Townhouse-talojen kustannustehokkaat tuotantomenetelmät

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peltokorpi, Antti
dc.contributor.advisor Kyrö, Riikka
dc.contributor.author Koskinen, Olli-Pekka
dc.date.accessioned 2017-11-27T13:02:22Z
dc.date.available 2017-11-27T13:02:22Z
dc.date.issued 2017-10-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28978
dc.description.abstract Työn tavoitteena on löytää kustannustehokkaita tuotantomenetelmiä ns. townhouse-taloille. Townhouse-talolla tarkoitetaan julkisivultaan kapeaa, kadun varrelle rakennettua pientaloa, joka kytkeytyy sivuseinistään naapuritaloihin. Talot ovat kerrospinta-alaltaan pieniä ja monikerroksisia. Moderneja townhouse-taloja on rakennettu 2000-luvun taitteesta lähtien pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Rakentaminen on toistaiseksi ollut hyvin marginaalista, eikä talotyyppi ole yleistynyt yrityksistä ja positiivisesta markkinatutkimuksesta huolimatta. Työssä on tutkittu puurakenteisten townhouse-talojen kustannustehokkaita tuotantomenetelmiä ja kytkettyjen kaupunkipientalojen rakentamiseen liittyviä kustannusten muodostajia. Tutkimus toteutettiin kirjallisuustutkimuksena, case-tutkimuksina ja teemahaastatteluina alan toimijoiden kesken. Tutkimustuloksina on saatu selville asemakaavojen, rakennusmateriaalien, toimitusketjujen ja rakenneratkaisujen vaikutuksia Townhouse-talojen tuotantoon. Tutkimusten mukaan uudet insinööripuutuotteet, esivalmistus ja modulaarinen rakentaminen parantavat puurakentamisen tuottavuutta. Puurakenteisten townhouse-talojen kustannustehoikkammat rakennustavat määräytyvät rakennuttajan ja toteutusten toistuvuuden perusteella. Rakennuttajan/rakennusliikkeen kannalta tuottavimmaksi konseptiksi voidaan johtaa toistuva, ratkaisuiltaan vakioitu rakennusjärjestelmä/tuotantokonsepti, jota voidaan soveltaa eri kohteisiin pienillä muutoksilla. Ryhmä- ja omatoimirakennuttajalle kustannustehokkaimmat ratkaisut ovat olemassa olevien rakennusjärjestelmien ja -elementtien sekä vakioitujen ratkaisujen käyttö, mahdollisimman suuri massa- ja mittakaavaetujen yhdistely ja mahdolliset valmisratkaisut. Toistumattomien ratkaisujen tapauksissa tulee analysoida puurankarakentamisen ja elementtirakentamisen välisiä kustannuksia, sillä moduuli- ja elementtirakentaminen voi olla yksittäisissä rakennuksissa kalliimpaa. Puurakenteiselle townhouse-talolle ei ole olemassa valmistaloratkaisuja. Uusien insinööripuutuotteiden rakennusjärjestelmien luonti ja yhteistyön lisääminen puuelementtiteollisuuden, suunnittelijoiden ja toteuttajien välillä mahdollistaisivat kytketyille kaupunkipientaloille edullisempia ja vakioidumpia rakenneratkaisuja. Valmiiden sovellusten käytöllä voitaisiin pienentää tällä hetkellä pilottimaisten townhouse-hankkeiden kustannuksia ja saada rakennuttajat kiinnostumaan talotyypistä. Jatkotutkimusaiheina esitetään tarkempaa eri tuotannon vaiheiden kvantitatiivista tutkimuksia, joilla saataisiin tarkempia kustannustehokkuuden laskelmia ja eksakteja eri tuotantotapojen kustannusvertailuja. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to find cost-effective methods of building wooden townhouses. A townhouse is a single-family house, that has a narrow facade and direct entrances from the street. Attached houses share side walls to neighbours. Townhouses typically have multiple small floors. Modern townhouses have been built to the capital region of Finland and Tampere region since early 2000s. Construction of such houses has been marginal despite several attempts by market actors and positive market research. The thesis studied the cost-effective production methods of wooden townhouses and the costs involved in the construction of attached one-family houses. The study was conducted as a literature review along with case studies and theme interviews among the industry. The results show the effects of town planning, building materials, supply chains and structural solutions have on the production and construction of townhouses. According to studies, new engineered wood products, prefabrication and modular construction improve the productivity of wooden houses. The most cost-efficient methods of building timber townhouses are determined by the builder and the repetition of implementations. For the builder and construction companies, the most productive concept is a repetitive, standardized construction system and building concept, that can easily be applied to different projects with minor modifications. The most cost-effective methods for group- and self-builders are the use of existing construction systems and elements as well as standardized solutions, maximum possible combination of mass and economies of scale and turnkey solutions. It is necessary to analyse the costs between timber-frame building and wooden element building when construction and use of elements are not repetitive as the modular and element-based construction may be costlier in individual projects. Currently, there are no turnkey solutions for the wooden townhouses. Creating construction systems for new engineered wooden products and enhancing co-operation between the wooden construction element industry, designers and contractors would enable more economical and standardized solutions. The use of ready-to-use applications can reduce the cost of current pilot-type townhouse-projects and inspire the constructors to innovate a modular and repetitive, cost-efficient concept of producing wood-based townhouses to urban areas in Finland. Further research of the topic would provide a more detailed quantitative study of different phases of production and more accurate cost-effectiveness and cost-comparisons of different productions methods. en
dc.format.extent 120+11
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Townhouse-talojen kustannustehokkaat tuotantomenetelmät fi
dc.title The cost-effective production methods of townhouses (in Finland) en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kustannustehokas rakentaminen fi
dc.subject.keyword kytketty kaupunkipientalo fi
dc.subject.keyword puurakentaminen fi
dc.subject.keyword modulaarinen rakentaminen fi
dc.subject.keyword townhouse fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277788
dc.programme.major Pohja- ja kalliorakentaminen fi
dc.programme.mcode IA3028 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Korkiala-Tanttu, Leena
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse