Kansallisen energianhallintajärjestelmän luonti ja käyttöönotto

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vainio, Tuukka
dc.contributor.author Ojala, Hannes
dc.date.accessioned 2017-10-30T07:52:22Z
dc.date.available 2017-10-30T07:52:22Z
dc.date.issued 2017-09-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28438
dc.description.abstract Ilmastosopimusten pohjalta EU:ssa on asetettu rakennusten energiankäytön tehostamiseen ohjaavia velvoitteita jäsenvaltioille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Velvoitteiden täyttämiseksi rakennusten ylläpitoon on kehitetty standardisoituja ja ohjeellisia kansainvälisiä ja kansallisia energianhallintajärjestelmiä, kuten ISO 50001 ja ETJ+. Tässä työssä tutkitaan kansallisen ETJ+-järjestelmän käyttöönottoa yritykseen. Tutkimus toteutettiin kirjallisuusselvityksen avulla sekä vertaamalla kahden esimerkkiyrityksen nykyistä energianhallintaa ETJ+-järjestelmän vaatimuksiin. Näiden pohjalta pystyttiin määrittämään menettelyt uudelle yritykselle ETJ+:n käyttöönottoon. Työn kirjallisuusselvityksessä perehdytään keskeisimpiin energiatehokkuuden parantamisen ohjauskeinoihin ja rakennusten energiankäyttöön. Teoriaosuudessa käsitellään, mistä energianhallinta muodostuu ja mitä hyötyä siitä on yritykselle. Tämän lisäksi tarkastellaan standardisoituja ETJ+ ja ISO 50001 -järjestelmiä. Tutkimuksessa suoritettiin markkinakatsaus energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyneisiin yrityksiin, millä selvitettiin kuinka yleisessä käytössä ETJ+-järjestelmä on ja mitkä ovat yritysten keskeisimmät kannustimet energiatehokkuuden parantamiseen kiinteistöissään. Tutkimuksen lopussa analysoitiin skenaarioiden avulla energiatehokkuuslain (1429/2014) sisältämän suuria yrityksiä koskevan energiakatselmusvelvoitteen täyttämisen vaihtoehtoja. Analyysissä laskettiin tunnusluvut, joiden perusteella yritys voi valita sopivan energiastrategian saavuttaakseen asettamansa energiansäästötavoitteet. Diplomityössä saatiin selville, että ETJ+:n käyttöönotto yrityksissä ei vaadi merkittäviä muutoksia, sillä useimmissa energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyneissä yrityksissä on valmiina jonkinlainen energianhallintajärjestelmä. Tutkimuksessa selvisi, että ETJ+:n käyttöönotto kasvattaisi esimerkkiyrityksissä oman organisaation energianhallintaan käyttämiä työmääriä, mutta samalla se pienentäisi yrityksen energiakustannuksia. Skenaarioanalyysin tulosten perusteella systemaattinen energianhallinta ja energiatehokkuuteen investoiminen ovat hyvin kannattavia toimia eri vaihtoehtoja vertailtaessa. ETJ+ vaatii yritykseltä enemmän sitoutumista energianhallintaan sekä tulosten seurantaan ja kehitykseen perinteiseen energianhallintaan verrattuna. Suurin osa ETJ+:n mukaisesta energianhallinnasta pystytään kuitenkin ulkoistamaan energianhallintapalvelua tarjoavalle yritykselle. fi
dc.description.abstract On the basis of climate agreements, the European union has imposed obligations on member states to mitigate climate change by improving the energy use of buildings. In order to meet the requirements, standardized and normative international and national energy management systems such as ISO 50001 and EES+ have been developed for building administration. This paper examines the commissioning of the national EES+ energy efficiency system. The study was carried out by a literature research and by comparing the current energy management of the two companies with the requirements of the EES+ system. Procedures for commissioning EES+ in a new company were established basing on these researches. The literature research of the work focuses on the fundamental instruments of improving energy efficiency and the energy use of buildings. The theory section discusses energy management and its benefits for the company. In addition, standardized EES+ and ISO 50001 systems are also considered. The study includes a market research of the companies involved in the operational program for the commercial properties of the energy efficiency agreements. The research examined how popular the ESS+ system is among companies and which are the key incentives for companies to improve energy efficiency in their real estates. At the end of the study, the different scenarios were used to analyze alternatives to meet the energy auditing requirement for large companies included in the Finnish energy efficiency law (1429/2014). The key figures that help a company to choose a suitable energy strategy to achieve its energy saving targets were calculated in the analysis. In the research, it was found out that the commissioning of EES+ in companies does not require significant changes, as most of the companies involved in the operational program for the commercial properties of the energy efficiency agreements already have an energy management system. In the research, it was also found out that the commissioning of EES+ would increase the workload of organizing energy management in the two companies studied, while at the same time reducing the companies' energy costs. Based on the results of the scenario analysis, systematic energy management and investment in energy efficiency are highly profitable when compared to other alternatives. When compared to traditional energy management, EES+ requires more commitment from the company to manage energy consumption and track the results and development. However, most of the EES+ can be outsourced to energy management service providers. en
dc.format.extent 65 + 12
dc.language.iso fi en
dc.title Kansallisen energianhallintajärjestelmän luonti ja käyttöönotto fi
dc.title Creation and commissioning of the national energy management system en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword energiatehokkuus fi
dc.subject.keyword energianhallintajärjestelmä fi
dc.subject.keyword käyttöönotto fi
dc.subject.keyword rakennus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201710307284
dc.programme.major Energiatekniikka fi
dc.programme.mcode K3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kosonen, Risto
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account