Temperierung-menetelmä ja sen soveltaminen massiivirakenteisten seinien kosteusteknisissä korjauksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Huttunen, Jukka
dc.contributor.author Sorasalmi, Jani
dc.date.accessioned 2017-11-27T12:59:00Z
dc.date.available 2017-11-27T12:59:00Z
dc.date.issued 2017-10-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28942
dc.description.abstract Temperierung on Saksassa 1980-luvulla kehitetty menetelmä, jossa seinärakenteita ja sitä kautta huonetiloja lämmitetään rakenteen sisälle asennettujen lämmitysputkien välityksellä. Menetelmän on todettu ehkäisevän tehokkaasti kosteusongelmia sekä stabiloivan sisäilmastoa. Vaikka temperierung-menetelmää on Saksassa käytetty laajalti, on se Suomessa jäänyt suhteellisen tuntemattomaksi siitäkin huolimatta, että kosteus- ja homeongelmat ovat huomattavan suuri haaste suomalaisessa rakentamisessa. Kustannustehokkaille kosteusongelmien korjausmenetelmille on siis tarvetta. Tämän työn tarkoituksena olikin tutkia temperierung-menetelmän soveltuvuutta kosteusongelmaisten rakennusten korjausmenetelmäksi Suomen ilmasto-olosuhteissa. Työtä varten suoritettiin kattava kansainvälisiä ja erityisesti saksalaisia tutkimuksia käsittelevä kirjallisuuskatsaus. Suomen ilmasto-olosuhteissa käytettävän temperierung-menetelmän rakennusfysikaalista toimintaa tutkittiin WUFI®-ohjelmistoilla tehtyjen mallinnusten avulla. Menetelmän kokeellinen asennus tehtiin Länsi-Suomessa sijaitsevaan luonnonkiviverhoiltuun massiivitiiliseinään. Seinän sisäistä kosteus- ja lämpöteknistä toimintaa seurattiin useiden tallentavien mittauslaitteiden avulla kesän 2017 ajan. Tuloksia vertailtiin tietokoneella tehtyihin mallinnuksiin. Työssä päädyttiin seuraaviin tuloksiin: 1) Lämmitysputkilla lämmitetyn rakenteen rakennusfysikaalinen mallintaminen on lukuisista siihen liittyvistä fysikaalisista ilmiöistä johtuen haastavaa, eikä kaupallinen mallinnusohjelma kykene aina riittävän tarkkoihin simulointeihin. 2) Temperierung on potentiaalinen vaihtoehto Suomessa käytettävien kosteusongelmien korjausmenetelmien rinnalle. Menetelmä osoittautui soveltuvaksi erityisesti massiivisten rakenteiden, kellarin seinien, ikkunoiden ympärysten ja muiden kylmäsiltojen kosteusteknisen toiminnan parantamiseen. 3) Menetelmää voidaan käyttää myös rakenteiden väliaikaiseen kuivattamiseen tai mukavuuslämmitykseen. Temperierung-menetelmää käytettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lähtötietoihin perehtymiseen sekä järjestelmän suunnitteluun, sillä erilaiset kohteet voivat vaatia hyvinkin erilaisia menetelmän variaatioita. Tehdystä työstä ja saaduista tuloksista huolimatta jäi aiheesta vielä avoimia kysymyksiä koskien muun muassa energiankulutusta sekä suolojen käyttäytymistä. Myös menetelmän toiminta talviolosuhteisissa jäi vielä mallinnusten tulosten varaan. Koekohteen mittauksia jatketaan kuitenkin vielä talven yli, joten tulevaisuudessa tietoa tulee olemaan enemmän saatavilla. fi
dc.description.abstract Tempering (Temperierung in German) is a wall-based heating method developed in Germany in the 1980s. The idea is to continuously heat the building walls through heating pipes installed inside the walls. The method has been proven to be effective in controlling moisture and stabilizing room climate. Although tempering has been widely used in Germany, it is largely unexplored in Finland, despite the fact that moisture and mould are one of the biggest challenges for the building industry in Finland. Therefore, the purpose of this thesis was to investigate the possibility of applying tempering as a repair technique for moisture problems in buildings under Finnish weather conditions. First a comprehensive review of mainly Central European and especially German literature was conducted. Then utilizing WUFI® software, a hygrothermal model was developed to thoroughly investigate the thermal and moisture behaviour of a tempered building in the Finnish climate. An experimental installation was also executed in a solid natural stone façade in Western Finland during summer 2017. The installation was monitored by several data loggers recording heat and moisture behaviour inside the wall and the results were compared to computational modelling. This study found that 1) Modeling heat and moisture transfer in tempered buildings is complicated by the many complex physical processes involved and in some cases, commercial software might be inadequate for simulating accurately hygrothermal behaviour; 2) The tempering-method and its applications are potential alternatives for repairing moisture problems in Finland and the method proved to be suitable especially for improving the moisture behaviour of solid structures, basement walls, window surroundings and other thermal bridges; 3) Tempering can also be used as a temporary drying method or as a comfort heating system. Anyhow, the use of this method requires careful analysis of the initial data and a precise design of the heating system. Different structures might require very different kinds of tempering-methods. This thesis appears to represent the first contribution to studying tempering and its feasibility in Finnish climate scenarios. Despite significant efforts and results, there are still unsolved questions concerning this method, especially regarding the controversial findings of energy consumption and salt behaviour. Furthermore, the operation of the tempering system in the Finnish winter is still based on computational modelling. However, the tempering system will continue to be measured over the winter and thus more information on these issues will be provided in the future. en
dc.format.extent 92+9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Temperierung-menetelmä ja sen soveltaminen massiivirakenteisten seinien kosteusteknisissä korjauksissa fi
dc.title Tempering-method and its applications in renovation of moisture problems in massive walls en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword temperierung fi
dc.subject.keyword tempering fi
dc.subject.keyword seinälämmitys fi
dc.subject.keyword kohdennettu seinälämmitys fi
dc.subject.keyword rakenteiden lämmittäminen fi
dc.subject.keyword korjausrakentaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277752
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka fi
dc.programme.mcode IA3017 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lu-Tervola, Xiaoshu
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account