Jänteiden sijoittelun vaikutuksen analysointi jälkijännitetyissä pilarilaatoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Marjamäki, Pekka
dc.contributor.author Suua, Lauri
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:36:40Z
dc.date.available 2017-05-11T10:36:40Z
dc.date.issued 2017-05-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26177
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkitaan jänteiden sijoittelun vaikutusta jälkijännitetyissä pilarilaatoissa. Työn tarkoituksena on selvittää, miten jänteet tulisi sijoittaa pilarilaatan pilarikaistalla, jotta jänteistä saataisiin suurin mahdollinen hyöty pilarilaatan taivutus- ja lävistysmitoitukseen. Tarkastelu tehdään Eurokoodin mukaisen mitoituksen puitteissa. Työssä mitoitetaan esimerkkipilarilaatta Eurokoodien mukaan viidellä eri jänteiden sijoittelutavalla. Pilarilaatat analysoidaan ensin käsinlaskennalla ekvivalenttien ke-hien menetelmällä. Sen jälkeen pilarilaatan analyysi suoritetaan Sofistik-ohjelmistolla, joka hyödyntää elementtimenetelmää. Laskennassa keskitytään tarkastelemaan pilarilaattojen taivutus- ja lävistyskapasiteetteja. Työssä vertaillaan viidellä eri sijoittelutavalla saatuja momentteja ja lävistysvoimia ja etsitään mitoituksen kannalta optimaalisimpia tapoja sijoittaa jänteet. Myös pilarilaatan taipumat, halkeilu ja ankkurialueen mitoitus tarkistetaan, mutta niiden vertailu jätetään työn ulkopuolelle. Pääasiallisena aineistona tässä työssä käytetään Eurokoodien betonirakenteita koskevia suunnittelumääräyksiä, Suomen Rakentamismääräyskokoelmaa B4 ja muita pilarilaatan momentti- ja lävistyskestävyyttä koskevia tutkimuksia ja ohjeita. Lisäksi työn aineistona on käytetty ohjeita, jotka käsittelevät pilarilaatan FEM-laskentamallin luomista. Tulokseksi saadaan, että keskituet ovat sekä taivutus-, että lävistysmitoituksen kan-nalta kriittisimmät kohdat. Tuloksista voidaan päätellä, että jänteitä kannattaa keskittää mahdollisimman paljon keskitukien läheisyyteen. Tällä tavalla voidaan samanaikaisesti pienentää huippumomentteja ja lävistysvoimia. Pilarilinjalla rajoittavana tekijänä ovat kuitenkin tilan puute tai ankkurointialueen paikallinen puristusalue. Lisäksi koko rakenteen toiminnan kannalta tulisi huomioida, että rakenteeseen ei jää puristamattomia alueita. Elementtimenetelmä soveltuu hyvin puristamattomien alueiden havaitsemiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää ohjeellisesti ensisijaisesti säännöllisten jälkijännitettyjen pilarilaattojen mitoituksessa samoilla lähtöoletuksilla. Tämän työn perusteella ei voida sanoa, pätevätkö tulokset pidemmillä jänneväleillä tai epäsäännöllisillä pilarilaatoilla. fi
dc.description.abstract This master’s thesis examines the effects of tendon placement of post-tensioned flat slabs. The purpose is to find out how the tendons should be placed inside the column strips of the flat slab to obtain the maximum benefit in the design of moments and punching. The design is carried out according to Eurocodes. In this study, an example post-tensioned flat slab is designed according to Euro-codes with five different tendon layouts. For comparison, the structure is analysed with the equivalent frame method. Then a structural analysis is carried out with Sofistik finite element software. The calculation focuses on the design of slab moments and punching forces. This study compares punching forces and moments of five different tendon layouts to search optimized ways to place tendons. Also, the slab deflections, cracking and design of the anchorage zone is checked, but their comparison is excluded from this study. The parts of Eurocode and other literature that deal with designing of concrete structures and especially moments are used as the background material of this study. In addition, instructions that deal with the creation of finite element models are recalled in this study. Based on the results, it can be concluded that the center columns are the most critical points when considering moments and punching. The results suggest that most of the tendons should be placed close to the center columns. In this manner, top moments and punching forces can be effectively reduced. At the column line, the lack of space and the design of anchorage zone can be limiting factors. Also, it should be noted that the whole slab area is in compression to secure the functionality of the whole structure. The results can be utilized on an indicative basis primarily for regularly shaped post-tensioned flat slabs with the same design assumptions. The results can not be applied for slabs with longer spans or irregular shapes. en
dc.format.extent 71+35
dc.language.iso fi en
dc.title Jänteiden sijoittelun vaikutuksen analysointi jälkijännitetyissä pilarilaatoissa fi
dc.title Analysis of tendon placement in post-tensioned flat slabs en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword eurokoodi fi
dc.subject.keyword pilarilaatta fi
dc.subject.keyword jälkijännittäminen fi
dc.subject.keyword jännesijoittelu fi
dc.subject.keyword mitoitus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114698
dc.programme.major Rakennetekniikka fi
dc.programme.mcode R3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Niiranen, Jarkko
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 8998
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account