On the hedonic modelling of land prices

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hannonen, Marko
dc.date.accessioned 2012-02-24T08:25:16Z
dc.date.available 2012-02-24T08:25:16Z
dc.date.issued 2007-06-08
dc.identifier.isbn 978-951-22-8764-2
dc.identifier.issn 0785-5079
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2883
dc.description.abstract In this study hedonic modelling methods beyond the ordinary least squares estimator are investigated in explaining and predicting the land prices in the two submarkets (Espoo and Nurmijärvi) of the Finnish land markets. The first paper deals with the estimation of several parametric hedonic models, including dynamic responses, using recursive estimation technique. The second paper examines the applicability of semiparametric structural time series methods to the optimal estimation of spatio-temporal movements of land prices. The third paper focuses on the robust nonparametric estimation using local polynomial modelling approach in explaining and predicting the land prices. The fourth paper investigates flexible wavelet transforms in the estimation of long-run temporal land price movements (cycles and trends). The final fifth paper uses robust parametric estimator, the three-stage MM-estimator, to explicitly address the problem of outlying and influential data points. The key observation of this study is that there is much scope for methods beyond the ordinary least squares estimator in explaining and predicting the land prices in local markets. This is especially true in the submarket of Espoo, where the use of unconventional methods of the study showed that significant improvements could be achieved in hedonic models' explanatory power and/or predictive validity when the methods of this research are used instead of the orthodox least squares estimator. In the Espoo case structural time series models, local polynomial regression and robust MM-estimation all generated more precise results in terms of post-sample prediction power than the conventional least squares estimator. The empirical experimentation quite strongly indicated that the determination of land prices in the municipality of Nurmijärvi could be best explained by the use of unobserved component models. The flexible local polynomial modelling and three-stage MM-estimation surprisingly added no value in terms of greater post-sample precision in the Nurmijärvi case. en
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sellaisia hedonisia mallintamismenetelmiä, jotka yleistävät tavallisen pienimmän neliösumman mukaista ratkaisua, kun selitetään ja ennustetaan maanhintoja kahdella osamarkkina-alueella (Espoo ja Nurmijärvi) Suomen maamarkkinoilla. Ensimmäinen artikkeli tarkastelee erilaisten parametristen mallien estimointia käyttämällä rekursiivista estimointitekniikkaa. Toinen artikkeli tutkii semiparametristen rakenteellisten aikasarjamallien soveltuvuutta ajallis-paikallisten maanhintavaihteluiden optimaalisessa estimoinnissa. Kolmas artikkeli keskittyy vikasietoiseen ja ei-parametriseen estimointiin käyttämällä paikallisia polynomimalleja, kun selitetään ja ennustetaan maanhintoja. Neljäs artikkeli tutkii joustavia aalloke-muunnoksia pitkän ajanjakson maanhintojen vaihteluiden (syklien ja trendien) estimoinnissa. Viimeinen viides artikkeli käyttää vikasietoista parametrista estimaattoria, kolmivaiheista MM-estimaattoria, vähentämään mallintamisessa ilmenevien poikkeavien ja vaikutusvaltaisten havaintopisteiden negatiivinen vaikutus. Tutkimuksen avainhavainto on, että tutkimuksessa tarkasteltuja epästandardeja menetelmiä voidaan soveltaa hyvin käytännön ongelmaratkaisutilanteissa, kun selitetään ja ennustetaan maanhintoja paikallisilla markkinoilla. Tämä pätee erityisesti Espoon hinta-aineistolla, jossa epästandardien menetelmien käyttö johti hedonisiin hintamalleihin, jotka omasivat huomattavasti korkeamman selitysvoimakkuuden ja/tai ennustustarkkuuden kuin tavallisen pienimmän neliösumman mukainen ratkaisu. Espoon osamarkkinoiden tapauksessa rakenteelliset aikasarjamallit, vikasietoinen paikallinen regressioanalyysi ja vikasietoinen MM-estimointi tuottivat tarkempia tuloksia kuin perinteinen pienimmän neliösumman mukainen keino, kun estimoitujen mallien hyvyyttä arviointiin ennustustarkkuuden mielessä eri kriteereillä. Empiirinen tutkimus indikoi varsin voimakkaasti, että Nurmijärven osamarkkinoiden tapauksessa maanhinnan muodostus voitiin parhaiten selittää käyttämällä rakenteellisia aikasarjamalleja. Sen sijaan joustavat polynomimallit ja MM-estimointi eivät tuoneet lisäarvoa mallien paremman ennustustarkkuuden valossa Nurmijärven hinta-aineistolla. fi
dc.format.extent 58, [139]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja / Teknillinen korkeakoulu, maanmittaustekniikan laitos, kiinteistöoppi. A en
dc.relation.ispartofseries Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja / Teknillinen korkeakoulu, maanmittaustekniikan laitos, kiinteistöoppi. A fi
dc.relation.ispartofseries 40 en
dc.relation.haspart Marko Hannonen. 2005. On the Recursive Estimation of Hedonic Prices of Land. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, volume 2, number 2, pages 30-55.
dc.relation.haspart Marko Hannonen. 2005. An Analysis of Land Prices: A Structural Time-Series Approach. International Journal of Strategic Property Management, volume 9, number 3, pages 145-172.
dc.relation.haspart Marko Hannonen. 2006. Forecastability of Land Prices: A Local Modelling Approach. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, volume 3, number 1, pages 20-57.
dc.relation.haspart Marko Hannonen. 2006. An Analysis of Trends and Cycles of Land Prices Using Wavelet Transforms. International Journal of Strategic Property Management, volume 10, number 1, pages 1-21.
dc.relation.haspart Marko Hannonen. 2006. Maanhintojen vikasietoisesta mallintamisesta. (On the Robust Modelling of Land Prices.) Maanmittaus, volume 81, number 1-2, pages 5-27.
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Real estate en
dc.title On the hedonic modelling of land prices en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Surveying en
dc.contributor.department Maanmittausosasto fi
dc.subject.keyword hedonic prices en
dc.subject.keyword flexible estimation en
dc.subject.keyword parametric estimator en
dc.subject.keyword determination of land prices en
dc.subject.keyword robustness en
dc.subject.keyword hedoniset hinnat fi
dc.subject.keyword joustava mallintaminen fi
dc.subject.keyword parametrinen estimointi fi
dc.subject.keyword maanhinnan muodostus fi
dc.subject.keyword vikasietoisuus fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-009417
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.lab Laboratory of Real Estate Studies en
dc.contributor.lab Kiinteistöopin laboratorio fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account