Maisema-arkkitehtuuribrändin kehittäminen Suomessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Karjalainen, Toni-Matti
dc.contributor.author Pihkala, Aapo
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:10:00Z
dc.date.available 2017-06-13T07:10:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26652
dc.description.abstract Diplomityössä tutkitaan maisema-arkkitehtuuribrändin kehittämistä. Tutkimustehtävänä on selvittää, miten bränditeoriat ja niiden esittämät toimintamallit voivat tukea vasta hiljattain vakiintunutta maisema-arkkitehdin ammattia. Työ on laadittu rinnastamalla yleisesti käytettyjä brändien teoriamalleja maisema-arkkitehtuurin alaan. Teorian pohjalta rakennetaan brändin kehittämismalli Suomessa toimiville maisema-arkkitehdeille ja heidän organisaatioilleen. Ensimmäisessä osassa käsitellään brändeihin liittyviä teoreettisia lähtökohtia ja pohjustetaan niiden soveltamista valitun näkökulman mukaisesti. Työn toinen osa sisältää haastatteluaineiston pohjalta laaditun strategisen brändianalyysin, joka luo kuvan brändin nykyisestä asemoitumisesta. Kehittämistyön pohjaksi on laadittu analyysi omasta brändistä, asiakkaista ja kilpailijoista sekä SWOT-analyysi. Näiden perusteella on identifioitu brändin pääkehittämistarpeet: ammatti-identiteetin vahvistaminen, tunnettuuden lisääminen ja ulkoisten mielikuvien selkeyttäminen. Kolmannessa osassa esitellään kahden aiemman osan pohjalta luotu brändin kehittämismalli, joka pyrkii vastaamaan esiin tulleisiin kehittämiskohtiin. Esitetty malli sisältää teoreettisia näkökulmia brändin suunnitteluun ja konkreettisempia toimenpide-ehdotuksia maisemaarkkitehtuuribrändin kehittämistyöhön. Johtopäätöksinä on laadittu visio brändin kehittämisestä. Visio korostaa maisema-arkkitehtien mahdollisuutta profiloitua maiseman laajaa yleisnäkemystä vaalivina yhteiskunnallisina vaikuttajina ja toisaalta ympäristön vaihtelevien erityiskysymysten asiantuntijoina. fi
dc.description.abstract The thesis examines the development of the a landscape architecture brand within a very recent profession in Finland. The research task is to explore how different brand theories can affect the profession of landscape architects. The work is implemented by applying the commonly used theoretical framework of brands in the field of landscape architecture. Based on the theory, a brand development model is constructed for landscape architects and their organizations operating in Finland. The first part of the thesis deals with the theoretical starting points for branding, and their primacy is based on the chosen point of view. The second part contains a strategic brand analysis based on interview material, which creates an image of the current positioning of the brand. The basis for the development work is the analysis of its own brand, its customers and competitors, as well as a SWOT analysis. Based on the analysis, the brand’s main development needs have been identified: strengthening professional identity, raising awareness of the profession and clarifying external images. The third part introduces a brand development model based on the two previous tracts. The model aims to respond to emerging development aspects. The presented model includes theoretical perspectives for brand design and specific guidance concerning developing a brand in the landscape architecture field. Conclusions is a brand vision. It emphasizes the potential of landscape architects as socially influential agents of a broader view of the landscape and, on the other hand, as experts of varying environmental issues. en
dc.format.extent 58 + 3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Maisema-arkkitehtuuribrändin kehittäminen Suomessa fi
dc.title Developing the landscape architecture brand in Finland en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword brändi fi
dc.subject.keyword brändäys fi
dc.subject.keyword brändi-identiteetti fi
dc.subject.keyword brändi-imago fi
dc.subject.keyword kehittämistyö fi
dc.subject.keyword maisema-arkkitehtuuri fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135246
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sinkkilä, Jyrki
dc.programme fi
dc.ethesisid Aalto 9478
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account