Tuulivoimalan vaikutus lähikiinteistön hintaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hiironen, Juhana
dc.contributor.advisor Krigsholm, Pauliina
dc.contributor.author Kokkinen, Santeri
dc.date.accessioned 2017-11-27T13:02:08Z
dc.date.available 2017-11-27T13:02:08Z
dc.date.issued 2017-10-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28976
dc.description.abstract Tuulivoima on nykyään yksi tärkeimmistä uusiutuvan energian lähteistä useissa maissa, ja sitä kuvastaa nopea ja laaja leviäminen 1990 -luvulta alkaen. Toisaalta tuulivoimalat ovat herättäneet laajalti keskustelua vaikutuksistaan lähiympäristöön. Maisemakuvan muutoksen lisäksi tuulivoimala saatetaan nähdä häiriöllisenä etenkin sen tuottaman melun, välkkeen ja varjojen takia. Ihmiset pelkäävät myös asuinalueensa leimaantumista vähempiarvoiseksi tuulivoima-alueeksi. Tästä johtuen myös uusien tuulivoimaloiden kaavoittaminen saattaa olla työlästä, sillä ne kohtaavat usein vastalauseita kansalaisilta. Nämä pääosin negatiiviset vaikutukset saattavat heijastua lähikiinteistöjen hintoihin. Tässä tutkimuksessa tuulivoimalan vaikutusta lähikiinteistön hintoihin on tutkittu kahdella lähestymistavalla. Ensiksi vaikutusta ja sen määrää on pyritty selvittämään sekä lineaarisen etäisyyden että etäisyysluokkien avulla. Toiseksi tutkimuksessa on tarkasteltu tuulivoimaloiden rakentamistilanteen vaikutusta lähellä olevien kiinteistöjen hintaan vertaamalla suunnitteluvaiheessa olevia sekä jo rakennettuja tuulivoimaloita kiinteistökauppojen aikana. Lisäksi rakennettujen tuulivoimaloiden läheisyydessä tehdyt kaupat jaetaan heti valmistumisen jälkeen tehtyihin kauppoihin sekä kohtuullisen ajan jälkeen valmistumisesta tehtyihin kauppoihin. Tällä pyritään selvittämään ihmisten epätietoisuudesta ja varautumisesta johtuvia vaikutuksia. Tutkimusaineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kauppahintarekisterin rakentamattomien kiinteistöjen kauppoja vuosilta 2003 – 2013. Alkuperäisestä 69 804 kaupan aineistosta vain 533 kauppaa oli läheisen tuulivoimalan johdosta soveltuvia tutkimuksen viitekehykseen. Kiinteistöjen hinnan muodostumista tutkittiin hedonisen regression avulla. Tutkimustuloksissa ei havaittu tilastollisesti merkittävää yhteyttä kiinteistön läheisyydessä sijaitsevan tuulivoimalan etäisyydellä kiinteistön kauppahintaan. Tuulivoimalan rakentamisajankohdalla suhteessa läheisen kiinteistön kaupantekohetkeen sen sijaan havaittiin tutkimuksessa tilastollisesti merkittävä vaikutus. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen hinnan nousevan kohtuullisen ajan kuluttua tuulivoimaloiden rakentamisesta verrattuna suunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen sekä tuulivoimalan ensimmäisiin olemassaolovuosiin. On kuitenkin tärkeää huomata, että kiinteistön hinta on tutkimuksen mukaan suurempi vain verrattuna suunnitteluvaiheesta alkaneeseen tilanteeseen, eikä tutkimus ota kantaa siihen, kuinka kiinteistön hinta on muuttunut ennen tuulivoimaloiden suunnittelun alkua olevaan tilanteeseen. fi
dc.description.abstract The importance of wind power as a source of renewable energy has grown rapidly since the 1990s and is today one of the most important renewable energy sources in many countries. Simultaneously however, wind power has also been the topic of debates in regards to its impact on the surrounding environment, specifically concerning how wind turbines may change the landscape and potential disturbance due to caused noise, shadows and flicker effects. In addition, habitants in residential areas subject to wind power plans, fear a loss in value of their residential area. Thus, the siting process of wind turbines is often a controversial topic especially as it may affect the price of surrounding properties. In this study two approaches to research the effects of wind turbines on the price of properties nearby has been executed. Firstly, the impact of the effect is examined by using both the linear distance and distance classes. Secondly, the impact of the construction situation of wind turbines on the price of surrounding properties is examined by comparing property transaction prices during the planning phase and after the construction. Furthermore, the transactions near constructed wind turbines are divided into transactions immediately after the completion of a wind turbine and after a reasonable period of the completion. This is to investigate the effects of people's uncertainty and reservation. The research data is obtained from the official Finnish purchase price register, which is maintained by the National Land Survey. This study focuses on unbuilt property transac-tions during the 2003 – 2013 and due to their location near wind turbines only 533 out of 69 804 transactions were suitable for the framework of this study. Hedonic regression was used to examine the formation of property prices. No statistically significant relationship was found between property prices and existence of adjacent wind turbine distances. Instead, the construction situation of wind turbines was found to significantly impact property prices. Based on the results of the study, the property price near wind turbines is found to increase within a reasonable time after the construction of wind turbines compared to the planning and construction phase and the first existence years of the wind turbines. However, it is important to note that according to the findings in this study, the price of the property is higher only when compared with the previous construction phases started from planning. The study does not take a position on whether there is a change in price compared to time before the planning of wind turbine started. en
dc.format.extent 56 + 2
dc.language.iso fi en
dc.title Tuulivoimalan vaikutus lähikiinteistön hintaan fi
dc.title Effects of surrounding wind turbines on property price en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tuulivoimala fi
dc.subject.keyword regressio fi
dc.subject.keyword kiinteistö fi
dc.subject.keyword hinta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277786
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Viitanen, Kauko
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account