Learning Centre

Pk-yrityksen omistajanvaihdokseen valmistautuminen myyjän näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Toivio, Juha
dc.date.accessioned 2017-06-15T07:44:07Z
dc.date.available 2017-06-15T07:44:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26890
dc.description.abstract Tutkielman keskeisenä tavoitteena oli käsitellä yritystoiminnasta luopumista omistajan kannalta, sekä selvittää yrityskaupan suunnittelu ja toteutustapa pk-yrityksessä taloudellisesti ja verotuksellisesti hyödyllisesti, tarkastelemalla erityisesti myyjän valmistautumista yrityskauppaa varten. Tutkielmassa kuvattiin omistajan vaihtoehtoisia tapoja luopua yrityksestä ja niissä keskeisiä huomioitavia seikkoja. Tutkielman teoriaosassa muodostettiin viitekehys, jota verrattiin kohdeyrityksestä saatuihin havaintoihin. Tutkielmassa selvitettiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja julkaisuja ja niiden soveltamista kohdeyrityksen tavoitteisiin ja yleisiin haasteisiin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena hyödyntäen tapaustutkimusta. Teoriaosuudessa aineistona käytettiin tutkimusaihetta käsittelevää sekä kotimaista ja ulkomaista ammattikirjallisuutta, tieteellisiä julkaisuja sekä aihetta koskevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöjä. Empiriaosassa käytettiin eri tiedonkeruun menetelmiä, keskeisenä kohdeyrityksen omistajan teemahaastattelua ja keskusteluita sekä muuta saatavilla olevaa materiaalia, joita verrattiin teoriakehykseen. Yrityskauppaprosessia ei ollut vielä käynnistetty kohdeyritystä tutkittaessa. Teoriaosuuden lähdeaineistosta esitetyn kirjallisuuden ja tutkimusten sekä empiirisen havainnoinnin kautta muodostettiin käsitys omistajan tiedollisista tarpeista omistajanvaihdokseen valmistautumisessa ja sen toteuttamiseksi. Tämän perusteella kyettiin muodostamaan käsitys suunnitteluprosessista omistajanvaihdostilanteessa. Empiirisessä osuudessa havainnoitiin kohdeyrityksen valmistautumista omistajanvaihdokseen ja tuomaan ymmärrystä yrityskaupan suunniteluun sekä käytännön toteuttamiseen. Tutkimuksen tulokset eivät poikkea aihetta koskevasta aiemmista julkaisuista. Havaittiin myös, että suunnittelu ja valmistautuminen omistajanvaihdosta varten aloitetaan todenteolla vasta siinä vaiheessa, kun sopiva ostaja on löytynyt. Lisäksi havaittiin, ettei pk-yrityksessä tehdä yrityksen kartoitusta etukäteen vaan se laaditaan neuvonantajan avustuksella. Saatujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että omistajanvaihdoksen suunnittelu tulee räätälöidä tapauskohtaisesti yrityksen ja sen omistajan intressien mukaisesti. Keskeisinä haasteina on tähän liittyen tapahtuman ainutkertaisuus ja pk-yrityksen resurssien niukkuus suunnittelussa. Lisäksi havaittiin asiantuntijan käytön olevan myyjälle tapa varmistaa, että kauppa toteutuu myyjän tavoitteiden mukaisesti. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ajoissa aloitettu suunnitteluprosessi helpottaa myyjän valmistautumista omistajanvaihdokseen ja parempaan tietoisuuteen sekä omista ja ostajan intresseistä ja myös ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä. fi
dc.format.extent 88
dc.language.iso fi en
dc.title Pk-yrityksen omistajanvaihdokseen valmistautuminen myyjän näkökulmasta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201801181149
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.programme.major Accounting en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon yrityskaupat
dc.subject.helecon omistus
dc.subject.helecon muutos
dc.subject.helecon yrittäjyys
dc.subject.helecon pk-yritykset
dc.ethesisid 14796
dc.date.dateaccepted 2013-12-04
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
dc.description.notification HUOM! Opinnäytteen arkistokappale kadonnut. NOTE, PLEASE. The thesis is lost from the archive.
local.aalto.idthes 14796


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse