Adoption of strategic goals : exploring the success of strategy implementation through organizational activities

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Aaltonen, Petri
dc.date.accessioned 2012-02-24T08:27:31Z
dc.date.available 2012-02-24T08:27:31Z
dc.date.issued 2007-07-16
dc.identifier.isbn 978-951-22-8842-7
dc.identifier.issn 1795-1550
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2889
dc.description.abstract This study is about the success of strategy implementation. Implementation, the conceptual counterpart of strategy formulation, has been regarded as an extremely challenging area in management practice. Still, strategy implementation has received remarkably less attention in the strategic management literature. The existing implementation frameworks are mostly normative and rather limited. On the other hand, the strategy as practice research agenda has emerged to study strategy on the micro level, as a social phenomenon. Practice researchers have introduced an activity-based view on strategy which is concerned with the day-to-day activities of organizational life which relate to strategic outcomes. Still, there is a clear need to know more about these strategic activities: what are they like, and how are they related to strategic outcomes. This study explores the success of strategy implementation in terms of organizational activities, by focusing on two questions: how are strategic goals realized through organizational activities and how are strategic activities related to the success of strategic goal's adoption? The research questions are addressed empirically in a multiple case study setting, in which qualitative data from 101 interviews plus rich supplementary archival data are generated and analyzed with a grounded theory approach. The analysis produces a general strategic activity categorization consisting of 25 activities under five main activity categories of determining, communicating, controlling, organizing, and interacting with the environment. The activities divide into existing and desired ones, which further divide into enhancing and novel ones. The analysis reveals that successful adoption of a strategic goal is related to the existence of so-called necessary strategic activities, a moderate set of desired activities that enhance the existing ones, and an extensive repertoire of novel desired activities. In addition, the scope of the strategic goal's origin and its coherence with other elements of strategy is proposed to contribute to the adoption of the strategic goal. The study contributes to the strategy as practice discussion by taking the activity-based view seriously and showing in detail what the strategic activities are like and how they are linked to the success of strategy implementation. The research reveals that strategy implementation is a much more complicated, creative, communicative, and external-oriented phenomenon than the extant literature presents. Furthermore, this study adds to the very limited empirical research on how strategies are adopted and enacted on all organizational levels. The practical implications of the study concern critical evaluation of existing and desired activity patterns, as well as understanding the significance of the strategic goal's origin and the coherence of the strategic whole. en
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee strategian toimeenpanon onnistumista. Toimeenpanoa, strategian laadinnan käsitteellistä vastinparia, pidetään erittäin haastavana johtamisen alueena. Silti strategian toimeenpano on jäänyt suhteellisen vähälle huomiolle strategiakirjallisuudessa. Olemassa olevat toimeenpanomallit ovat useimmiten normatiivisia ja melko kapea-alaisia. Strategiaa on kuitenkin vastikään ryhdytty tutkimaan mikrotasolla, sosiaalisena ilmiönä, niin sanotun strategy as practice (strategia käytäntönä) -tutkimussuuntauksen yhteydessä. Käytäntötutkijat korostavat aktiviteettipohjaista näkökulmaa, jossa keskitytään niihin organisaatioiden päivittäisiin toimintoihin, jotka johtavat strategisiin lopputuloksiin. Näitä aktiviteetteja ei kuitenkaan tunneta vielä kovin hyvin, ja tarvitsemme tietoa siitä, millaisia nämä aktiviteetit ovat ja millä tavoin ne kytkeytyvät strategisiin tuloksiin. Tutkimus pureutuu strategian toimeenpanon onnistumiseen organisatoristen aktiviteettien avulla. Tämä tehdään vastaamalla kahteen tutkimuskysymykseen: miten strategiset tavoitteet toteutuvat organisatorisissa aktiviteeteissa ja miten nämä aktiviteetit liittyvät strategisen tavoitteen onnistuneeseen omaksumiseen. Kysymyksiin haetaan vastauksia empiirisesti neljän casen tutkimusasetelmassa, jossa tuotetaan ja analysoidaan laadullista aineistoa 101 haastattelusta ja erilaisista täydentävistä dokumenteista grounded theory -otteella. Aineiston analyysi tuottaa yleisen strategisten aktiviteettien kategorisoinnin, joka käsittää 25 aktiviteettityyppiä viidessä pääryhmässä: määrittely, viestiminen, kontrollointi, organisointi ja vuorovaikutus ympäristön kanssa. Aktiviteettien havaitaan jakautuvan olemassa oleviin ja toivottuihin, jotka edelleen jakautuvat olemassa olevia vahvistaviin ja uudenlaisiin aktiviteetteihin. Analyysi osoittaa, että onnistunut strategisen tavoitteen omaksuminen on yhteydessä niin kutsuttujen välttämättömien aktiviteettien olemassa oloon, kohtuulliseen joukkoon olemassa olevia aktiviteetteja vahvistavia toivottuja aktiviteetteja ja kattavaan valikoimaan uudenlaisia toivottuja aktiviteetteja. Lisäksi esitetään, että strategisen tavoitteen alkuperän laajuus sekä sen yhtenäisyys muiden strategian elementtien kanssa myötävaikuttavat tavoitteen omaksumiseen. Tutkimus edistää käytäntölähtöistä strategiakeskustelua näyttämällä yksityiskohtaisesti minkälaisia strategiset aktiviteetit ovat ja miten ne kytkeytyvät strategian toimeenpanon onnistumiseen. Tutkimus paljastaa, että strategian toimeenpano on paljon monimutkaisempi, luovempi, viestinnällisempi ja ulkoisesti suuntautuneempi ilmiö kuin kirjallisuus antaa ymmärtää. Väitöskirjatyö täydentää toistaiseksi varsin harvalukuista empiiristä tutkimusta strategiasta kaikilla organisaation tasoilla tapahtuvana toimintana. Tutkimuksen käytännöllinen anti liittyy olemassa olevien ja toivottujen aktiviteettirakenteiden kriittiseen tarkasteluun ja strategisen tavoitteen alkuperän ja koko strategian yhdenmukaisuuden merkityksen ymmärtämiseen. fi
dc.format.extent 224
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Helsinki University of Technology, Laboratory of Work Psychology and Leadership doctoral dissertation series en
dc.relation.ispartofseries 2007/3 en
dc.subject.other Economics en
dc.title Adoption of strategic goals : exploring the success of strategy implementation through organizational activities en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.contributor.department Tuotantotalouden osasto fi
dc.subject.keyword strategy en
dc.subject.keyword strategy implementation en
dc.subject.keyword goals en
dc.subject.keyword activities en
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-009478
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.contributor.lab Laboratory of Work Psychology and Leadership en
dc.contributor.lab Työpsykologian ja johtamisen laboratorio fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account