Maapoliittisten ohjelmien vaikutus asuntojen ja asuntotuotantomaan hintakehitykseen – tapaustutkimus Järvenpää, Kuopio, Vantaa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hiironen, Juhana
dc.contributor.author Elfvengren, Ilkka
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:42:54Z
dc.date.available 2017-06-13T07:42:54Z
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26785
dc.description.abstract Kuntien harjoittama maapolitiikkaa vaikuttaa kuntien yhdyskuntarakenteen kehittymiseen muun muassa palveluiden, elinkeinoelämän ja asuinalueiden sijoittumisena. Maapoliittisella ohjelmalla voidaan yhtenäistää ja vakiinnuttaa kunnan harjoittaman maapolitiikan toimintatapoja, sekä sitouttaa poliitikkoja ja virkamiehiä yhteisiin periaatteisiin. Maapoliittinen ohjelma parantaa kunnan toimien ennustettavuutta ja maanomistajien tasapuolista kohtelua. Ennalta määriteltyjen toimintatapojen noudattaminen mahdollistaa muun muassa kohtuuhintaisen ja riittävän tonttitarjonnan aikaansaamisen. Maan hankinnassa ja luovuttamisessa selkeät hinnoittelu- ja valintaperusteet muodostavat vakaan pohjan oikeudenmukaiseksi koetun maamarkkinan olemassaololle. Tässä tutkimuksessa tutkittiin valittujen kuntien maapoliittisten ohjelmien vaikutusta raakamaan, asuntotonttien ja asuntojen hintakehitykseen kyseisten kuntien alueilla. Tutkimuskaupunkeina toimivat Järvenpää, Kuopio ja Vantaa. Tutkimuskysymyksiä muodostettiin kolme: mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkimuskaupunkien maapoliittisissa ohjelmissa on havaittavissa, miten raakamaan, asuintonttimaan ja uusien asuntojen hintakehitykset korreloivat keskenään ja miten maapoliittiset linjaukset ovat vaikuttaneet hintakehityksiin. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyttiin maapolitiikkaan, maapolitiikan keinovalikoimaan ja tutkimuskaupunkien maapoliittisiin ohjelmiin. Empiirisessä osiossa muodostettiin tutkimusaineistosta kunkin aluetyypin hintaindeksit, joiden kehitystä peilattiin maapoliittisten ohjelmien sisältöihin. Tutkimuksen tuloksena kuntien välisissä maapoliittisissa ohjelmissa havaittiin vaihtelua. Merkittävin eroavaisuus liittyi maan luovutuksen periaatteisiin. Kuopiossa asuntotonttien luovutus toteutetaan pääasiassa vuokraamalla. Vantaalla ja Järvenpäässä pääasiallinen asuintonttien luovutusmuoto on myyminen. Yhtäläisyytenä havaittiin kaikkien tutkimuskaupunkien käyttävän maanhankinnassa kaikkia lain sallimia maapolitiikan keinoja. Maapoliittisten ohjelmien vaikutus alueen hintakehitykseen oli havaittavissa Kuopiossa raakamaan osalta, ja viitteittä vaikutuksesta oli havaittavissa Vantaalla myöskin raakamaan osalta. Asuntotonttien hintakehitykseen maapoliittisilla ohjelmilla ei havaittu olevan vaikutusta, eikä myöskään asuntojen hintoihin. fi
dc.description.abstract Land policies carried out by municipalities affect the development of municipal structure, for example through the positioning of services, business and residential areas. The land policy program can be used to harmonize and consolidate the practices of land policy carried out by the municipality, and to engage politicians and officials on common principles. The land policy program improves the predictability of municipal activities and the equal treatment of landowners. Compliance with predefined practices will allow, among other things, the provision of affordable and adequate land for housing. Clear pricing and selection criteria for acquiring and transferring of land constitute a solid foundation for the existence of a fair market for land. In this study we examined the impact of the selected municipalities' land policy programs on the price development of raw land, housing land and apartments. Research cities were Järvenpää, Kuopio and Vantaa. Three questions were raised: what similarities and divergences exist between the municipalities’ land policy programs, how price developments of the examined land types were correlated and what impact land policy programs had on the price developments. In the theoretical part of the study we familiarized with land politics, land policy tools and the land policy programs of the research cities. In the empirical part, the price indexes for each area type were generated from the research material. The development of the indexes was compared with the contents of the land policy programs. As a result of the study, variations were observed in the land policy programs. The most significant difference was related to the principles of land transfer. In Kuopio, the residential plots were mainly transferred by leasing. In Vantaa and Järvenpää, the main form of transferring residential plots was through selling. As a concurrence all the research cities used all available land policy tools when acquiring land. The impact of the land use programs on the price development of the areas was evident in Kuopio in the case of raw land, and the impacts were also apparent in Vantaa also for raw land. Residential plot prices were not noticeably affected by land policy programs, nor were apartment prices. en
dc.format.extent 49
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Maapoliittisten ohjelmien vaikutus asuntojen ja asuntotuotantomaan hintakehitykseen – tapaustutkimus Järvenpää, Kuopio, Vantaa fi
dc.title The effect of land use policies on the price development of apartments and raw land - case study Järvenpää, Kuopio, Vantaa en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword maapolitiikka fi
dc.subject.keyword asuntotuotanto fi
dc.subject.keyword maankäyttö fi
dc.subject.keyword hintakehitys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135544
dc.programme.major Kiinteistötekniikka fi
dc.programme.mcode M3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Viitanen, Kauko
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9206
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse