The Coincidence of the Settled and the Unsettling: Urban Climate Change Adaptation in Finland and Denmark

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Juhola, Sirkku, Associate Prof., University of Helsinki, Finland
dc.contributor.author Klein, Johannes
dc.date.accessioned 2017-08-29T09:02:51Z
dc.date.available 2017-08-29T09:02:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7551-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7552-5 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27883
dc.description.abstract There is little doubt about the need for climate change adaptation, particularly in cities. The majority of the world's population lives in cities, and a large part of global economic activity takes place there. People, infrastructure and key societal functions in cities are exposed and potentially vulnerable to climate change. Many cities have recognised this challenge and have begun to adapt to climate change. Urban adaptation is no longer only a necessity; it is now manifested in observable actions. At the core of this dissertation are these observable actions, the actors who perform these actions, and the societal context of these actions. It builds on empirical studies in three case cities: Helsinki and Espoo in Finland, and Copenhagen in Denmark, and seeks to provide answers to the question: How do urban context and climate change adaptation interact? The analytical frameworks applied in the four articles of this thesis include the concepts of competing paradigms and discourses, the analyses of networks, policy instruments and scales of interaction. Each article answers specific research questions. Therefore, each article has a unique set of results and answers. In the thesis' framework, the articles also provide answers to the overarching question stated above. The analysis of adaptation actions provides evidence for three conclusions. First, the existing societal context of institutions, prevailing discourses and paradigms influence–but do not determine–adaptation actions. Second, actors have different sets of values and ideas, different categories and conceptualisations of governance and policy making (e.g. welfare state models vs. neo-liberal ideas), and different perceptions of how adaptation should happen. These actors encounter each other and work together on adaptation. As a consequence, adaptation actions can be conflicting, lead to trade-offs, and can include simultaneously competing elements of market-orientation, deliberation and public sector-led adaptation. Third, the combination of the existing societal context and actors' different approaches to adaptation becomes apparent in contingency and perceived deficiency in adaptation. In other words, despite attempts to plan and implement sound adaptation, implementation is always (partly) unintended and uncontrolled and will most probably fall short of our (or anybody's) expectations for successful adaptation. Urban adaptation is never a purely technical activity, nor simply the consequence of rational decisions. It is always subject to debate and political interaction. This debate is also inherently about whether we understand adaptation as part of current urban planning and governance, as a potential driver of the reconsideration of the prevailing planning paradigms, or as a new entity in urban development all together. en
dc.description.abstract Tarvetta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ei enää kyseenalaisteta, etenkään kaupungeissa. Suurin osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja kaupunkien osuus maailmantaloudessa on mittava. Ihmiset, infrastruktuuri ja tärkeimmät yhteiskunnalliset toimet altistuvat ilmastonmuutokselle ja ovat haavoittuvaisia sen vaikutuksille. Maailman kaupungit ovat tiedostaneet tämän haasteen ja sopeutuvat jo ilmastonmuutokseen. Kaupunkien sopeutuminen ei ole enää pelkästään välttämättömyys, se näkyy toimenpiteinä. Tämän väitöskirjan keskiössä ovat havaittavat toimet, toimijat, ja niiden yhteiskunnallinen konteksti. Työ perustuu empiiriseen tutkimukseen kolmesta kaupungista: Helsinki ja Espoo Suomessa, ja Kööpenhamina Tanskassa. Väitöskirja vastaa kysymykseen: Miten kaupunkikonteksti ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaikuttavat toisiinsa? Väitöskirjan neljän artikkelin analyyttisinä viitekehyksinä käytetään kilpailevien paradigmojen ja diskurssien käsitteitä, verkostoanalyysia ja ohjauskeinojen ja skaalojenvälisten vuorovaikutuksen analyysia. Jokainen artikkeli vastaa omaan tutkimuskysymykseensä, joten jokaisella artikkelilla on myös tapauskohtaisia tuloksia. Lisäksi artikkelit vastaavat myös niitä yhdistävään kysymykseen.Sopeutumistoimien analyysi tuo esille kolme johtopäätöstä. Ensiksi, käytännön, vallitsevien diskurssien ja paradigmojen yhteiskunnallinen konteksti vaikuttaa sopeutumistoimiin, muttei määrää niitä. Toiseksi, toimijoilla on erilaisia arvoja ja ideoita. He luokittelevat ja käsitteellistävät hallintoa ja päätöksentekoprosessia eri tavoin (esim. hyvinvointivaltio v. uusliberaalit ideat), ja heillä on myös erilaisia käsityksiä siitä, miten sopeutumisen pitäisi tapahtua. Koska eri toimijat kohtaavat toisiaan ja toimivat yhdessä sopeutumisen parissa, sopeutumistoimet voivat olla ristiriitaisia, ne voivat johtaa kompromisseihin, ja niissä voidaan käyttää markkinataloudelliseen, neuvottelevaan tai julkisen sektorin johtamaan sopeutumiseen perustuvia menetelmiä, jotka kilpailevat keskenään. Kolmanneksi, olemassa olevan yhteiskunnallisen kontekstin ja toimijoiden eri sopeutumislähestymistapojen yhdistelmä tulee näkyväksi sopeutumisen satunnaisuudessa ja koetussa puutteellisuudessa. Toisin sanoen, sopeutuminen on aina (osittain) tahatonta ja ohjaamatonta ja se todennäköisesti ei täytä kenenkään odotuksia onnistuneesta sopeutumisesta, vaikka yritetään suunnitella ja toteuttaa järkevää sopeutumista. Kaupungeissa sopeutuminen ei ole koskaan pelkästään teknistä toimintaa, eikä yksinkertaisesti rationaalisten päätöksien seuraus. Se on aina keskustelun ja poliittisen vuorovaikutuksen kohde. Tähän keskusteluun liittyy olennaisesti myös kysymys, ymmärretäänkö sopeutuminen tavallisen kaupunkisuunnittelun ja hallinnon osana, mahdollisena suunnittelun vallittavien paradigmojen uudistajana, vai itsenäisenä ja uutena kokonaisuutena kaupunkikehityksessä. fi
dc.format.extent 74 + app. 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 145/2017
dc.relation.haspart [Publication 1]: Klein, J. (2016). Embeddedness of climate change adaptation: established procedures and contending discourses for flood protection in Espoo, Finland. Local Environment, 21(2), 254–271. DOI: 10.1080/13549839.2014.945405
dc.relation.haspart [Publication 2]: Klein, J., Mäntysalo, R., & Juhola, S. (2016). Legitimacy of urban climate change adaptation: a case in Helsinki. Regional Environmental Change, 16(3), 815–826. DOI: 10.1007/s10113-015-0797-y
dc.relation.haspart [Publication 3]: Klein, J., Juhola, S., & Landauer, M. (2016). Local authorities and the engagement of private actors in climate change adaptation. Environment and Planning C: Government and Policy. OnlineFirst. DOI: 10.1177/0263774X16680819
dc.relation.haspart [Publication 4]: Landauer, M., Juhola, S., & Klein, J. The role of scale in integration of adaptation and mitigation in cities. Landscape and Urban Planning (submitted).
dc.subject.other Regional planning en
dc.subject.other Environmental science en
dc.subject.other Social sciences en
dc.title The Coincidence of the Settled and the Unsettling: Urban Climate Change Adaptation in Finland and Denmark en
dc.title Sopeutuminen ilmastonmuutokseen kaupungeissa Suomessa ja Tanskassa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword local level en
dc.subject.keyword climate change adaptation en
dc.subject.keyword urban planning en
dc.subject.keyword social network analysis en
dc.subject.keyword legitimacy en
dc.subject.keyword responsibility en
dc.subject.keyword policy instruments en
dc.subject.keyword paikallinen taso fi
dc.subject.keyword ilmastonmuutokseen sopeutuminen fi
dc.subject.keyword kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject.keyword sosiaalinen verkostoanalyysi fi
dc.subject.keyword legitimiteetti fi
dc.subject.keyword vastuu fi
dc.subject.keyword politiikkainstrumentit fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7551-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Mäntysalo, Raine, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.opn Hamin, Elisabeth M., Prof., University of Massachusetts, USA
dc.contributor.lab Spatial Planning and Transportation Engineering en
dc.rev Storbjörk, Sofie, Dr., Linköping University, Sweden
dc.rev Mees, Helen, Assistant Prof., Utrecht University, The Netherlands
dc.date.defence 2017-09-15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse