Learning Centre

Maapolitiikassa käytettävien aineistojen paikkatietopohjaistaminen Iisalmen kaupungissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Räisänen, Juhani
dc.contributor.author Eloranta, Sirkku
dc.date.accessioned 2017-04-13T10:26:50Z
dc.date.available 2017-04-13T10:26:50Z
dc.date.issued 2017-04-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25163
dc.description.abstract Kunnat tarvitsevat maata yhdyskuntarakentamisensa tarpeisiin. Ne hankkivat maata pääasiassa vapaaehtoisella maanhankinnalla. Suomessa ostettavan maan hinta määritetään useimmiten kunnan aiemmin tekemien kauppojen avulla. Maanhankinnan lisäksi kunta luovuttaa maata rakennustonteiksi valtuuston vahvistamilla luovutushinnoilla. Maanhankinta- ja luovutushintatietojen lisäksi kunta tarvitsee onnistuneessa maapolitiikan hoidossa monenlaisia tausta-aineistoja, kuten tietoja maaomaisuudestaan. Tässä työssä selvitetään millaisia aineistoja Iisalmen kaupungin maapolitiikan hoidossa käytetään, mitä ongelmia ja mahdollisuuksia aineistoihin liittyy, ja sitä helpottaako paikkatietopohjaistaminen niiden käyttöä. Diplomityöni on kvalitatiivinen tutkimus, jossa menetelmänä käytetään teemahaastattelua. Haastatteluihin liittyviä aiheita, kuten maapolitiikka suomalaisen kuntasektorin näkökulmasta, avataan kirjallisuustutkimuksen avulla. Työssä haastateltiin Iisalmen kaupungin maapolitiikan ammattilaisia ja haastattelujen pohjalta valittiin kuusi maapolitiikan aineistoa lähempään tarkasteluun. Tarkastelun perusteella kaksi aineistoista, kaupungin 2000-luvun maanhankinnat ja valtuuston vahvistamat tontinluovutushintatiedot, muokattiin paikkatietopohjaisiksi. Näistä aineistoista tuotettiin karttaesityksiä, joiden käytettävyyttä arvioitiin asiantuntijoiden ryhmähaastattelussa. Syvyyttä maapolitiikan hoidon ja aineistojen käytön tutkimiseen antaa tutustuminen kahden vertailukaupungin, Kajaanin ja Kuopion, maapolitiikkaan. Maanhankinta- ja maanluovutusaineistojen paikkatietopohjaistaminen koettiin ryhmähaastattelussa erittäin tärkeäksi. Haastattelun virikemateriaalina oli erilaisia teemakarttoja, esimerkiksi maanhankintojen ajankohdasta, hankintatavasta ja –hinnasta sekä tonttien luovutushinnoista. Iisalmen ja vertailukaupunkien haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että paikkatietopohjaistaminen mahdollistaa nopean ja selkeän kokonaiskuvan muodostamisen maapolitiikan aineistoista. Muokattujen aineistojen käyttöä voidaan edelleen tehostaa julkaisemalla tiedot paikkatietopalvelussa viranomaisille ja päättäjille. Työn lopuksi arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja esitin jatkotutkimusehdotuksia, kuten maapolitiikan kansalaisnäkökulman tarkastelua. Diplomityössä esiteltyä ideaa maapolitiikan aineistojen paikkatietopohjaistamisesta voitaneen hyödyntää muissakin kaupungeissa. fi
dc.description.abstract Municipalities need land for their urban structure. New land areas are in most cases acquired by voluntary means. In Finland municipalities have a notable impact on the price level of the land. The purchase price of a land transaction is usually defined by using the data collected from municipality´s previous land transactions. Municipalities also sell building plots for developers for the prices that the Municipal Council has verified. In addition to the property transaction data municipalities need several other background data e.g. detailed statistics about the land areas they own in order to practice their land policy successfully. The purpose of this thesis is to study the land policy data of the city of Iisalmi and to find out what are the problems and possibilities concerning this data. The focus of the study is to estimate the potential benefits of using the GIS (Geographical in-formation system) methods in presenting the land policy data. The qualitative empirical research was done by thematic interviewing. The interviewed land policy experts of the city of Iisalmi presented six main data sources that are used as background information in city´s land policy. Two of the data sets were selected for closer inspection and they were converted from data listings into GIS format and further into thematic maps. The selected data included data of city´s land acquisitions between years 2000-2016 and the selling price data of city´s building plots. The land policy experts of Iisalmi were again interviewed and the map presentations were introduced to them. They expressed their views about the usefulness of the maps for the land policy of Iisalmi. For the sake of comparison the representatives of neighboring cities Kajaani and Kuopio were also interviewed about their ways of practicing land policy and using the data related to it. The interviewed experts considered the conversion of the land acquisition data into GIS format as a significant improvement. With the means of GIS methods it was possible to produce thematic maps that visualize e.g. the acquisition cost and date of the acquired land. This acquisition database should be maintained and updated and it could also be expanded to include the data of the properties that have been sold by the city of Iisalmi. The interviewees thought that the selling prices of the plots verified by the Municipal Council should be maintained as GIS based data in the future. To sum up, the use of map presentations of land acquisition data and selling price data can be further enhanced by publishing them in the webmap environment for the policy-makers and professionals. en
dc.format.extent 82 + 9
dc.language.iso fi en
dc.title Maapolitiikassa käytettävien aineistojen paikkatietopohjaistaminen Iisalmen kaupungissa fi
dc.title GIS conversion of the land policy data in the city of Iisalmi en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword maapolitiikka fi
dc.subject.keyword maanhankinta fi
dc.subject.keyword maanluovutus fi
dc.subject.keyword paikkatietomenetelmät fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201704133596
dc.programme.major Kiinteistötekniikka fi
dc.programme.mcode M3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Viitanen, Kauko
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 8858
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics