Tarkastusvaliokunnan ja sen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastajalle maksettaviin palkkioihin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Sammalisto, Petri
dc.date.accessioned 2012-02-16T02:30:35Z
dc.date.available 2012-02-16T02:30:35Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2517
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena oli tutkia aikaisemman teorian sekä empiirisen aineiston avulla vaikuttavatko tarkastusvaliokunnan olemassaolo ja sen ominaisuudet tilintarkastajalle maksettavien palkkioiden suuruuteen suomalaisten listayhtiöiden keskuudessa. Tutkielmassa tarkastusvaliokunnan ominaisuuksista keskityttiin tarkastelemaan sen kokoa, sukupuolijakaumaa, riippumattomuutta, taloudellista asiantuntemusta ja aktiivisuutta. Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkielman lähdeaineistona olivat kaikki vuoden 2010 lopussa Nasdaq OMX Helsinki –listatut yhtiöt. Aineiston puhdistamisen jälkeen lopulliseksi otokseksi muodostui 109 yhtiötä, joista 59 yhtiöllä oli tarkastusvaliokunta. Tiedot yhtiöistä kerättiin pääsääntöisesti yhtiöiden julkaisemista vuosikertomuksista sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevista selvityksistä. Lisäksi apuna käytettiin tarvittaessa myös yhtiöiden kotisivuja. Tutkimushypoteesien testaamiseen käytettiin tilintarkastajalle maksettavia palkkioita selittäviä malleja, joita tutkittiin kvantitatiivisin menetelmin. Tutkielman regressiomalleissa käytetyille muuttujille suoritettiin korrelaatiotestit sekä yhteensä kolmelle palkkiomallille regressio- ja herkkyysanalyysit. Tulokset Tutkielman tulosten perusteella tarkastusvaliokunnan olemassaolo ei yksistään vaikuta yhtiön maksamiin tilintarkastuspalkkioihin. Sen sijaan täysin riippumaton tarkastusvaliokunta pienentää yhtiön maksamia tilintarkastuspalkkioita. Toisaalta tarkastusvaliokunnan asiantuntemuksella ja aktiivisuudella ei havaittu olevan vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin. Erillinen/riippumaton sisäisen tarkastuksen yksikkö sen sijaan nostaa tilintarkastuspalkkioita. Lisäksi asiakkaan koon ja monimutkaisuuden havaittiin vaikuttavan hyvin vahvasti tilintarkastuspalkkioiden suuruuteen. Yhtiön tilintarkastajalle maksamien muiden palkkioiden ja tilintarkastuspalkkioiden suhteeseen havaittiin vaikuttavan nostavassa mielessä erityisesti tarkastusvaliokunnan riippumattomuus ja naispuolisten jäsenten määrä. Lisäksi tarkastusvaliokunnan taloudellisen asiantuntemuksen havaittiin johtavan alhaisempaan suhdelukuun. Sen sijaan tarkastusvaliokunnan aktiivisuudella ei tulosten perusteella ole vaikutusta suhdelukuun. fi
dc.format.extent 80
dc.language.iso fi en
dc.title Tarkastusvaliokunnan ja sen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastajalle maksettaviin palkkioihin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword tilintarkastus
dc.subject.keyword tilintarkastuspalkkio
dc.subject.keyword tarkastusvaliokunta
dc.subject.keyword sisäinen tarkastus
dc.subject.keyword corporate governance
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201202201245
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon valvonta
dc.subject.helecon control
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon sisäinen tarkastus
dc.subject.helecon internal auditing
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon corporate governance
dc.ethesisid 12734
dc.date.dateaccepted 2012-01-11
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account