Learning Centre

Neuvola sydämellisesti vanhemman tukena: Neuvolapalveluiden kehittäminen lastensuojelun ylisukupolvisuuden ehkäisemiseksi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lumme, Minna
dc.contributor.advisor Pursi, Katarina
dc.contributor.author Mahosenaho, Ronja
dc.date.accessioned 2017-11-01T12:49:33Z
dc.date.available 2017-11-01T12:49:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28594
dc.description.abstract Lastensuojelun ylisukupolvisuus on yhteiskunnallinen ongelma. Vanhempien vaikeat ongelmat paitsi heijastuvat lasten hyvinvointiin, myös periytyvät jälkipolville. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan neuvolan merkitystä lastensuojelun ylisukupolvisuuden ehkäisyssä. Palvelumuotoilun keinoin etsittiin ratkaisuja sijaishuollossa eläneiden vanhempien tukemiseen neuvolapalveluiden kautta. Työn tilaaja oli SOS-Lapsikylän Ylitse-projekti (2016—2018). Opinnäytetyö koostuu taustatutkimuksesta ja palvelumuotoiluprojektista. Palvelumuotoilun ihmiskeskeisiä menetelmiä hyödyntäen työssä kuultiin 17 ihmistä. Kokemuksia, toiveita ja tarpeita kertoivat sijaishuollossa lapsuutensa ja nuoruutensa eläneet äidit, ydinperheessä kasvaneet vanhemmat, tutkija sekä neuvolan ja SOS-Lapsikylän työntekijät. Palvelumuotoiluprosessi eteni tutkimisesta ja ongelman määrittelystä ratkaisujen kehittämiseen yhdessä sijaishuollosta aikuistuneiden äitien, neuvolan terveydenhoitajien ja lastensuojelutyöntekijöiden kanssa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että neuvolatyöntekijöillä on ajoittain vaikeuksia tukea sijaishuollossa kasvaneita vanhempia myönteisesti. Neuvolatyötä ja perheiden tukemista heikentävät resurssipula, riittämättömät vuorovaikutustaidot ja menetelmät, lukkiutuneet käytännöt, sekava palveluviidakko sekä neuvolan ja lastensuojelun välinen kuilu. Tulokset esittelevät ratkaisuehdotuksia, joilla voidaan vastata käyttäjien tarpeisiin: 1) Onnistuneen palvelun lähtökohtana on neuvolatyöntekijän ja vanhemman luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Ensikäynnistä lähtien jokainen perhe tulisi kohdata ennakkoluulottomasti. Positiivinen asenne tarttuu myös vanhempiin. 2) Perheiden yksilöllisiä toiveita ja tarpeita tulisi selvittää vanhempiin tutustuen ja avoimesti keskustellen. 3) Tulevat vanhemmat tarvitsevat tukea vanhemmuuteen kasvuun. Sijaishuollossa eläneille vanhemmille tulisi antaa aikaa omien lapsuuden kokemusten käsittelemiseen ja tulevaan vanhemmuuteen liittyvien toiveiden pohtimiseen. 4) Vanhemmat kaipaavat laajasti tietoa ja opastusta niin raskausaikaan, synnytykseen kuin vauvanhoitoon ja vanhemmuuteen. 5) Perheille tulisi tarjota kohdennettua vertaistukea sekä kattavasti tietoa niin neuvolan kuin muiden toimijoiden palveluista. 6) Neuvolapalveluiden tulisi olla helposti tavoitettavissa myös akuuteissa asioissa. Yksi osa ratkaisua voi olla valtakunnallinen nettineuvola, joka keskittää kaikki sähköiset neuvolapalvelut sekä oppaat, linkit ja perheiden palvelut samaan paikkaan. Opinnäytetyössä sivutaan myös palvelumuotoilun mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus avaa mahdollisuuksia kehittää palvelurakenteita yhdessä niitä käyttävien ihmisten kanssa. fi
dc.description.abstract Intergenerational patterns of child welfare causes serious problems in Today´s society. Difficult problems parents face are not just weakening the well-being of children but also transferring to posterity. The purpose of this master´s thesis is to explore what is the role of maternity clinic in preventing intergenerational patterns of child welfare. By using service design methods, this thesis seeks solutions that allow parents who have lived in foster care to get the support they need. The subscriber of this thesis was SOS-Lapsikylä and Ylitse-project (2016—2018). This thesis consists of background research and a production component. The study was conducted through a service design process and using human-centered design methods. During the process, a total of 17 people shared their experiences, wishes and needs on maternity clinic services. The participants were mothers who have spent time in foster care, parents who have lived in birth families, a researcher, maternity clinic workers, and child welfare staff. After defining problems, the solutions were developed jointly with mothers who have lived in foster care, maternity clinic nurses, and child welfare workers. The results of this thesis show that maternity and child health clinic nurses may have difficulties in supporting parents who have childhood background in foster care. Sufficient service is negatively influenced by many problems such as lack of resources, inadequate social skills and methods, inflexible practices, tangled jungle of service providers and a gap between maternity clinic and child welfare services. As a result, the thesis presents solutions that meet the needs of users: 1) Successful maternity clinic service is based on mutual trust and interaction. Right from the beginning, every parent should be met with an open mind. A positive attitude will have a positive impact. 2) Open discussion and getting to know the family are great ways to reveal parents´ individual wishes and needs. 3) Future parents require support for transition to parenthood. Parents who have lived in foster care need time to process their own childhood experiences as well as reflect their dreams on the upcoming parenthood. 4) Some parents require a lot of information and guidance for the pregnancy, childbirth, baby care, and parenting. 5) Families should be offered well-targeted peer support and comprehensive information on services produced by maternity clinic as well as other service providers. 6) Maternity clinic services and staff should be easily accessible in acute cases. One part of the solution can be a nationwide online maternity clinic that centralizes all the electronic services of maternity and child health clinics as well as other child and family services, guides and links to the same website. This thesis also ponders the possibilities of service design in the development of welfare services. The reform of the social and health care service structure opens up opportunities for designers to develop services and systems together with people who use them. en
dc.format.extent 94 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Neuvola sydämellisesti vanhemman tukena: Neuvolapalveluiden kehittäminen lastensuojelun ylisukupolvisuuden ehkäisemiseksi fi
dc.title Maternity clinic cordially supporting parents: Developing maternity clinic services in preventing intergenerational patterns of child welfare en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.contributor.department Department of Design en
dc.subject.keyword palvelumuotoilu fi
dc.subject.keyword ihmiskeskeisyys fi
dc.subject.keyword käyttäjäkokemus fi
dc.subject.keyword yhteissuunnittelu fi
dc.subject.keyword neuvola fi
dc.subject.keyword lastensuojelu fi
dc.subject.keyword sijaishuolto fi
dc.subject.keyword ongelmien ylisukupolvisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201711017438
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Mattelmäki, Tuuli
dc.programme Collaborative and Industrial Design en
dc.location P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Mahosenaho
local.aalto.barcode 1210029089


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics