Commodity, design or game? Directions for consultant-driven group building management

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Soini, Katja
dc.contributor.advisor Rytkönen, Eelis
dc.contributor.author Jääskeläinen, Emmi
dc.date.accessioned 2017-07-04T07:11:10Z
dc.date.available 2017-07-04T07:11:10Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27141
dc.description.abstract Housing is one of the society’s largest investments and most significant forms of consumption. In addition to a basic human necessity, housing is also a commodity and increasingly an artifice for inhabitants’ identity-creation. Despite diversifying needs and desires for housing, industrial urban housing production in Finland has remained stagnant on incremental improvements and rather similar traditional and uniform outcomes designed for a universal average inhabitant. Dwellings are expensive prototypes, but without realised projects, it is difficult to create demand for innovative urban housing production. The prevalent incentives for new approaches seem inadequate, and stakeholders’ risk management often guides decisions towards investment- and market-driven production: conventional is considered safe. This undermines the transformative capability of design to influence sociocultural shifts and modify markets. Group building is an alternative model for housing development that has potential to cause large scale disruption in the housing market. When client is simultaneously developer, funder and end user, motivation to produce better-than-adequate solutions to differing individual needs and desires should be in place. It then becomes the inarguably difficult role of professional group building consultants to make the possibilities of design (and their cost effects, etc.) visible to the user within the available resources, so that they can make well informed decisions regarding their own dwellings. The challenge is finding commercially viable models for ensuring sufficiently individual apartments for different and sometimes latent user needs, whilst simultaneously retaining a level of universality and adaptability for future residents. This thesis project, commissioned by construction company Fira Group Ltd, contributes to the diversification of commercial urban housing by exploring the possibilities and challenges of consultant-driven group building management from a strategic and service design perspective. Based on insights derived from client company’s ongoing pilot project (Malagankatu 2 in Jätkäsaari, Helsinki) and interviews with key stakeholders, new directions are proposed for future service development. Thesis outcomes are three scenarios for a renewed service process with a scope in near future, and a roadmap for service development. Thesis project is linked to and conducted parallel to client company’s internal service model development, embedding it in a real-world context. en
dc.description.abstract Asuminen on yksi yhteiskunnan suurimmista sijoituksista ja suurin yksittäinen kulutusmuoto. Asunto on paitsi välttämätön perustarve, myös kulutushyödyke ja yhä enenevissä määrin identiteetin luomisen väline. Asumisen tarpeiden ja toiveiden monipuolistumisesta huolimatta suomalainen teollinen asuntotuotanto kehittyy hitaasti ja tuottaa hyvin samankaltaisia perinteisiä ja yhdenmukaisia asuntoja, jotka on suunniteltu kuvitteelliselle keskivertoasukkaalle. Rakennukset ovat kalliita prototyyppejä, mutta ilman toteutettuja esimerkkejä on vaikea kuvitella syntyvän myöskään kysyntää uudenlaiselle asuntotuotannolle. Nykyiset kannustimet kokeilevaan kerrostalotuotantoon vaikuttavat riittämättömiltä, ja eri osapuolten riskinhallinta ohjaa usein sijoitus- ja markkinaehtoiseen tuotantoon: tuttua pidetään turvallisena. Tämä aliarvioi ja heikentää muotoilun vaikutusmahdollisuuksia sosiokulttuuriseen kehitykseen ja markkinoiden muutokseen. Ryhmärakennuttaminen on vaihtoehtoinen asuntotuotannon malli, joka voi mahdollisesti aiheuttaa murroksen asuntomarkkinoilla. Kun asiakas on samalla rakennuttaja, rahoittaja ja loppukäyttäjä, pitäisi motivaation täyttää omat, erityiset tarpeet olla kohdallaan. Ammattimaisen ryhmärakennuttajakonsultin epäilemättä vaikeaksi tehtäväksi muodostuu resurssien asettamissa rajoissa suunnittelun mahdollisuuksien (ja niiden kustannus- ym. seurausten) näkyväksi tekeminen, jotta käyttäjä voi tehdä hyvin perusteltuja, omaa asumistaan koskevia päätöksiä. Vaikeutena on sellaisten kaupallisesti kannattavien mallien löytäminen, joilla voidaan toisaalta vastata asukkaan yksilöllisiin ja toisinaan piileviin tarpeisiin, ja toisaalta säilyttää asunnon soveltuvuus ja muokattavuus tuleville asukkaille. Tämä rakennusyhtiö Fira Group Oy:n toimeksiannosta tehty lopputyö edistää kaupallisen kerrostaloasuntotuotannon monipuolistamista tutkimalla konsulttivetoisen ryhmärakentamisen haasteita ja mahdollisuuksia strategisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Työ esittää palvelulle uusia kehityssuuntia pohjautuen tilaajayrityksen käynnissä olevasta pilottikohteesta (Malagankatu 2, Jätkäsaari, Helsinki) tehtyyn taustatutkimukseen sekä sidosryhmien haastatteluihin. Työn lopputulokset ovat kolme lähitulevaisuuteen sijoittuvaa vaihtoehtoa konsulttivetoisen ryhmärakennuttamisen prosessille sekä palvelun kehityssuunnitelma. Työ on liitetty tilaajayrityksen sisäiseen kehitystyöhön, joten työllä on todellinen konteksti. fi
dc.format.extent 78
dc.language.iso en en
dc.title Commodity, design or game? Directions for consultant-driven group building management en
dc.title Hyödyke, suunnittelupalvelu vai peli? Kehityssuuntia konsulttivetoiselle ryhmärakennuttamiselle fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword housing development en
dc.subject.keyword housing production en
dc.subject.keyword group building en
dc.subject.keyword group building management en
dc.subject.keyword consultant-driven en
dc.subject.keyword service design en
dc.subject.keyword service development en
dc.subject.keyword strategic design en
dc.subject.keyword asuntotuotanto fi
dc.subject.keyword ryhmärakennuttaminen fi
dc.subject.keyword palvelumuotoilu fi
dc.subject.keyword käyttäjälähtöisyys fi
dc.subject.keyword asuminen fi
dc.subject.keyword asunnot fi
dc.subject.keyword Fira Group Oy fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707046136
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor McGrory, Peter
dc.programme International Design Business Management en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account