Tietoliikennepalveluiden kanta-asiakasohjelman merkityksellisyys kuluttajalle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Kaikkonen, Saija
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:17Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:17Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/269
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kokevatko teleoperaattorin asiakkaat tietoliikennepalveluiden kanta-asiakasohjelman merkityksellisenä ja mistä tämä merkityksellisyys rakentuu. Aiemmassa tutkimuksen palveluiden ja kanta-asiakasohjelmien merkityksellisyyttä on käsitelty vain vähän. Lisäksi tarkoituksena oli etsiä tietoliikenneoperaattorin asiakkaista ryhmiä, jotka eroavat tietoliikennepalveluiden kanta-asiakasohjelman merkityksellisyyden suhteen. Tämän tarkoituksena oli vastata liikkeenjohdolliseen ongelmaan kantaasiakasohjelman kannattavuudesta ja oikeasta kohdistamisesta. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin tietoliikennepalveluiden erityispiirteitä, kuluttajan kokeman merkityksellisyyden rakentumista sekä kanta-asiakasohjelmia ja niiden hyödyntämistä yrityksen toiminnassa. Aiemman tutkimuksen pohjalta luotiin viitekehys kuluttajan kokemasta merkityksellisyydestä tietoliikennepalveluiden kanta-asiakasohjelmassa, jota täsmennettiin empirian avulla. Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin toteuttamalla empiirinen tutkimus, jonka perusjoukkona olivat teleoperaattori DNA:n asiakkaat. Perusjoukosta poimittiin yksinkertaisen satunnaisotannan sekä harkinnanvaraisen näytteen avulla 12 479 henkilöä käsittävä otos. Tutkimusmenetelmänä käytettiin Internetissä toteutettua kyselyä, johon hyväksyttyjä vastauksia saatiin 434 kappaletta. Aineisto todettiin edustavuudeltaan, reliabiliteetiltaan ja validiteetiltaan tyydyttäväksi. Saatu aineisto analysoitiin hyödyntämällä faktori- ja klusterianalyysiä sekä yksisuuntaista varianssianalyysiä. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että kuluttajan kokema merkityksellisyys tietoliikennepalveluiden kanta-asiakasohjelmassa eroaa eri henkilöiden kesken ja riippuu merkityksellisyyden ulottuvuuksista, joihin vaikuttavat erilaiset kuluttajakohtaiset taustamuuttujat. Merkityksellisyyden ulottuvuuksien mittaamiseen tietoliikennepalveluiden kantaasiakasohjelmissa voidaan tietyin varauksin käyttää kuluttajan merkityksellisyysprofiilia. Empiirisen tutkimuksen tulosten mukaan DNA:n asiakkaista on löydettävissä neljä eri ryhmää, joiden suhtautuminen kanta-asiakasohjelman merkityksellisyyteen eroaa merkityksellisyyden ulottuvuuksien suhteen. Merkityksellisyyden tunnistamisen perusteella voitiin antaa suosituksia yrityksen tärkeimmille asiakkaille houkuttelevan kanta-asiakasohjelman oikeasta kohdistamisesta. fi
dc.format.extent 173
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tietoliikennepalveluiden kanta-asiakasohjelman merkityksellisyys kuluttajalle fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword kuluttajan käyttäytyminen
dc.subject.keyword merkityksellisyys
dc.subject.keyword tietoliikennepalvelut
dc.subject.keyword kanta-asiakasohjelma
dc.subject.keyword faktorianalyysi
dc.subject.keyword klusterianalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181181
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.subject.helecon asiakashallinta
dc.subject.helecon customer relationship management
dc.subject.helecon teleliikenne
dc.subject.helecon teletraffic
dc.subject.helecon teleoperaattorit
dc.subject.helecon telecommunications industry
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.ethesisid 12137
dc.date.dateaccepted 2009-09-04
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account