Referenssipisteistön luominen haastaviin GNSS-mittausolosuhteisiin EUREF-FIN-koordinaatistossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäenpää, Sakari
dc.contributor.advisor Tötterström, Seppo
dc.contributor.author Mattila, Tuukka
dc.date.accessioned 2017-04-13T10:21:35Z
dc.date.available 2017-04-13T10:21:35Z
dc.date.issued 2017-03-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25119
dc.description.abstract Tässä diplomityössä on tarkoituksena suunnitella, rakentaa, mitata, laskea ja analysoida referenssipisteistöksi tarkoitettu testipisteistö julkisen hallinnon suositusten mukaisesti EUREF-FIN-koordinaatistossa. Nykyään yksistään GNSS-mittauksia hyödynnetään monissa organisaatioissa kaikkiin maastomittauksiin. Mittauksia suoritetaan vaihtelevissa maasto-olosuhteissa ja usein myös haastavissa olosuhteissa kuten puiden ja rakennusten katveessa. GNSS-mittausten luotettavuuteen ja tuottavuuteen vaikuttavat useat eri haittatekijät. Näiden eri haittatekijöiden vaikutusten luotettava vertailu edellyttää asianmukaista referenssipisteistöä, jonka avulla saadaan eri asetuksilla ja kokoonpanoilla mittaavat laitteet mahdollisimman samankaltaiseen toimintaympäristöön. Työn teoriaosuudessa esitellään referenssipisteistön mittauksiin hyödynnettyjen mittausmenetelmien eli staattisten relatiivisten GNSS-mittausten sekä takymetrimittausten teoriaa. Lisäksi teoriaosuuteen kuuluu tasoituslaskennan teorian esittely. Tarkemmin syvennytään pienimmän neliösumman menetelmään, virheyhtälötasoitukseen sekä tasoituslaskennan analysointiin. Kyseisessä tasoituslaskennan analysoinnissa esitellään verkon tarkkuuteen ja luotettavuuteen liittyviä tekijöitä. Olennaisena osana tasoituslaskentaan liittyy myös verkkotasoitus, jonka menetelmistä perehdytään vapaan ja kytketyn verkon tasoituksiin. Teoriaosuuden jälkeen esitellään JHS 184 -suositusta. Kyseisen esittelyn tarkoituksena on pohjustaa referenssipisteistön luomiseen liittyviä lähtökohtia. Tämän työn teoriaosuuden jälkeen esitellään varsinaisen referenssipisteistön luominen. Kyseinen osuus jaotellaan neljään osaan: pisteistön suunnitteluun, mittausten suunnitteluun, mittauksiin sekä laskentaan ja analyysiin. Tavoitellut tarkkuudet referenssipisteistölle määritettiin luokkaan E6 ja mittauksien lähtöpisteille luokkiin E4 ja E5. Varsinaiset mittaukset suoritettiin heinäkuussa 2016. Kyseisten mittauksien havaintojen laskenta ja verkkotasoitukset suoritettiin Trimble Business Center -ohjelmistolla. E4- ja E5-luokan pisteiden laskennat onnistuivat erinomaisesti JHS 184:n määrittelemiin kriteereihin ja tarkkuusrajoihin perustuen. E6-luokan pisteiden laskenta suoritettiin soveltaen JHS 184:n määrittelemiä kriteerejä ja tarkkuusrajoja. Laskennasta tuotettiin E4-, E5- ja E6-luokan laskettujen pisteiden viralliset geodeettiset EUREF-FIN-koordinaatit, projisoidut ETRS-TM35FIN- ja ETRS-GK24-tasokoordinaatit sekä muunnetut N2000-korkeudet. Tämän diplomityön referenssipisteistön luominen onnistui muutamia epäkohtia lukuun ottamatta hyvin ja pisteiden koordinaatit pystyttiin tuottamaan pääasiassa JHS 184:n mukaisesti. fi
dc.description.abstract This Master’s thesis presents the planning, building, measurements, computations and analysis of reference benchmarks in the EUREF-FIN reference frame following the guidance of a Public Administration Recommendation (JHS 184). Nowadays, GNSS measurements are utilized for various land surveying purposes in many organisations. However, measurements are carried out in varying and often in challenging conditions such as in the shadows of trees and buildings. GNSS measurement reliability and productivity are affected by various factors. A reliable comparison of these factors requires adequate reference benchmarks. By means of these reference benchmarks, measuring devices with different settings and configurations can be compared in similar measurement conditions. The theory section of this thesis introduces the utilized measurement techniques of measuring the reference benchmarks, which includes the theories of static relative GNSS and total station measurements. In addition, the theory section presents adjustment calculus. This topic presents the least squares method, the adjustment with observation equations and the analysis of adjustment calculus. The analysis section focuses on the accuracy and reliability factors of a network. A relevant part of the adjustment calculus is the network adjustment, which is divided into free and constrained network adjustments. After the theory section, the thesis presents the JHS 184. The purpose of presenting the recommendation is to preface the basis of establishing the reference benchmarks. After the theory section, the thesis presents the establishment of the reference benchmarks. The establishment section is further divided into four subsections: planning of the reference benchmarks, planning of the measurements, the measurements and the computations, which includes the analysis. The required accuracies for the reference benchmarks were defined to the category E6 and the starting points to categories E4 and E5. The measurement campaign was conducted in July 2016. The computations and network adjustments of these measurements were performed in Trimble Business Center software. The computations of E4 and E5 category starting points succeeded very well based on the criteria and accuracy requirements defined by JHS 184. The computation of E6 category reference benchmark points was performed by adapting JHS 184 criteria and accuracy requirements. Based on these computations, the software produced official EUREF-FIN coordinates, projected ETRS-TM35FIN and ETRS-GK24 plane coordinates and transformed N2000 elevations for the points. In general, the establishment of the reference benchmarks succeeded very well except of few flaws. The coordinates of the points were mainly produced according to the guidance of JHS 184. en
dc.format.extent 86 + 22
dc.language.iso fi en
dc.title Referenssipisteistön luominen haastaviin GNSS-mittausolosuhteisiin EUREF-FIN-koordinaatistossa fi
dc.title Establishment of reference benchmarks for challenging GNSS measurement conditions in the EUREF-FIN reference frame en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword EUREF-FIN fi
dc.subject.keyword staattinen relatiivinen GNSS-mittaus fi
dc.subject.keyword takymetrimittaus fi
dc.subject.keyword verkkotasoitus fi
dc.subject.keyword JHS 184 fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201704133552
dc.programme.major Geodesia fi
dc.programme.mcode M3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vermeer, Martin
dc.programme Geomatiikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 8373
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account