Learning Centre

Large-eddy simulation of a round jet in a cross-flow

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Majander, Petri
dc.date.accessioned 2012-02-24T07:43:01Z
dc.date.available 2012-02-24T07:43:01Z
dc.date.issued 2006-12-01
dc.identifier.isbn 951-22-8405-7
dc.identifier.issn 1795-4584
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2767
dc.description.abstract Several aspects of large-eddy simulations (LES) are studied in this thesis. In the first part computational requirements and methods are compared for the calculation of unsteady incompressible flow. Explicit time integration methods are efficient especially in simple flow geometries and with low Reynolds numbers. An Adams-Bashford fractional time-stepping scheme is used in the turbulent channel flow computations. The Smagorinsky model is a baseline subgrid-scale model used in LES. This and the dynamic version are assessed in a turbulent channel flow. The models do not necessarily improve the results at a low Reynolds number if the calculation is stabilized enough by the molecular or numerical viscous effects. With the second-order central scheme the numerical error is estimated to be greater than the filtered stresses from the momentum equations. This estimate alone suggests that there is no accurate model for instantaneous stresses for the low-order schemes. The main role of the subgrid-scale model is to remove energy from the resolved scales and hence to stabilize the calculation. LES in any practical application, even at a low-Reynolds number, requires high computational resources. A parallel solver based on a multi-block approach is written, where computational domain is divided between many structured blocks. The blocks assigned to different processors communicate at the boundaries with an MPI standard. The solver is tested with a turbulent cavity and a pipe flow. A linear speed-up and scale-up are achieved with equally balanced processors loads. A large-eddy simulation of a round jet penetrating normally into a cross-flow is computed. The jet-to-cross-flow velocity ratio is 2.3 at a Reynolds number of 46 700, based on the jet bulk velocity and the jet diameter. The simulation is performed both with a steady and an unsteady boundary condition at the jet inlet pipe. A passive scalar is discretized both with a central and a TVD discretization. The results are compared with each other and the experimental measurements of Crabb, Durão and Whitelaw. The computation reproduced many phenomena present in such a flow, like the shear layer ring vortices and a counter-rotating vortex pair. In general, a reasonable agreement with the measurements was obtained. The unsteady boundary condition at the jet inlet increases the spreading of the jet slightly. en
dc.description.abstract Tässä väitöstyössä tutkitaan ja sovelletaan suurten pyörteiden menetelmää (large-eddy simulation, LES). Ensimmäisessä osassa tutkitaan aikaintegrointimenetelmiä. Alhaisella Reynoldsin luvulla ja yksinkertaisella virtausgeometrialla eksplisiittiset menetelmät ovat huomattavasti nopeampia kuin vaihtoehtona kokeiltu implisiittinen menetelmä. Adams-Bashford-menetelmää käytetään turbulentin kanavavirtauksen laskentaan. Smagorinski-malli on yleisimmin käytetty alihilamalli LES:ssa. Tätä ja sen dynaamista versiota kokeillaan turbulentissa kanavavirtauksessa. Alihilamalli ei välttämättä paranna simulointitulosta alhaisella Reynoldsin luvulla, jos molekyläärinen tai numeerinen viskositeetti vakauttaa riittävästi laskentaa. Toisen kertaluvun keskeisdifferenssillä arvioidaan numeerisen virheen olevan suurempi kuin liikemääräyhtälöstä suodatettujen jännitysten suuruus. Tämän arvion sanoma on, että hetkellisten alihilajännitysten tarkka mallinnus on mahdotonta alhaisen kertaluvun diskretoinneilla. Alihilamallinnuksen tehtävä on vakauttaa laskenta poistamalla energiaa pienimmän mittakaavan ratkaistusta virtauksesta. LES vaatii paljon laskentatehoa jopa suhteellisen pienellä Reynoldsin luvulla. Väitöstyössä on kehitetty rinnakkaistettu ratkaisija, jossa laskenta-alue jaetaan useaan lohkoon. Kunkin lohkon virtaus ratkaistaan omassa prosessorissaan ja reunaehdot välitetään MPI-viestinvälityskirjaston avulla. Rinnakkaistettu ratkaisija validoidaan turbulentin onkalovirtauksen ja putkivirtauksen avulla. Lineaarinen skaalautuminen saavutetaan tasapainotetuilla prosessorikuormilla. Sovelluksena lasketaan suihkuvirtauksen kohtisuora tunkeutuminen poikittaiseen virtaukseen. Suihkun keskinopeus on 2,3 -kertainen ristivirtaukseen nopeuteen nähden ja suihkuvirtauksen nopeuteen ja läpimittaan perustuva Reynoldsin luku on 46 700. Simuloinnissa käytetään sekä kiinteitä että ajasta riippuvia reunaehtoja. Skalaariyhtälö ratkaistaan suihkun leviämisen tutkimiseksi. Sen diskretointiin käytetään sekä keskeisdifferenssiä että TVD-diskretointia. Eri tavoin laskettuja tuloksia verrataan toisiinsa ja Crabbin, Durãon ja Whitelawn mittaamiin tuloksiin. Simuloinnit tuottivat monia piirteitä, joita on kokeellisesti havaittu tämänkaltaisissa virtauksissa. Ajan suhteen muuttuvat reunaehdot putken sisääntulossa aiheuttavat suihkun nopeamman leviämisen. fi
dc.format.extent 62, [118]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries TKK dissertations en
dc.relation.ispartofseries 43 en
dc.relation.haspart Majander P., Siikonen T., A comparison of time integration methods in an unsteady low-Reynolds-number flow, International Journal for Numerical Methods in Fluids, vol 39, pp 361-390, 2002. [article1.pdf] © 2002 John Wiley & Sons. By permission.
dc.relation.haspart Majander P., Siikonen T., Evaluation of Smagorinsky-based subgrid-scale models in a finite-volume computation, International Journal for Numerical Methods in Fluids, vol 40, pp 735-774, 2002. [article2.pdf] © 2002 John Wiley & Sons. By permission.
dc.relation.haspart Majander P., Siikonen T., A parallel multi-block Navier-Stokes solver for large-eddy simulation in complex flows, 8th Finnish Mechanics Days, Espoo, Finland, pp. 395-406, June 12-13, 2003. [article3.pdf] © 2003 by authors.
dc.relation.haspart Majander P., Siikonen T., Large-Eddy Simulation of a Round Jet in a Crossflow, Proceedings of the 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2004), Jyväskylä, Finland, July 24-28, 2004. [article4.pdf] © 2004 by authors.
dc.relation.haspart Majander P., Siikonen T., Large-eddy simulation of a round jet in a cross-flow, International Journal of Heat and Fluid Flow, vol 27, pp 402-415, 2006. [article5.pdf] © 2006 Elsevier Science. By permission.
dc.subject.other Mechanical engineering en
dc.title Large-eddy simulation of a round jet in a cross-flow en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Mechanical Engineering en
dc.contributor.department Konetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword large-eddy simulation en
dc.subject.keyword jet in a cross-flow en
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-008258
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.lab Laboratory of Applied Thermodynamics en
dc.contributor.lab Sovelletun termodynamiikan laboratorio fi
local.aalto.digifolder Aalto_68156
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics