Learning Centre

Pilvien ja fossiilien maa – taiteen ontologiasta ihmisen aikakaudella

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kivi, Jussi
dc.contributor.advisor Ekström, Saara
dc.contributor.author Lindroos, Teemu
dc.date.accessioned 2017-05-11T09:35:33Z
dc.date.available 2017-05-11T09:35:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26014
dc.description.abstract Tutkielma pohjautuu tekijän taiteellisessa työskentelyssään kokemaan ihmetykseen materiaalille esitetyn elävyyden odotuksen suhteen. Tutkimus lähestyy taiteelliseen työskentelyyn liittyvän materiaalisuuden olemuksen tematiikkaa muunmuassa spekulatiivisen realismin piiriin kuuluvan objektiorientoituneen ontologian ja fenomenologisten empatiateorioiden kautta. Vertailevaa arviointia tehdään suhteessa posthumanismin ja median geologian käsitteisiin. Tärkeimmän viitekehyksen muodostaa kuitenkin uusi alkamassa oleva geologinen aikakausi, antroposeeni. Tutkimusasetelma perustuukin tekijän tarpeelle heijastella maailmankuvan ja siihen liittyvän empatiakäsityksen vaikutusta taiteenteolle maailmanhistoriallisessa käännekohdassa. Tutkimuskysymyksenä on: Millaisessa empaattisessa prosessissa taiteilija on suhteessa muihin objekteihin ja materiaalisuuksiin, ja millaisesta maailmankuvasta se kertoo? Työ hahmottelee myös kokonaisuudessaan eräänlaista taiteellisen tutkimuksen metodologiaa ja kysyy, minkälaista uutta tietoa tai ymmärrystä se voi tuottaa ja koetella. Tämä muodostaakin toisen tutkimuskysymyksen. Tutkielma koostuu johdannosta, neljästä pääluvusta, päätelmistä sekä näyttely- ja teosdokumentaatioista. Päälukujen välissä on esitetty kolme temaattisesti relevanttia taiteilijakeskustelua, jotka toimivat paitsi tapaustutkimuksina, myös laajentavat tekijälähtöistä otetta tekijän oman työskentelyn ulkopuolelle. Tutkielma osoittaa, että taiteilija voi olla monenlaisessa empaattisessa prosessissa taiteen- teon aikana. Prosessi voi perustua esimerkiksi ontologiseen (spekulatiivi¬seen) näkemykseen maailman rakenteesta, fenomenologiseen (havaintoon perustuvaan) tuttuuden ja elävyyden tunnistamiseen, tieteelliseen (esimer¬kiksi geologiseen) näkemykseen elämän ja olevaisen yhdestä alkulähteestä ja syvän ajan prosesseista, ja taiteelliseen prosessiin kuuluvaan narratiiviseen kuvitteluun. Tutkielma osoittaa, että taide tapahtuu materiaalisuuksien, toisten objektien kanssa, ei niitä käyttäen. Tutkimus näyttää myös että nykytaide on merkittävässä ja aktiivisessa roolissa antroposeenin haasteiden ja post-antroposentrisen maailmankuvan kuvittelussa ja esille houkuttelemisessa – se tuottaa omalla, vain taiteelle mahdollisella tavallaan tietoa käynnissä olevasta planetaarisesta muutoksesta ja toimii koekenttänä pohdinnassa suhteistamme muihin olevaisiin. fi
dc.description.abstract The study is based on the amazement faced by the author in his artistic practice in regard to the expectations of viability and liveliness set to the materialities artist works with. The study approaches the thematic about the essence of materiality in the framework of artistic practice through speculative realism’s object oriented ontology and phenomenological empathy theories. It makes a comparative assessment in relation to post-humanism and to the concept of geology of media. However, the most important frame of reference is the new geological era about to begin, the Anthropocene. The study is based on the need to reflect the impact of the author's world view and its associated empathy insight into the world of art-making in a historic turning point. The research question is: In what kind of empathic process the artist is in, in relation to other objects and materialities, and of what kind of world view that speaks? Work is shaping a kind of artistic research methodology and asks: What kind of new information or understanding it can produce and test. This forms the second research question. The thesis consists of introduction, four main chapters and conclusions as well as documentation of the artistic work. Between the main chapters are presented three thematically relevant artist discussion, which work as case studies, and also broaden the auteur-driven methodology from the author's private point of view. The study shows that the artist may have many kinds of empathetic process during the act of art making. The process may be based, for example, on ontological (speculative) view of the structure of the world, on phenomenological (observation-based) identification of familiarity and liveliness, on scientific (e.g. geological) view of life and the deep time processes, or on the narrative envisioning mingled in the artistic process. The study shows that art happens with materialities, not by merely using them. The study also shows that contemporary art has an important and active role in envisioning the challenges of the Anthropocene and in picturing the changing worldview - it produces it’s own knowledge about the ongoing planetary change and works as a testing ground for discussion of our relations with the other beings. en
dc.format.extent 144
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Pilvien ja fossiilien maa – taiteen ontologiasta ihmisen aikakaudella fi
dc.title Among clouds and fossils – On ontology of art in the age of humans en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword taiteellisen tutkimuksen metodologia fi
dc.subject.keyword objektiorientoitunut ontologia fi
dc.subject.keyword empatia fi
dc.subject.keyword fenomenologia fi
dc.subject.keyword median geologia fi
dc.subject.keyword posthumanismi fi
dc.subject.keyword antroposeeni fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114406
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Parantainen, Jyrki
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics