Learning Centre

Kenttäkäyttöisen veden sameuden mittauksen automatisointi jatkuvatoimisella mittaustuloksen laadunvarmistustekniikalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Näykki, Teemu
dc.contributor.author Kahiluoto, Joonas
dc.date.accessioned 2017-11-27T12:55:52Z
dc.date.available 2017-11-27T12:55:52Z
dc.date.issued 2017-11-07
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28908
dc.description.abstract Tarve ympäristön tilan seurannalle ja luotettavan tiedon tuottamiselle nousee muuttuvassa maailmassa entistä tärkeämpään asemaan. Teknologian kehittymisen myötä uudet ajallisesti ja alueellisesti kattavammat seurantamenetelmät yleistyvät, mutta riittämätön tieto uusien menetelmien luotettavuudesta hidastaa niiden käyttöönottoa. Tässä työssä kehitettiin konsepti jatkuvatoimisten mittausten luotettavaan suorittamiseen. Konseptia testattiin suunnittelemalla ja rakentamalla automaattinen veden sameuden mittausasema ja soveltamalla Nordtestin teknistä raporttia 537 mittausepävarmuuden reaaliaikaiseen arviointiin aseman mittaustuloksista. Kehitettyä konseptia voidaan käyttää veden sameuden lisäksi muidenkin jatkuvatoimisten mittausten automaattiseen laadunvarmistukseen saatavilla olevien standardien ja mittalaitteiden asettamissa rajoissa. Rakennetulla mittalaitteistolla suoritettiin validointi- ja käyttökokeita, joiden perusteella voitiin todeta mittausjärjestelmän toimivan luotettavasti. Kokeiden tuloksista huomattiin, että standardiliuosten (formatsiini) sekoituksessa ja stabiiliudessa on ongelmia. Standardiliuosten stabiiliutta testattiin erikseen laboratorio-olosuhteissa ja se todettiin käyttötarkoituksen kannalta riittäväksi. Standardiliuosten mittauksissa esiintyneistä ongelmista johtuen mittalaitteiden oikeellisuutta ja mittausepävarmuutta ei saatu määritettyä totuudenmukaisesti ja arvioidut mittausepävarmuudet ovat todellista suurempia. Arvioidut mittausepävarmuudet ylittävät ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle asetetut laatusuositukset, mutta havaittujen ongelmien korjaaminen todennäköisesti laskisi epävarmuuden vaaditulle tasolle. Mittalaitteiden tuloksia verrattiin samaan aikaan ja samasta paikasta otettuihin laboratorionäytteisiin ja tulosten välille oli löydettävissä vahva lineaarinen korrelaatio. Optosevenin mittalaitteen tulokset eivät poikenneet tilastollisesti merkitsevästi laboratoriotuloksista. ABBn mittalaitteen tulokset sen sijaan poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi laboratoriotuloksista. Työ jatkuu ohjausjärjestelmän (SYKE Cloud) ja mittausepävarmuuslaskennan (Auto MUkit) yhdistämisellä ja standardiliuosten sekoituksen kehittämisellä. fi
dc.description.abstract The need for environmental monitoring and producing reliable information is more and more valuable in the everchanging world. Due to technological advancements, new technologies with better spatial and temporal resolutions are emerging, but insufficient knowledge about the reliability of these technologies hinders their wider adaptation. In this thesis, a concept for reliable continuous field measurements was developed. The concept was then tested by designing and building an automated water turbidity measurement station and applying Nordtest TR537 for measurement uncertainty calculations from previous measurement results. The developed concept can be used for automated quality control in other continuous measurements as well in the boundaries set by available measurement devices and standard solutions. Validation and utilization experiments were conducted in which the measurement station performed reliably. From the experimental results, it was evident that there are problems in the mixing and stability of the formazin standard solutions. The stability of the standard solutions was investigated in a separate experiment and the stability appeared to be satisfactory in laboratory conditions. Because of the problems in the standard solutions the bias and measurement uncertainty of the measurement devices was not accurately determined and the estimates presented are higher than they should be. The estimated measurement uncertainties are higher than what is recommended for the information in environmental monitoring databases, but addressing the known issues would probably lower the uncertainties to meet the criteria. Results from the measurement devices were compared with laboratory results from samples taken from the same place at the same time and a strong liner correlation was found between the results. The results from Optosevens turbidimeter did not differ statistically significantly from the laboratory results. The difference between results from ABBs turbidimeter and laboratory results was statistically significant. The work will continue with combining the control system (SYKE Cloud) and measurement uncertainty calculation software (AutoMUkit) and mixing studies. en
dc.format.extent 69 + 15
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kenttäkäyttöisen veden sameuden mittauksen automatisointi jatkuvatoimisella mittaustuloksen laadunvarmistustekniikalla fi
dc.title Automating continuous turbidity field measurements with continuous measurement uncertainty estimation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword mittausepävarmuus fi
dc.subject.keyword ympäristömittaus fi
dc.subject.keyword automaatio fi
dc.subject.keyword veden sameus fi
dc.subject.keyword formatsiini fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711277718
dc.programme.major Chemical and Process Engineering fi
dc.programme.mcode CHEM3027 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.ethesisid Aalto 9657
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse