Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Nikander, Eliisa
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:17Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:17Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/267
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteet: Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka naiskuluttaja hyödyntää monikanavaisuutta kodinsisustustuotteita ostaessaan ja millä tavoin kuluttajat käyttävät eri kanavia – myymälää, internetiä ja katalogeja – ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Tarkoituksena oli myös tutkia kanavavalinnan taustalla vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa erilaisia monikanavaisia kuluttajaryhmiä. Lisäksi tutkielman avulla pyrittiin lisäämään ymmärrystä siitä, kuinka suomalaiset naiskuluttajat kokevat sisustustuotteiden monikanavaisen ostamisen ja millainen on monikanavainen naiskuluttaja. Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät: Tutkielman teoreettisessa osassa tarkasteltiin kuluttajan ostopäätösprosessiin ja kanavan valintaan liittyviä teorioita. Aikaisemman tutkimuksen keskeiset löydökset ja niiden vaikutus monikanavaiseen ostokäyttäytymiseen kuvattiin teoreettisessa viitekehyksessä. Empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineiston keräämisessä käytettiin apuna teemahaastatteluja, joita suoritettiin yhteensä 18 kappaletta. Haastateltaviksi valittiin kodinsisustamisesta kiinnostuneita eri-ikäisiä naisia, jotka olivat sisustushankinnoissaan hyödyntäneet myymälän lisäksi internetiä ja/tai katalogeja. Haastatteluiden analyysissa käytettiin hyväksi teemoittelua. Keskeiset tutkimustulokset: Tutkimus toi uutta tietoa naiskuluttajan ostoprosessista ja sen aikana vallinneesta kanavakäyttäytymisestä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että naiskuluttajat olivat hyvin sitoutuneita sisustustuotteiden ostamiseen, minkä seurauksena heidän ostopäätösprosessinsa olikin melko perusteellinen. Myymälä säilyi käytetyimpänä kanavana tuotetta ostettaessa, mutta internetin rooli osoittautui odotettua suuremmaksi etenkin tiedonhaussa, tuotteiden vertailussa ja sosiaalisen kommunikoinnin välineenä. Tutkimus tuki myös aikaisempia löydöksiä siitä, että kuluttajan, tuotteen ja kanavan ominaisuuksien lisäksi kuluttajan päämäärät ja erityisesti osto-orientaatio ohjaavat kanavavalintaa. Näiden lisäksi myyjäyritykseen liittyvillä tekijöillä ja oston kautta tavoitelluilla hyödyillä oli merkityksensä. Empiirisen tutkimuksen pohjalta löytyi kolme toisistaan eroavaa kuluttajaryhmää: perinteiset myymäläostajat, tutkivat ostajat ja monikanavaiset kuluttajat. Monikanavaisuudella oli asiakasryhmästä riippuen erilainen merkitys, mutta yleisesti sen koettiin helpottavan ostostentekoa sekä tuovan ajallisia ja rahallisia säästöjä. fi
dc.format.extent 155
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword monikanavainen liiketoiminta
dc.subject.keyword ostopäätösprosessi
dc.subject.keyword kanavavalinta
dc.subject.keyword kodinsisustustuote
dc.subject.keyword naiskuluttaja
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181179
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.subject.helecon naiset
dc.subject.helecon women
dc.subject.helecon päätöksenteko
dc.subject.helecon decision making
dc.subject.helecon ostot
dc.subject.helecon industrial purchasing
dc.subject.helecon sisustus
dc.subject.helecon interior decoration
dc.subject.helecon tuotteet
dc.subject.helecon products
dc.ethesisid 12135
dc.date.dateaccepted 2009-09-04
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse