Learning Centre

”Älä päästä tietoa karkaamaan!” Keinoja tiedon säilyttämiseen työntekijän eläköityessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Katila, Saija
dc.contributor.author Helin, Tia
dc.date.accessioned 2017-08-17T08:49:30Z
dc.date.available 2017-08-17T08:49:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27717
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, millaisilla keinoilla voidaan pyrkiä estämään tiedon katoamista ennen kuin työntekijät jäävät eläkkeelle. Tutkimus toteutetaan eräässä suuressa suomalaisessa finanssialan yhtiössä. Kohdeorganisaatiossa, niin kuin monessa muussakin suomalaisessa organisaatiossa, on jäämässä paljon suurten ikäluokkien edustajia lähivuosina eläkkeelle. Tällöin herää huoli heidän tiedon ja osaamisen katoamisen riskistä, kun he jättävät organisaation ja siirtyvät eläkkeelle. Eläkkeelle lähtijöiden tieto on usein hiljaista ja vaikeasti tunnistettavissa, sillä se on pitkän kokemuksen ja osaamisen lopputulos. Tässä tutkimuksessa onkin tavoitteena löytää keinoja, joiden avulla eläkkeelle lähtijöiden tietoa ja osaamista pystytään säilyttämään. Tätä tarkastellaan sekä aiemman tutkimuksen pohjalta että empiirisen tutkimuksen avulla. Tutkimus toteutettiin laadullisen teemahaastattelun keinoin. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa kohdeorganisaation työntekijää. Haastateltavat pyrittiin valitsemaan erilaisista lähtökohdista, jotta tutkimukseen saadaan enemmän perspektiiviä. Haastateltavat ryhmittyivät neljään ryhmään, jotka olivat eläkkeelle lähtijät, esimiehet ja johto, henkilöstöpäällikkö sekä Y-sukupolven edustaja. Kaikki teemahaastattelut toteutettiin kohdeorganisaation pääkonttorilla pääkaupunkiseudulla, jossa myös kaikki haastateltavat työskentelevät. Aineiston keruu toteutettiin maaliskuun 2017 aikana, jonka jälkeen aineisto litteroitiin sekä suoritettiin aineiston analysointi. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Teoreettinen viitekehys rakentuu hiljaisen tiedon, tiedon johtamisen sekä tiedon katoamisen seurausten ympärille. Näitä on tarkasteltu erityisesti nojautuen tämän tutkimuksen kontekstiin, eläköitymistilanteeseen. Haastatteluissa nousi esille monia erilaisia keinoja, joihin organisaatioissa kannattaa kiinnittää huomiota suunniteltaessa eläköityvän työntekijän tiedon säilyttämistä. Olen koostanut tutkimustuloksista eräänlaisen muistilistan tiedon säilyttämisen tueksi, jota organisaatioissa voi hyödyntää eläköitymistilanteessa. Keinoja, jotka erityisesti korostuivat, liittyvät ennakointiin ja suunnitteluun, mentorointiin sekä dokumentointiin. Nämä ovat keinoja, jotka usein nousevat aiemmassakin kirjallisuudessa esille ja näitä on paljon tarkasteltu muissakin tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa korostetaan näiden lisäksi sitä, että eläkkeelle lähtijöiden tiedon jakamista pitäisi tukea, jotta tietoa ei pääse katoamaan heidän mukanaan. Eläkkeelle lähtijöille pitäisi mahdollistaa arvokas eläköityminen, jotta he paremmin motivoituisivat esimerkiksi jakamaan tietoaan muille. Arvostuksen merkitys nostettiin jokaisessa haastattelussa esille, mutta tätä ei ole kovinkaan paljon aiemmassa kirjallisuudessa tarkasteltu. fi
dc.description.abstract This Master’s thesis studies how the knowledge-loss can be prevented before employees are retiring. The study has been carried out in a Finnish financial services company. The retirement of the generation of baby boomers is an extremely topical theme in the case company and in other companies in Finland because many employees are retiring in the next few years. The concern of retiring’s knowledge is noteworthy. They usually have a lot of tacit knowledge which is hard to recognize. In this study, the aim is to find ways to retain retiring’s knowledge and prevent the knowledge-loss. This study is based on both the earlier literature and the empirical study. The study has been conducted as a qualitative semi-structured interview. The data has been collected by interviewing eight employees of the case company. The interviewees were chosen from different premises in order to have diverse perspective to the study. The interviewees formulated four various kinds of groups which were retirings, supervisors and management, a HR-manager and a representative of the generation Y. All the interviews were conducted at the headquarters of the company where also all interviewees are working. The data collection was made in March 2017 and after that the data was transcribed and analysed. The analysis was done with the help of the data-driven content analysis. The theoretical framework builds upon earlier studies of tacit knowledge, knowledge management and consequences of knowledge-loss. These all themes are examined from the perspective of the retirement situation. From the interviews, several ways to prevent the knowledge-loss came up that organizations should pay attention when the retention of retiring’s knowledge is being planned. I have created a type of checklist to support the retention of knowledge. Organisations can utilize the study to help the retention planning in the retirement situations. Ways that were especially highlighted in the interviews were proactive planning and mentoring between a retiring and a successor. Additionally, documentation was raised which can support for example mentoring when knowledge will be stored in writing. These are ways that are usually highlighted in literature and largely studied in earlier studies too. In this study, the retiring’s support is also emphasized. Organizations need to enable for example appreciative retirement for retirings in addition to previous ways. This has a significant impact on how motivated retirings are to share their knowledge to others. The appreciation of retirings was raised in all the interviews but this is not studied much in earlier studies. en
dc.format.extent 99
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title ”Älä päästä tietoa karkaamaan!” Keinoja tiedon säilyttämiseen työntekijän eläköityessä fi
dc.title “Don't let knowledge get away!” Ways to prevent the knowledge-loss before employees are retiring en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword eläköityminen fi
dc.subject.keyword suuret ikäluokat fi
dc.subject.keyword hiljainen tieto fi
dc.subject.keyword tiedon johtaminen fi
dc.subject.keyword tiedon siirtäminen fi
dc.subject.keyword tiedon säilyttäminen fi
dc.subject.keyword tiedon katoaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201708176621
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Management and International Business (MIB) en
dc.subject.helecon johtaminen fi
dc.subject.helecon tietotalous fi
dc.subject.helecon tietämyksenhallinta fi
dc.subject.helecon hiljainen tieto fi
dc.subject.helecon työntekijät fi
dc.subject.helecon työ fi
dc.subject.helecon vaihtuvuus fi
dc.ethesisid 15089
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse