Learning Centre

A Fest 16 — Kan rörlig grafik vara den igenkännbara faktorn i en visuell identitet?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Heinänen, Saku
dc.contributor.author Appelberg, Luka
dc.date.accessioned 2017-07-04T07:12:17Z
dc.date.available 2017-07-04T07:12:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27152
dc.description.abstract Min avhandling behandlar kombinationen av rörlig grafik och visuella identiteter. I första delen av avhandlingen går jag in på båda ämnen enskilt på ett teoretiskt plan genom att undersöka ämnen genom olika exempel och fall från olika synvinklar. Jag går in på utvecklingen av båda ämnen från ett historisk och i rörlig grafik även från ett teknologiskt perspektiv. I avhandlingens andra del kombinerar jag båda ämnen ihop på ett praktiskt plan genom min produktion av den visuella identiteten för Aalto Festival 2016 (A Fest 16). Här går jag in på de olika uppbyggande delarna som binder ihop arbetet och förklarar mina tankar bakom beslut jag gjorde under processen. Jag går in på visuella identiteter och vad som identifierar en. Genom att beskriva visuella identiteter som ”en samling visuella associationer” och genom att gå in på de beskrivande faktorerna anlitar jag rörlig grafik som en definierande egenskap. Jag går igenom den kollektiva uppfattningens utveckling av en visuell identitet från den dominerande korporativa uppfattningen till den nuvarande möjligheten av flexibla visuella identiteter och deras positiva och negativa egenskaper. Från flexibla identiteter gör jag en åsnebrygga till rörlig grafik genom att behandla rörlig grafik som den fjärde dimensionen till visuella identiteter. I min avhandling går jag djupt in på rörlig grafik och dess teknologiska utveckling och orsaker bakom det. Jag bygger upp definitionen av rörlig grafik genom att igenom dess ursprung, historiska popularisering, tekniska bidragande lösningar och hur de har utvecklats till denna dag. Jag går igenom den rörliga grafikens interaktiva dimension och hur skådaren/användaren bidrar till uppbyggandet av rörlig grafik och hur det kan fungera som en assisterande roll i användargränssnitt. Jag förklarar också rörelse som språk genom olika exempel som visar hur mycket av det vi uppfattar från rörelse bygger på hur objekt beter sej i vår fysiska värld. I presenterandet av forskningssubjektet, A Fest 16, förklarar jag mina val inom designen genom en generell metod av presentation. I texten går jag in på faktorer som bidrog till mina slutsatser och på vilket sätt dessa kom att inverka mitt arbete. Jag går även in på mina tankar om utnyttjandet av rörlig grafik i arbetet och vad det bidrog med till den visuella identiteten. sv
dc.description.abstract My thesis is about the combination of motion graphics and visual identities. In the first part I'm writing about both subjects on a theoretical level through research of examples from different perspectives. I go into the development from a historical and in motion graphics also from a technological point of view. In the second part of my thesis I combine both subjects on a practical level through my production of the visual identity for Aalto Festival 2016 (A Fest 16). Here I write about the factors that bind together the work and I explain my thought process behind the decisions that I made. I go into visual identities and what identifies one. Through describing them as a "collection of visual associations" and through going into the describing factors I use motion graphics as a defining attribute. I go through the collective development of visual identities from dominating corporate conception to present possibility of flexible visual identities and their positive and negative attributes. From flexible identities I bridge to motion graphics by using motion graphics as the fourth dimension of visual identities. In my thesis I dive into motion graphics and its technological development. I explain the definition of motion graphics through its origin, historical popularity, contributing technological solutions and what is the conception of it today. I go into its interactive dimension and explain how the viewer/user contributes to the movement and how motion graphics has an accisting role in user-interfaces. I also explain the language of the movement through examples that show how much that we perceive from movement is based on how objects move in our physical world. In the presenting of the research subject, A Fest 16, I explain my choices in the design through a general method of presenting visual identities. In the text I go into contributing factors and how they effected my work. I also explain my thoughts of using motion graphics in the identity and what kind of impact it had. en
dc.format.extent 48
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso sv en
dc.title A Fest 16 — Kan rörlig grafik vara den igenkännbara faktorn i en visuell identitet? sv
dc.title A Fest 16 — Can motion graphics be the defining factor in a visual identity? en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword visuell sv
dc.subject.keyword identitet sv
dc.subject.keyword rörlig sv
dc.subject.keyword grafik sv
dc.subject.keyword brand sv
dc.subject.keyword produktion sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707046147
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Karhumaa, Arja
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics