Ristiriitojen hallinnan mahdollisuudet maankäytön suunnittelussa: Tapaus Espoon Niittykumpu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kiviluoto, Merja
dc.contributor.author Niemi, Pia
dc.date.accessioned 2017-04-13T10:26:16Z
dc.date.available 2017-04-13T10:26:16Z
dc.date.issued 2017-04-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25157
dc.description.abstract Diplomityö käsittelee maankäytön suunnittelussa esiintyvien ristiriitojen hallinnan mahdollisuuksia. Työ on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa tarkasteltavana tapauksena on Espoon Niittykummun asemakaavoitusprosessi. Työn tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, miten Niittykummun asemakaavoituksen tapaus havainnollistaa maankäytön suunnittelussa esiintyvien ristiriitojen hallinnan mahdollisuuksia. Diplomityön tutkimusaineisto koostuu tarkasteltavien asemakaavojen asiakirjoista, asemakaavoista annetuista muistutuksista, mielipiteistä ja vastineista sekä 20 haastattelusta. Haastateltavien joukko koostui alueen asukkaista, suunnittelussa mukana olleiden yritysten edustajista ja kaupungin edustajista. Aineiston perusteella laadittiin kuvaus siitä, millaisia ristiriitoja Niittykummun asemakaavoitusprosessissa nousi esiin ja miten niihin pyrittiin prosessin aikana etsimään ratkaisuja. Tutkimusaineistosta nousi esiin kolme keskeistä ristiriitateemaa: kaupungin organisaation sisäinen ristiriita koskien Merituulentien liikennejärjestelyjä, pääosin kaupungin ja asukkaiden välillä ollut ristiriita alueelle suunnitellun rakentamisen määrästä sekä kaupungin ja kuuden taloyhtiön kiista uuden rakentamisen johdosta poistuvien pysäköintipaikkojen korvaamisesta. Ristiriitateemojen tarkastelu konfliktien hallintaa käsittelevän kirjallisuuden perspektiivistä tarjosi näkökulmia sekä suunnitteluprosessin onnistumisiin että niihin keinoihin, joiden avulla ristiriitojen käsittely olisi voinut helpottua. Tutkimuksessa selvisi että konfliktien hallinnan periaatteiden soveltaminen voi helpottaa maankäytön suunnittelussa esiintyvien ristiriitojen hallitsemista asemakaavoitusprosessin aikana. Edustuksellisesta demokratiasta lähtöisin oleva tavoitteiden asettelu ja päätöksenteko luovat suunnittelulle puitteet, joiden sisällä ristiriitojen hallinnan keinojen soveltaminen on mahdollista. Keskeisiksi ristiriidan hallinnan periaatteiksi nousevat ristiriitojen ennakointi, luottamuksen rakentaminen ja intressien yhteensovittaminen. Tulosten perusteella ristiriitatilanteista on mahdollista päästä eteenpäin rakentavan, avoimen ja toisia osapuolia kunnioittavan vuorovaikutuksen avulla. fi
dc.description.abstract This master’s thesis focuses on opportunities for resolving disagreements in land use planning. The thesis is a qualitative case study of the process of creating a detailed plan to the area of Niittykumpu, Espoo. The aim of the research was to answer the research question: how does the case of the planning process of Niittykumpu illustrate the opportunities for resolving disagreements in land use planning? The research material consists of twenty interviews, the documents of the detailed plans, and the objection statements to the plan and the answers to the objections. The interviewed group consisted of residents of the area, representatives of companies that participated in the planning process and representatives of the City of Espoo. Based on the research material, both the disagreements that arose during the planning process and the proposed solutions to the disagreements were described. Three central themes of disagreements were discovered from the research material: the disagreement within the city planning organization about the traffic arrangements of the Merituulentie road, the disagreement between the city and the residents about the amount of new housing in the area and the disagreement between the city and six apartment house companies about the replacement of the old parking lots which were being relocated due to new housing. These disagreement themes were analysed with the help of conflict resolution literature. The analysis offered perspectives on both the successes of the planning process and the means by which the disagreements might have been managed in an easier way. The research illustrates that the principles of conflict resolution can help planners to manage disagreements during land use planning processes. The objectives and decisions concerning planning are created in a system of representative democracy and this system creates the frame inside which it is possible to manage disagreements. The emerging central principles of managing disagreements are the anticipation of disputes, the building of trust and the combining of the interests. The results of the study show that constructive, open and respectful communication can enable participants to move forward from situations of disagreement. en
dc.format.extent 93 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ristiriitojen hallinnan mahdollisuudet maankäytön suunnittelussa: Tapaus Espoon Niittykumpu fi
dc.title Opportunities for resolving disagreements in land use planning: the case of Niittykumpu, Espoo en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kaavoitus fi
dc.subject.keyword konflikti fi
dc.subject.keyword ristiriita fi
dc.subject.keyword ristiriitojen hallinta fi
dc.subject.keyword konfliktinratkaisu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201704133590
dc.programme.major Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus fi
dc.programme.mcode ENG3038 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Mäntysalo, Raine
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 8571
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account