Kuluttajan ostopaikan valintaperusteet - Kyselytutkimus naiskuluttajien valintaorientaatiosta pääkaupunkiseudulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Takkinen, Matti
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:18Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:18Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/281
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteena on naiskuluttajien käyttäytyminen pääkaupunkiseudun päivittäistavaramarkkinoilla. Tutkielman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä kuluttajien ostospaikan valinnasta eli siitä, miten kuluttajat valitsevat tietyn myymälän ja keitä ovat nämä kuluttajat, jotka vierailevat kussakin myymälässä. Kiinnostuksen kohteena oleva ilmiö on tällöin valintaorientaatio. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi tutkielmassa tarkastellaan, että voidaanko kuluttajia ryhmitellä heidän arvostamiensa myymälän ominaisuuksien perusteella ja voidaanko muodostettuja ryhmiä kuvailla kuluttajien elämäntyyleillä ja kotitalouksien ominaisuuksilla. Tutkimusote on kvantitatiivinen. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä, joka suoritettiin postitse. Tutkittava perusjoukko muodostui pääkaupunkiseutulaisista 18–74-vuotiaista naisista. Vastausprosentiksi muodostui 44,6 % ja aineiston kooksi 446 vastausta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu kuluttajan valintaorientaatioteoriaan. Tätä teoriaa tutkitaan tilastollisin monimuuttujamenetelmin. Aluksi kuluttajien arvostamat myymälöiden ominaisuudet sekä kulutta¬jien elämätyylit tunnistettiin faktorianalyysillä. Tämän vaiheen jälkeen saatujen ominaisuuksien perusteella saatiin muodostettua klusterianalyysillä ja ristiintaulukoinnilla neljä toisistaan eroavaa kuluttajaryhmää. Analyysien perusteella tunnistettiin kuluttajien valintaorientaation elementit myymälän valinnassa. Valintaan vaikuttavia myymälän ominaisuuksia tunnistettiin yksitoista ja kuluttajien ominaisuuksia puolestaan seitsemän. Nämä ominaisuudet erottelivat neljä kuluttajaryhmää, jotka olivat 1) kiireettömät vertailijat (23,2 % vastaajista), 2) perinteiset palveluhakuiset (21,4 % vastaajista), 3) elä¬myshakuiset (22,7 % vastaajista) ja 4) vaativat ja tehokkaat (32,5 % vastaajista). Ryhmien elämäntyylillisiä ominaisuuksia verrattaessa pystyttiin kuvailemaan ryhmiä edelleen kahtena kokonaisuutena. Toisen kokonaisuuden muodostivat kiireettömät vertailijat sekä vaativat ja tehokkaat, jotka ovat ryhminä molemmat järkeilyperustaisia kuluttajia, eli utilitaristeja. Toisen kokonaisuuden muodostivat perinteiset palveluhakuiset ja elämyshakuiset, jotka olivat ryhminä tunnehakuisia kuluttajia, eli hedonisteja. Kuluttajien jaottelusta ryhmiin päädyttiin siihen johtopäätökseen, että kuluttajien psykologiaa ja elämäntyylejä kuvaavat ominaisuudet ovat ryhmittelyn kannalta parempia erottelijoita, kuin kotitalouksien perusominaisuuksia kuvaavat eksplisiittiset muuttujat. fi
dc.format.extent 130
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kuluttajan ostopaikan valintaperusteet - Kyselytutkimus naiskuluttajien valintaorientaatiosta pääkaupunkiseudulla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword päivittäistavarakauppa
dc.subject.keyword kuluttaja-arvo
dc.subject.keyword valintaorientaatio
dc.subject.keyword monimuuttuja-analyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181193
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.subject.helecon pääkaupunkiseutu
dc.subject.helecon metropolitan area
dc.subject.helecon naiset
dc.subject.helecon women
dc.subject.helecon kuluttajat
dc.subject.helecon consumers
dc.subject.helecon sijainti
dc.subject.helecon location
dc.subject.helecon shoppailu
dc.subject.helecon shopping
dc.subject.helecon päivittäistavarat
dc.subject.helecon consumer goods
dc.ethesisid 12149
dc.date.dateaccepted 2009-04-01
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account