Improving Requirements Engineering and Usability Testing Practices for Agile SaaS Development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Gauriloff, Niila
dc.contributor.author Kinnunen, Hanna-Mari
dc.date.accessioned 2017-07-04T06:28:49Z
dc.date.available 2017-07-04T06:28:49Z
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27052
dc.description.abstract Both requirements engineering and usability testing practices are well documented in the literature, but implementing them in real life as a part of agile software development is not self-evident.  The situation gets even more complicated when the customer base of the product is diverse. This thesis seeks solutions for research problem of how requirements can be defined and managed in a SaaS (Software as a Service) product that has multiple customer segments. The goal for the literature review was to find good practices for requirements engineering and usability testing that could be implemented to the development of the target product. Empirical study was done by using insider action research method. Several of the suggested good practices and activities were tried out and the results analysed. The empirical study begun with customer segmentation during the current state analysis. It was used as a basis during the rest of the project. Four separate customer collaboration methods were tested: survey, interviewing, observing and user testing. The survey was a very good method for getting large amount of both qualitative and quantitative data about the usability and requirements of the target product. Interviewing and user testing gave more insights to workflows and business models of the customers. Furthermore, they revealed some missing features and usability issues about the product. Observing gave some insight about the customer’s use of the software but it did not seem to be as informative than expected. Important success factor for this project was to assign a dedicated person inside the company who is responsible for requirements management and usability - the product owner. That change enabled implementing the use of scrum in the development of the target software.  Conclusion is that the complex customer base of the product can be analysed and managed by creating a customer segmentation and to use it as a basis for all the requirements engineering and usability testing practices. The product owner can facilitate these activities and it is advisable to use multiple customer collaboration methods to gain as thorough big picture as possible. en
dc.description.abstract Sekä vaatimusmäärittely että käytettävyystestaus on hyvin määritelty ja dokumentoitu kirjallisuudessa, mutta niiden soveltaminen ketterään tuotekehitykseen ei ole itsestään selvää. Tilanne muuttuu entistä haastavammaksi, kun tuotteen asiakaskunta sisältää monipuolisen kirjon eri tyyppisiä organisaatioita. Tämä diplomityö etsii ratkaisuja tutkimusongelmaan “kuinka vaatimuksia voidaan määritellä ja hallita SaaS-tuotteessa (Software as a Service), jolla on monia eri asiakassegmentteja”. Kirjallisuuskatsauksen tavoite oli löytää hyviä käytäntöjä kohdetuotteen vaatimusmäärittelyyn ja käytettävyystestaukseen. Empiirinen osa toteutettiin toimintatutkimuksena, jonka toteuttaja oli tämän työn tekijä. Useita ehdotettuja hyviä toimintatapoja ja menetelmiä kokeiltiin käytäntöön työn aikana ja saadut tulokset analysoitiin. Empiirinen tutkimus aloitettiin luomalla asiakassegmentointi osana lähtötilan analyysia. Koko loppuprojekti suunniteltiin tämän tiedon pohjalta. Neljää eri menetelmää asiakasyhteistyöhön kokeiltiin: kysely, haastattelu, havainnointi ja käytettävyystestaus. Kyselystä saatiin suuri määrä sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa käytettävyydestä ja tuotteen vaatimuksista. Haastattelu ja käytettävyystestaus tuottivat lisätietoa kohdeasiakkaiden työprosesseista ja organisaatioiden toiminnasta. Näiden menetelmien käyttö toi esiin myös puuttuvia ominaisuuksia ja käytettävyyshavaintoja. Havainnointi antoi lisätietoa asiakkaan ohjelmiston käytöstä, mutta se ei vaikuttanut niin hyödylliseltä menetelmältä kuin kirjallisuuden perusteella odotettiin. Kohdeorganisaatiossa otettiin tuoteomistaja-rooli käyttöön täysipainoisesti, jonka vastuulla on vaatimusmäärittely- ja käytettävyystestausprosessit. Tämä muutos myös mahdollisti scrumin täysipainoisen käyttöönoton kehitysprosessiksi. Työn johtopäätös on, että asiakassegmentointi voi auttaa tuotteen monipuolisen asiakaskunnan jäsentelyssä ja sitä pystyy myös käyttämään hyväksi vaatimusmäärittelyn ja käytettävyystestauksen menetelmiä käytettäessä. Tuoteomistaja on vastuussa näiden menetelmien käytöstä ja hänen kannattaa käyttää useita eri asiakasyhteistyön menetelmiä, jotta hän saavuttaa mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan tuotteesta ja siihen liittyvistä vaatimuksista. fi
dc.format.extent 95
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Improving Requirements Engineering and Usability Testing Practices for Agile SaaS Development en
dc.title Ketterän SaaS kehityksen vaatimusmäärittelyn ja käytettävyystestauksen menetelmien kehittäminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword requirements engineering en
dc.subject.keyword SaaS en
dc.subject.keyword customer segmentation en
dc.subject.keyword usability testing en
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword agile en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707045949
dc.programme.major Software and Service Engineering fi
dc.programme.mcode SCI3043 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kauppinen, Marjo
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
dc.ethesisid Aalto 9502
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account