Lean-ajattelun hyödyntäminen asfaltin tuotantoketjun hukan vähentämisessä.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Marttinen, Manu
dc.contributor.advisor Valtonen, Jarkko
dc.contributor.author Pekki, Pertti
dc.date.accessioned 2017-11-27T13:04:27Z
dc.date.available 2017-11-27T13:04:27Z
dc.date.issued 2017-10-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29000
dc.description.abstract Diplomityön tarkoituksena oli tunnistaa asfaltin tuotantoketjussa olevia hukkia ja luoda Lean-työkaluja hyödyntämällä toimintamalli sekä ohjeistus, joiden avulla hukkien vähentäminen ja tuotantoketjun jatkuva parantaminen olisivat mahdollisia. Diplomityössä kartoitettiin NCC Industry Oy:n asfaltin tuotantoketjun nykytilaa kirjallisuuslähteiden, haastattelujen sekä suullisten tiedoksiantojen avulla. Lisäksi tässä diplomityössä tarkasteltiin Lean-ajattelun sekä -työkalujen soveltamista asfaltin tuotantoketjuun. Asfaltin tuotantoketjun nykytilassa esiintyy erilaisia hukkia, kuten esimerkiksi ensimmäisen massa-auton myöhästymisiä. Hukkien poistamiseen pyrittiin hyödyntämään niihin soveltuvia Lean-työkaluja. Useasta Lean-työkalusta valittiin seitsemän työkalua: 5S-, Value Stream Mapping -, Push/Pull -, Last Planner -, Just In Time -, Five Why’s - ja Construction Process Analysis. Diplomityötä varten tehtiin neljä tuotantoketjun seurantaa ja yksi kyselytutkimus. Tehtyjen seurantojen tulokset kerättiin NCC Indystry Oy:n Suomen yhden tulosalueen yhdestä pienalueesta. Tehtyjä seurantoja olivat aloitusaika-, lopetusaika-, massatilaus- ja ensimmäisen massa-auton lähtöaika asfalttiasemalta -seuranta, joiden avulla seurattiin levitystöiden suunnitelmien ja toteutumien yhteneväisyyksiä. Tehtyjen seurantojen perusteella havaittiin, että ensimmäiset massa-autot myöhästyivät hyvin usein suunnitellusta lähtöajasta, levitystyön aloitus myöhästyi usein suunnitellusta aloitusajasta ja massatilaukset olivat epätarkkoja. Diplomityön johtopäätelmiä olivat aloitusaikaseurantaan käytettävien antureiden kytkentöjen yhtenäistäminen kaikissa asfaltinlevittimissä, tarkempi mittaustapa levitystyömaiden koon määrittämiseen sekä ensimmäisten massa-autojen lähtöaikojen tarkempi kontrollointi. Lisäksi jokaiseen diplomityössä havaittuun hukkaan löytyi Lean-työkalu, jonka avulla hukka voitaisiin poistaa. Näin parantaisi tarkasteltujen Lean-työkalujen käyttöönotto asfaltin tuotantoketjun tehokkuutta. Lisäksi diplomityössä esiteltiin mahdollinen yhteinen toimintatapa ja ohjeistus hukkien vähentämiseksi. fi
dc.description.abstract The goal of the master thesis was to recognize waste in asphalt production chain and to create operating model and instructions for reducing waste and for continuous im-provement using Lean-tools. In the thesis, the current state of asphalt production chain of NCC Industry was mapped with literature review and interviews. In the thesis, it was also reviewed the suitability of Lean principles and tools for asphalt production chain. In the current state of asphalt production chain occurs different kind of waste, such as the delayed first hauling truck of the day. The proper Lean tools was used to eliminate different wastes. Seven Lean tools were chosen from the large amount of different Lean tools. The chosen tools were 5S-, Value Stream Mapping -, Push/Pull -, Last Planner -, Just In Time -, Five Why’s – and Construction Process Analysis -tool. For the thesis, four tracking’s and one questionnaire were made. The results of the tracking’s were collected from one small area of one Finnish asphalt division. Tracking’s were starting time -, asphalt mass-, departure time of the first hauling truck from the asphalt plant – and ending time tracking. The purpose of tracking’s was to compare planned and outcome information’s. Tracking’s made visible that first hauling trucks were repeatedly late from their planned departure time, the starting time of paving work delayed often and asphalt mass orders were very inaccurate. The thesis conclusions were that the measurement sensors connections should be har-monized over the whole fleet of asphalt paver’s, more accurate measurement method for measuring the paving site and more control for asphalt hauling trucks departure times. For every recognized waste in the thesis, the proper Lean tool was found for eliminating the waste. The introduced Lean tools in the thesis should be out into service, because those would improve the efficiency of the asphalt production chain. The suggestion for operating model and instructions were made in the thesis to eliminate waste’s. en
dc.format.extent 88
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Lean-ajattelun hyödyntäminen asfaltin tuotantoketjun hukan vähentämisessä. fi
dc.title Reducing waste in asphalt production chain with Lean-principles en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword asfaltti fi
dc.subject.keyword lean fi
dc.subject.keyword hukka fi
dc.subject.keyword 5S fi
dc.subject.keyword VSM fi
dc.subject.keyword Just in Time fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277810
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pellinen, Terhi
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account