Macroeconomic forecasting and data revisions: linear univariate GDP forecasting when revision process is characterized by news or noise: theory and evidence for Finland

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kolehmainen, Roope
dc.date.accessioned 2017-06-15T07:44:05Z
dc.date.available 2017-06-15T07:44:05Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26865
dc.description.abstract Kansantaloudellisen tilinpidon data tarkentuu ajan kuluessa, mikä voi huomattavasti vaikeuttaa makrotaloudellisten ennusteiden laadintaa. Kaksi ennustusmallia, jotka perustuvat samaan otosdataan, mutta joissa otokset ovat eriasteisesti tarkentuneita (ts. otosdatat ovat kerätty eri ajankohtina), voivat tuottaa merkittävästi erilaisia ennusteita. Datan tarkentuminen (datarevisiot) hankaloittaa myös ennustus-tarkkuuksien arviointia ja saattaa johtaa harhaanjohtaviin tulkintoihin ennustusmallien tehokkuudesta. Tässä tutkimuksessa tutkin datarevisioiden vaikutusta ennustusmalleihin, -tuloksiin ja -tarkkuuksiin lineaaristen yhden muuttujan mallien avulla. Esitän teoreettisessa analyysissä, kuinka datarevisiot vaikuttavat ennustamiseen ko. mallien kautta. Empiiriset analyysit perustuvat suomalaiseen reaaliaikaiseen, reaaliarvoiseen bruttokansantuotteen kvartaalidataan. Empiirinen analyysi koostuu kolmesta kokonaisuudesta. Tarkastelen ensin datarevisioiden satunnaisuutta (tunnetaan kirjallisuudessa news- ja noise-erotteluna). Seuraavaksi analysoin ennusteajankohdan eli datavuosikertojen vaikutusta BKT:n ennustustuloksiin, -malleihin ja -tarkkuuksiin. Viimeiseksi laadin Monte Carlo -simulaation, jossa tarkastelen revisioiden satunnaisuuden, ennustusmallin dataotosten ja realisaatioiden vuorovaikutuksia. Ennustusmalleja vertaillessa verrataan keskenään reaaliaikaiseen dataotokseen ja viimeisimpään dataan perustuvia malleja. Realisaatioina käytetään ensimmäisiä julkaisuja, vuosi ensimmäisen julkaisun jälkeen julkaistuja arvoja sekä viimeisimmän datavuosikerran arvoja. Suomalaisen reaaliaikaisen kvartaali-BKT:n tarkentuminen on lähes puhdas news-prosessi. Mm. revisioiden varianssi kasvaa suhteessa aikaan, revisiot korreloivat myöhempien julkaisuiden kanssa ja aiempien ja myöhempien julkaisuiden välinen systemaattisten poikkeavuuksien suhteellinen osuus on lähes olematon. Revisioissa ei myöskään ole havaittavissa tilastollisesti merkitseviä vinoumia. Ennustussimulaatioissa revisioilla havaittiin olevan kokonaisuudessaan merkittävä vaikutus ennustuksiin. Ennustustarkkuus-vertailuissa tilastollisesti merkitseviä poikkeavuuksia mallien välille syntyi kuitenkin vain käyttämällä viimeisimpään datavuosikertaan nähden selvästi aiempaa osaotosta. Monte Carlo -analyysi antoi viitteitä siitä, että revisioiden satunnaisuutta arvioimalla voidaan valita ennustusmallin otosdata riippuen ennustettavasta arvosta. Simulaatiot tuottivat johdonmukaisia ja poissulkevia riippuvuussuhteita revisioprosessien, ennustusmallien ja realisaatioiden välille sekä yksittäisille ennustushorisonteille ja keskiarvoisesti kaikille kokeessa käytetyille parametreille. en
dc.format.extent 55
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Macroeconomic forecasting and data revisions: linear univariate GDP forecasting when revision process is characterized by news or noise: theory and evidence for Finland en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.subject.keyword forecasts
dc.subject.keyword ennusteet
dc.subject.keyword econometrics
dc.subject.keyword ekonometria
dc.subject.keyword time series
dc.subject.keyword aikasarja-analyysi
dc.subject.keyword bruttokansantuote
dc.subject.keyword gross national product
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201801181128
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Kansantaloustiede fi
dc.programme.major Economics en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon kansantaloustiede
dc.subject.helecon kansantalous
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon ennusteet
dc.subject.helecon makrotalous
dc.subject.helecon tieto
dc.subject.helecon muutos
dc.subject.helecon tietämyksenhallinta
dc.ethesisid 14770
dc.date.dateaccepted 2016-03-31
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account