The use of experience flow mapping to identify improvement initiatives in the cardiac catheterization care flow

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nilsen, Egil
dc.contributor.author Granfelt, Robert
dc.date.accessioned 2017-07-04T06:31:57Z
dc.date.available 2017-07-04T06:31:57Z
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27086
dc.description.abstract Healthcare providers in Finland are facing growing productivity and competitive challenges due to the aging population, the ongoing Social and Healthcare reform, and the accelerating advancements in technology. In order to prevail healthcare providers need to stay competitive by attracting more patients and talented staff, and by focusing on operational efficiency. This master’s thesis research is based on a joint development initiative between Philips and a client hospital specialized in the treatment of the heart. The development initiative focused on improving patient experience, staff wellbeing and operational efficiency, through the use of an experience flow mapping project methodology, with the aim to discover future improvement initiatives to the cardiac catheterization care flow of the client hospital. The experience flow mapping methodology includes elements of customer and patient experience, as well as customer and patient journey mapping. Data and in-sights are gathered from the care flow through interviews, observations, co-creation workshops, secondary data, KPI analysis and industry benchmarking, and the results are mapped on a highly visual journey map poster. The future improvement initiatives are proposed based on the care flow insights and the KPI analysis results. Within the experience flow mapping project 12 potential improvement initiatives were identified for the cardiac catheterization care flow of the client hospital. The ones that were prioritized by the client hospital to be the most important and urgent ones to implement were to expand the role of nursing to include more demanding areas of responsibility, and to conduct a cardiac catheterization room utilization performance improvement initiative focused on turnover time reduction and first case on time start precision, and to develop key integrations between different information systems to reduce duplicate and inefficient documentation processes. Although the agreed project deliverables were met and significant potential improvement initiatives were discovered, the experience flow mapping project methodology show some areas that could be improved for future utilization in similar care flow mapping projects. en
dc.description.abstract Suomessa terveydenhuollon tarjoajilla on kasvavat tuottavuus- ja kilpailukykyhaasteet, jotka johtuvat väestön ikääntymisestä, meneillään olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, sekä kiihtyvästä teknologiakehityksestä. Pärjätäkseen tässä muuttuvassa ympäristössä, terveydenhuollon tarjoajien on pysyttävä kilpailukykyisinä vetämällä puoleensa enemmän potilaita ja terveydenhuollon osaajia, sekä keskittymällä toiminnan tehokkuuteen. Tämä diplomityö perustuu Philipsin ja sydänhoitoon erikoistuneen asiakassairaaalan yhteiseen kehityshankkeeseen. Kehityshanke keskittyi potilaskokemuksen parantamiseen, henkilöstön hyvinvointiin, sekä operatiiviseen tehokkuuteen hyödyntämällä kokemusten vuokartoitus projektimenetelmää. Tavoitteena oli havaita ja ehdottaa tulevia kehityshankkeita sairaalan sydänkatetroinnin hoitopolkuun liittyen. Kokemusten vuokartoitusmenetelmä sisältää elementtejä asiakkaan ja potilaan kokemuksista sekä konsepteista asiakaspolku ja potilaan polku. Hoitopolusta kerätään tietoa ja löydöksiä haastatteluiden, havainnoinnin, työpajojen, hoitotilastojen ja keskeisten suorituskyvyn mittareiden analyysin ja ”benchmark”-vertailun avulla, jonka jälkeen tulokset kartoitetaan ja kootaan visuaaliselle asiakaspolun kartalle. Tulevat potentiaaliset kehityshankkeet ehdotetaan hoitopolun löydöksien ja keskeisten suorituskyvyn mittareiden analyysin perusteella. Kokemusten vuokartoitusprojektin tuloksena havaittiin 12 potentiaalista kehityshanketta sairaalan sydänkatetroinnin hoitopolkuun liittyen. Ne kehityshankkeet, jotka sairaalan henkilökunta priorisoi tärkeimmiksi ja kiireellisimmiksi, olivat sairaanhoitajien roolin laajentaminen sisältämään vaativampia vastuualueita, katetrointisalien fokusoitu käyttöasteen parannushanke, sekä eri avaintietojärjestelmien integroiminen vähentääkseen kaksinkertaisia ja tehottomia dokumentaatioprosesseja. Vaikka projektin sovitut suoritteet saavutettiin ja merkittäviä potentiaalisia kehityshankkeita ehdotettiin, on kokemusten vuokartoitus projektimenetelmässä alueita, joita voitaisiin kehittää tulevia vastaavia hoitopolun kartoitus- ja kehittämisprojekteja varten. fi
dc.format.extent 60 + 4
dc.language.iso en en
dc.title The use of experience flow mapping to identify improvement initiatives in the cardiac catheterization care flow en
dc.title Kokemusten vuokartoitusmenetelmän hyödyntäminen kehityshankkeiden tunnistamiseksi sydänkatetroinnin hoitopolussa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword care flow en
dc.subject.keyword cardiac catheterization en
dc.subject.keyword patient experience en
dc.subject.keyword patient journey map en
dc.subject.keyword customer experience en
dc.subject.keyword customer journey map en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707045983
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Otto, Kevin
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9489
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account