Hyppyjä tukitasossa: investointitukien vaikutusten ekonometrinen selvitys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Terviö, Marko
dc.contributor.advisor Einiö, Elias
dc.contributor.author Buri, Riku
dc.date.accessioned 2017-07-04T08:42:49Z
dc.date.available 2017-07-04T08:42:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27225
dc.description.abstract Tutkin empiirisesti, miten Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2007 myöntämät investointituet ovat vaikuttaneet yritysten tuotannollisiin investointeihin ja työntekijöiden määrään kehitykseen tuen myöntövuonna ja sen jälkeen. Pienet yritykset ovat Suomessa oikeutettuja suurimpiin investointitukiin. Hyödynnän empiirisessä strategiassani tätä Suomen tukiohjelman erityispiirrettä sekä vuonna 2005 tapahtunutta muutosta pienten ja keskisuurten yritysten kokoluokituksessa. Yritysten koko määritellään taseen loppusumman, liikevaihdon ja henkilöstömäärän perusteella. Kokoluokitukseen vaikuttaa yrityksen kolme viimeisintä tilinpäätöstä. Muutos kokoluokituksessa luo koeasetelman, jonka avulla pystyn vertailemaan yrityksiä, jotka poikkeavat merkittävästi toisistaan vain investointitukitasoltaan. Estimoin epäjatkuvuusregressiomallin, joka arvioi tukien vaikutuksia juuri uuden taseen raja-arvon ympärillä oleville yrityksille. Aineistonani käytän Tilastokeskuksen yritystuki- ja tilinpäätöstietokantaa. Tutkielmassani havaitsen, että yksi tukieuro on nostanut yritysten aineellisia investointeja 3,21 eurolla. Tämä viittaisi siihen, että iso osa investointituista olisi kohdistettu hankkeisiin, jotka olisivat ilman tukea jääneet tekemättä. Työllisyyteen tuilla ei ole ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta, mikä viittaisi siihen, että mahdollinen tuotannon laajentuminen on pystytty toteuttamaan ilman lisätyöntekijöitä. Pystyn tuottamaan uutta tietoa investointitukien vaikutuksista Suomessa. Toisin kuin monissa aikaisemmissa samaa aihetta käsittelevissä suomalaisissa selvityksissä tutkimukseni perustuu luotettavaan koeasetelmaan. Poiketen monista kansainvälisistä tutkimuksista tulokseni kertovat suorien investointitukien lisäksi miten investointilainat ovat vaikuttaneet yritysten toimintaan. Yritystuet vaikuttavat kansantalouden toimintaan monella tavalla, joista vain osaa on pystytty mittamaan tässä tutkimuksessa. Investointi- ja työllisyysvaikutusten saavuttaminen on kuitenkin edellytys sille, että tuilla voitaisiin saavuttaa talouskasvua. Ilman havaittuja vaikutuksia investointeihin tuet ovat vain olleet tulonsiirto veronmaksajilta yritysten omistajille. Tästä syystä investointitukien yritystason työllisyys- ja investointivaikutusten tutkiminen on keskeistä vaikka niiden perusteella ei voidakaan vielä tehdä lopullisia johtopäätöksiä tukien kokonaisvaikutuksista. fi
dc.description.abstract This thesis empirically examines how investment subsidies affected equipment investment and staff headcount of subsidized firms. Since 2007 small firms have been entitled to largest investment grants in Finland. The estimation strategy employed in this paper exploits this special feature of the Finnish investment grant program and a change in the small and medium-sized enterprises definition that occurred in 2005. The size status of a firm is based on its last three financial statements. The factors determining whether an enterprise is small are staff headcount, turnover and balance sheet. I implement a Regression Discontinuity design to study how investment subsidies granted in 2007 have affected firms that were on both sides of the new balance sheet threshold set for small firms in year 2004. I use the Financial Statement and Business aid databases provided by Statistics Finland. I estimate that on average one subsidy euro has increased equipment investment in subsidized firms by 3,21 euros. This suggests that a large portion of the subsidies have been granted to marginal projects that without subsidies would not have been conducted. Based on my results investment subsidies have not affected statistically significantly the staff headcount of subsidized firms. This might indicate that the subsidized firms have been able to expand production without hiring new employees. The results from this thesis provide new information on the firm level effects of investment subsidies in Finland. In contrast to many previous studies conducted in Finland my results are based on improved identification framework. Compared to previous international studies on the effects of investment subsidies I am able to provide information also on the effects of investment loans and not only direct grants. Investment subsides can potentially affect economic growth through many channels. However a necessary first condition for the subsidies to be growth enhancing is that they need to affect the subsidized firm’s investment decision. The results from this thesis are of interest to policymakers even though based on this study we cannot examine the net welfare effects of the investment grant program because without any firm-level effects the subsidies have only been a transfer of funds from taxpayers to firm owners. en
dc.format.extent 65
dc.language.iso fi fi
dc.title Hyppyjä tukitasossa: investointitukien vaikutusten ekonometrinen selvitys fi
dc.title Discontinuities in subsidy levels: a microeconometric evaluation of investment subsidies en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword taloustiede fi
dc.subject.keyword yritystuet fi
dc.subject.keyword mikroekonometria fi
dc.subject.keyword investoinnit fi
dc.subject.keyword työllisyys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707046259
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Economics en
dc.subject.helecon taloustieteet fi
dc.subject.helecon mikrotalous fi
dc.subject.helecon ekonometria fi
dc.subject.helecon investoinnit fi
dc.subject.helecon rahoitus fi
dc.subject.helecon valtiontuki fi
dc.subject.helecon työllisyys fi
dc.ethesisid 15080
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account