Kivinokka – a cultural landscape in transition

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Lappalainen, Inka
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:10:47Z
dc.date.available 2017-06-13T07:10:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26660
dc.description.abstract This master’s thesis studies Kivinokka as an urban landscape where cultural heritage and meanings have cumulated over time. Kivinokka is a 68-hectare large cape in the neighbourhoods of Herttoniemi and Kulosaari in southeastern Helsinki. It has a history as a landscape of leisure. Kivinokka transformed from a rural landscape of production to a landscape of leisure during the 19th century, when the owners of the Brändö manor, located in Kivinokka, began using it as their summer residence. Workers started to spend their summers in Kivinokka in the beginning of the 20th century. In the 1930’s, the city founded a folkpark, a recreational area dedicated to the working class, in Kivinokka. Today, this tradition of free time lives on in Kivinokka in the form of summer huts and an allotment garden, and the area has been named a regionally significant cultural landscape as a remnant of a 20th century working class summer colony. The aim of the thesis is to examine the cultural heritage of landscape through a concrete example. In the thesis, the formation of cultural heritage is seen as an ongoing process arising from the interaction between the physical environment and culture. The focus of the thesis on the significance and the different roles Kivinokka has had in Helsinki at different times, and they are mirrored to the present-day. In the first part, the goals for the thesis are set. The second part examines the development of Kivinokka in the context of the changing city. It analyses how the meanings of Kivinokka have evolved along with the societal changes and how these meanings are visible in the landscape. The third part presents Kivinokka’s present state from its social environment to its functionality, built environment and natural environment. The objective of the plan is to reconcile Kivinokka’s present values and its cultural heritage with its changed role in the city. The history and legacy of Kivinokka are seen as strenghts that should guide its future change. The plan outlines how the 20th century folkpark transforms into a 21st century urban commons. en
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tarkastellaan Kivinokkaa urbaanina maisemana, johon on kerrostunut ajan saatossa kulttuurista perintöä ja merkityksiä. Kivinokka on 68 hehtaarin laajuinen niemi Herttoniemen ja Kulosaaren kaupunginosissa kaakkoisessa Helsingissä. Kivinokalla on monipuolinen perinne vapaa-ajanvieton paikkana. Kivinokka muuntui ruraalista tuotantomaisemasta vapaa-ajan maisemaksi 1800-luvulla, kun siellä sijaitsevan Kulosaaren kartanon omistajat alkoivat käyttää kartanoa kesäkotinaan. Työläiset rupesivat viettämään kesiä Kivinokassa 1900-luvun alussa, ja 1930-luvulla sinne perustettiin kansanpuisto, työväen käyttöön vihitty virkistysalue. Nykyään tämä vapaa-ajan perinne elää Kivinokassa kesämajojen ja siirtolapuutarhan muodossa, ja Kivinokka on nimetty seudullisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi jäänteenä 1900-luvun alun vapaa-ajanviettotavasta. Diplomityön tarkoitus on tutkia maiseman kulttuurisen perintöä konkreettisen esimerkin kautta. Työssä käsitetään kulttuurisen perinnön muodostuminen jatkuvana prosessina, joka syntyy fyysisen ympäristön ja kulttuurin vuorovaikutuksen myötä. Tämän takia työssä määritellään, mikä merkitys ja rooli Kivinokalla on ollut Helsingissä eri aikoina, ja peilataan näitä rooleja nykyaikaan. Työn ensimmäisessä osiossa asetetaan diplomityön tavoitteet ja lähtökohdat Kivinokan kulttuurisen perinnön tarkasteluun. Toisessa osassa tutustutaan Kivinokan kontekstiin muuttuvassa kaupungissa. Osiossa analysoidaan, miten Kivinokan merkitys on muuttunut yhteiskunnan muutosten myötä ja miten nämä merkitykset näkyvät maisemassa. Kolmannessa osiossa tutkitaan Kivinokan nykytilaa sosiaalisesta ympäristöstä toiminnallisuuteen, rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön. Diplomityön suunnitelman tavoite on sovittaa yhteen Kivinokan nykytilan arvot ja kulttuurinen perintö sekä sen muuttunut rooli kaupungissa. Kivinokan historia ja perintö nähdään vahvuuksina, joiden tulee ohjata sen tulevaa muutosta. Suunnitelmassa hahmotellaan, miten 1900-luvun alun kansanpuisto muuntautuu 2000-luvun yhteisölliseksi virkistysalueeksi. fi
dc.format.extent 82
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Kivinokka – a cultural landscape in transition en
dc.title Kivinokka – muuttuva kulttuurimaisema fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword Helsinki en
dc.subject.keyword Kivinokka en
dc.subject.keyword cultural landscape en
dc.subject.keyword folkpark en
dc.subject.keyword urban park en
dc.subject.keyword sense of community en
dc.subject.keyword urban park en
dc.subject.keyword commons en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135254
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Galán Vivas, Juan Jose
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A folio


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse