keyword deliktivastuu fi
dc.subject.keyword sopimusperusteinen vastuu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277814
dc.programme.major Talousoikeus fi
dc.programme.mcode M3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekroos, Ari
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account