Rakennustuotannon suorituskyvyn parantaminen aikataulujohtamisen keinoin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aho, Tuomas
dc.contributor.author Juutinen, Joni
dc.date.accessioned 2017-11-27T12:57:47Z
dc.date.available 2017-11-27T12:57:47Z
dc.date.issued 2017-10-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28929
dc.description.abstract Niin kutsuttu tuottavuusloikka, joka on otettu monella toimialalla viimeisten vuosikymmenien aikana, on vielä rakennusalalla ottamatta. Tämän vuoksi rakennusala ja rakennusalan tuotantosysteemit ovat erityisen mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Tämä diplomityö pyrkii osaltaan edistämään tuottavuusloikan ottoa kehittämällä rakennustuotannon suorituskykyä aikataulujohtamisen keinoin. Tavoitteena on löytää paras tuotantoteorioiden ja aikataulujohtamisteorioiden sekä niihin liittyvien menetelmien yhdistelmä rakennustuotannon suorituskyvyn parantamiseksi. Tutkimus on toteutettu konstruktiivisena case-tutkimuksena ja tutkimus on luonteeltaan teoriasidonnainen. Teoreettinen aineisto perustuu kirjallisuuskatsaukseen. Empiirinen aineisto muodostuu havainnoinnista, pari- ja ryhmätyöskentelystä, kohdeyrityksen sisäisten aineistojen tutkimisesta ja teemahaastatteluista, joiden kohteeksi valittiin tuotannon operatiivisesta toiminnasta ja kehityksestä vastaavat henkilöt. Tutkimuksessa muodostetaan vahva ymmärtämys eri tuotanto- ja aikataulujohtamisteorioista. Tutkimuksen välituloksena määritellään kohdeyrityksen tuotannon tavoitetila. Johtopäätöksenä yhdistellään olemassa olevia teorioita ja menetelmiä tuotannon tavoitetilan saavuttamiseksi tavalla, jota ei sellaisenaan löydy aikaisemmasta kirjallisuudesta. Tuotannon suorituskyvyn parantaminen on suositeltavaa aloittaa kirkkaan ja yritystasolla yhtenäisen tuotannon tavoitetilan määrittämisellä, koska määritelmä vaikuttaa myös parhaiden teorioiden ja menetelmien valintoihin. Tämän tutkimuksen kontekstissa suositellaan, että tuotannonohjaussysteemi rakentuu Last Planner Systemin (LPS) varaan. LPS mahdollistaa mm. osallistamisen, sitouttamisen ja yhdessä tekemisen hyödyntämisen. LPS raamin sisällä suositellaan sovellettavan LBMS teoriaa, jota pidetään puolestaan kyvykkäimpänä tutkituista aikataulujohtamisteorioista. Lisäksi on keskeistä ymmärtää laajasti tunnetun kriittisen polun ja aikataulujohtamisen kannalta kriittisen tehtävän välinen ero. Sijaintitasolla voidaan hyödyntää kriittisen polun ajattelua, mutta hanketasolla painopiste kannattaa ohjata jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Kirjallisuuteen perustuva teorioiden tutkiminen ja vertailu ovat yleistettävissä koko rakennusalan laajuudessa. Empirian ja teorioiden perusteella saadut tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset eivät puolestaan ole suoraan yleistettävissä niiden kontekstisidonnaisuuden vuoksi, mutta ne voivat toimia herätteinä jatkotutkimuksille. fi
dc.description.abstract Many industries have been able to improve their productivity considerably in the past centuries. However, in construction a remarkable improvement in productivity is yet to be taken. Due to this the construction industry and the production systems in construction are very interesting fields for research. This Master’s Thesis aims to be a part of the improvement of productivity in construction by improving production performance using schedule management. The goal is to find the best combination of production and schedule management theories and their methods for improving production performance. This Master’s Thesis was conducted as a constructive single case study and utilized abductive reasoning. The theoretical material is based on a literature review. The empirical material was gathered by observing, teamwork, semi-structured inter-views and analyzing the case company’s internal materials. Theme interviews were directed to managers who are responsible for production development and operative action. A deep understanding concerning the studied production and scheduling theories is formed. After this, the target state of the case company’s production is created. In conclusion, in order to reach the target state of the production, the study combines the existing theories in a way that is not in use in the earlier studies. It is recommended to begin the improvement of production performance by defining a clear and uniform target state of production, because the definition impacts the choice of the best theories and methods. In the context of this study it is recommended to use the Last Planner System (LPS) as a production management system. LPS enables involvement, commitment and co-operation. It is also recommended to use the LBMS system in the frame of LPS, because LBMS is considered as the most competent schedule management theory. On top these, it is crucial to understand the difference between the well-known critical path and the critical task from the schedule management point of view. Critical path thinking might be suitable for the location level, but on the project level it is suggested to use the latter option. The theoretical findings and observations, based on literature, can be generalized throughout the whole construction industry. The results and conclusions that are based on the dialogue between theories and empirical evidence can’t be generalized, because the empirical observations of this study are strongly contextual. However, the conclusions of this study can trigger further research in this field. en
dc.format.extent 122
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Rakennustuotannon suorituskyvyn parantaminen aikataulujohtamisen keinoin fi
dc.title The improvement of production performance in construction using schedule management en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tuotannon suorituskyky fi
dc.subject.keyword aikataulujohtaminen fi
dc.subject.keyword CPM fi
dc.subject.keyword LBMS fi
dc.subject.keyword LPS fi
dc.subject.keyword TFV fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277739
dc.programme.major Rakentamistalous fi
dc.programme.mcode IA3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Peltokorpi, Antti
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse