Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen muotoiluajattelun keinoin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Suominen, Jarmo
dc.contributor.author Hapuoja, Anni
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:10:04Z
dc.date.available 2017-06-13T07:10:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26653
dc.description.abstract Tämä työ käsittelee muotoiluajattelua työkaluna Helsingin kaupungin täydennysrakentamisen käytäntöjen kehittämisessä. Työn tavoitteena on hahmottaa täydennysrakentamisen prosessi visualisoituna kokonaiskuvana, hyödyntäen sitä kaupungin palvelukokonaisuuden rakentamisessa. Lähtökohtana oli koota pirstoutunut tieto ja käytännöt visualisoiduksi prosessikuvaukseksi täydennysrakentamisen kulttuurin ja viestinnän edistämiseksi. Täydennysrakentaminen on käsite, joka pitää sisällään yhteiskunnan rakennetun ympäristön kehittämisen lisärakentamisen eri tavoin. Täydennysrakentamisen käytäntöihin liittyviä haasteita on pyritty tunnistamaan viime vuosien aikana kunta- ja kaupunki- tasolla, mistä on muodostunut kattava näkemys täydennysrakentamisen tavoitteista, esteistä, kannustimista ja haasteista niin taloyhtiöiden, rakennusliikkeiden, liittojen kuin kaupungin näkökulmasta. Täydennysrakentamiseen liittyy usean eri toimijan asiantuntijuutta, yhteistyötä ja vuorovaikutusta, lähtien alkuideasta aina lopulliseen toteutukseen. Helsingin kaupunki edistää täydennysrakentamista osana laajempaa kaupunkistrategiaa, joka huomioi fyysisen ympäristön kehittämisen lisäksi myös kaupunkilaisten hyvin- vointia edistäviä toiminnallisia ja laadullisia kriteerejä. Toiveeni oli päästä tekemään diplomityönäni ajankohtaista ja tarpeellista projektia, jolla voisin lisätä kokemustani muotoiluajatteluun perustuvasta luovasta ongelmanratkaisusta, sitoen sen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin uudistuvan ja osallistavan kaupungin kehittämisessä. Tähän tarjoutui mahdollisuus Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta, jossa ymmärretään palvelumuotoilun tuoma lisäarvo monitasoisten haasteiden tunnistamisessa ja ratkaisemisessa käyttäjälähtöisesti. Aihevalintani osui ajallisesti hyvin yhteen kaupunkiorganisaation uudistuksen kanssa, sillä Helsingin kaupungin ensimmäinen muotoilujohtaja Anne Stenros kannustaa muotoiluosaamisen laaja-alaiseen hyödyntämiseen. Lähestyin työni tavoitteita palvelumuotoilun, muotoiluajattelun ja palveluarkkitehtuurin käsitteiden kautta, lähtien liikkeelle käyttäjien tarpeista sekä eri sidosryhmien välisestä vuorovaikutuksesta. Syventyessäni vuorovaikutuksen tekijöihin huomio kiinnittyi toistuvasti täydennysrakentamiseen liittyvien käsitteiden eri tulkintoihin asiantuntijoiden kesken. Täydennysrakentamisen terminologian työstämisestä tulikin merkittävä osa tutkimustani. Haastattelujen ja termino- logiakyselyn lisäksi on pidetty kaksi osallistavaa työpajaa, joissa on palvelumuotoilun metodein syvennytty täydennysrakentamisen prosessiin ja käsitteisiin. Edellä mainituista aineistoista rakentuu laadullinen, soveltava tapaustutkimukseni muotoiluajattelun hyödyntämisestä TR-prosessin kehittämisessä. Muotoiluajattelun perusteissa kiteytyy itselleni ne tärkeät ja määrittävät ohjurit, joiden uskon olevan merkityksellisiä arkkitehdeille. Käyttäjälähtöisyys syntyy empatiasta ja luova ongelmanratkaisu ennakkoluulottomasta uteliaisuudesta. Monialaisten verkostojen vuorovaikutus vahvistuu kun tavoiteltava jaettu arvo muovautuu yhteisymmärryksessä eri tekijöiden rooleista ja odotuksista. Käytäntöjen kehittäminen on strategista muutoksen ohjausta. Palvelukokonaisuutta tukevan palveluarkkitehtuurin ymmärtäminen auttaa ylläpitämään ja päivittämään monitahoisen prosessin jaetun arvon muodostumista, huomioiden kaikkien sidosryhmien alati päivittyvät tarpeet ja toiveet. fi
dc.description.abstract This master's thesis discusses design thinking as a tool to develop the infill construction policies of the City of Helsinki. This work aims to give shape to the entire process of infill construction and use the visualisation as a base to improve the service path related to the infill construction processes of the City of Helsinki. Through compiling fragmented information and policies to a simplified visualisation of the process, this research hopes to contribute to the reform of the culture and communication of infill construction. Infill construction is a concept which holds within the development of all the variations of added construction of the built environment. Extensive studies have been made, both on city and municipal level, in order to comprehend the challenges, objectives, impediments and incentives from the viewpoints of property agents and construction companies, as well as the union representatives and city officials. Infill construction requires joint cooperation and interaction of various actors, from the first shared idea to the final implementation. Reaching the optimal final outcome demands the commitment and expertise of multidisciplinary specialists. The City of Helsinki intends to promote infill construction as part of a more extensive City Strategy, which focuses, in addition to caring for the physical environment, on enhancing the functional and qualitative criterias that promote the wellbeing of the citizens. The incentive for the topic of this thesis came from my hope of making my master's work useful, through finding a project in which I could use my experience of utilizing design thinking as creative problem-solving tool, linking it to benefit the city and its needs of regenerating its new policies on participatory planning. This opportunity was given to me by the department of City Planning of Helsinki, where the infill construction project leaders understand the value of solving multilayered challenges through user-centered methods, such as service design. The choice of the topic was also well-timed with the reform of the organisational structure of the City of Helsinki, since Helsinki's first Chief Design Officer Anne Stenros publicly encourages the use of design competence. The objectives of my thesis have been approached through the frameworks of service design, design thinking and service logic in architecture, which all started from generating knowledge on the stakeholders and their ways of interaction. As the research progressed, it started to become evident how differently some terms and concepts are being used within the professional network. Therefore analysing the terminology used with infill construction became an integral part of my research. In addition to interviews and a terminology survey, this research has benefitted from two participatory workshops, which have used service design methods to better understand the process and concepts of infill construction. These make up the qualitative, applied case study of using design thinking to develop the process of the infill construction policies of the City of Helsinki. Design thinking encapsulates the valuable and definite design drivers that I believe to be significantly meaningful to architects of today. The user-centered approach emerges from empathy, as creative problem-solving arises from unbiased curiosity. The interaction of multidisciplinary networks gets stronger, as the desired shared value is shaped in consensus with all stakeholders' roles and expectations. Developing policies also involves the strategic leadership of change. The service logic architecture that qualifies the service entity of infill construction helps us sustain and update the many-faceted infill process towards generating systematic shared value, whilst taking in consideration the changing needs and desires of all stakeholders. en
dc.format.extent 124+13
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen muotoiluajattelun keinoin fi
dc.title Developing the processes of infill construction with design thinking en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword täydennysrakentaminen fi
dc.subject.keyword muotoiluajattelu fi
dc.subject.keyword palvelumuotoilu fi
dc.subject.keyword palveluarkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword vuorovaikutus fi
dc.subject.keyword jaettu arvo fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135247
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Suominen, Jarmo
dc.programme fi
dc.ethesisid Aalto 9483
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account